Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Очеретяна В.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Пожвавлення інвестиційних процесів є запорукою для подальшого розвитку вітчизняної економіки, проте дані процеси значною мірою залежить від ефективності державної політики, наявності сприятливого інвестиційного клімату та багатьох інших чинників, які в не повній мірі розвинені в нашій країні. Саме тому, вартими дослідження є умови для розвитку ефективного механізму інвестиційних процесів в Україні.

Актуальність проблеми. Досліджуючи інвестиційні процеси та інвестиційні потоки в Україні, c лід виділити такі основні фактори, які впливають на поведінку як закордонних, так і вітчизняних інвесторів. Внутрішні фактори: несприятливий інвестиційний клімат; недосконалість та часту зміну законодавчої нормативно-правової бази; відсутність системного підходу до державного управління розвитком інвестиційної сфери; зниження фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів; неефективне використання інвестиційного потенціалу країни та регіонів; низьку конкурентоспроможність країни; слабку розвиненість фондового ринку; недосконалість фінансово-кредитної системи; відсутність системи гарантій захисту інвестицій; відсутність розвитку інвестиційного партнерства держави та бізнесу; наявність проблем становлення довгострокових відносин підприємства з інвесторами та фінансовими інститутами; відсутність системи страхування ризиків інвесторів; нестабільність політичної ситуації; високий рівень корупції.

Крім дії внутрішніх факторів, на зниження темпів приросту обсягу іноземних інвестицій в Україну впливає несприятлива фінансова кон'юнктура у світі, спричинена крахом окремих регіональних ринків, що певною мірою дестимулює інвесторів від вкладення в економіку, яка розвивається [1]

Головним завданням для розвитку інвестиційних процесів в економічній сфері має стати створення конкурентоспроможної ринкової економіки, покращення інвестиційного клімату та забезпечення макроекономічної стабільності. Як відомо, інвестиційні процеси у країні мають значний вплив на суб'єкти ринку та їхню діяльність, оскільки інвестиції охоплюють глибинні основи господарської діяльності. Тому, дослідження проблем активізації інвестиційних процесів у державі є досить актуальними та завжди перебували в центрі уваги економічної науки.

Мотивацією для підвищення рівня інвестицій є розвиток економіки на основі технологічного інноваційного оновлення. До уваги слід взяти такі обставини:

по-перше, саме з активізації інвестиційної діяльності у фазі депресії починаються процеси оновлення морально застарілого капіталу;

по-друге, інвестиційний процес, перетворюючись на процес систематичної реалізації інновацій, впроваджує у виробничий процес найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

Саме за таким механізмом інвестиції стають визначальним чинником економічного зростання. Останнє ж значною мірою залежить від наукової обґрунтованості орієнтирів, пріоритетів, шляхів розвитку, джерел фінансового забезпечення та інших аспектів інвестиційної стратегії [2].

Головною метою політики країни у сфері інвестування є ресурсне забезпечення позитивних економічних зрушень в економіці та процесів економічного зростання, тобто забезпечення сталого розвитку країни, що призведе до створення сприятливої кон'юнктури на ринку, підвищення активності господарських процесів, розвиток пріоритетних галузей економіки, підвищення ефективності вирішення проблем життєзабезпечення суспільства та якості життя населення, тобто збалансування соціальної політики. Для ефективного здійснення інвестиційної політики в основу її розроблення повинні бути закладені принципи, які передбачають державне регулювання інвестиційної діяльності та вплив результатів реалізації інвестиційного регулювання проектів на доходи і витрати бюджету, фінансову забезпеченість та прибутковість інвестиційних проектів, характеристику впливу інвестиційних вкладень на соціальну та економічну ситуацію [3]. Інвестиційна політика повинна сформувати у країні сприятливий інвестиційний клімат, який включає: мобілізацію

національних заощаджень в інвестиції, доступність кредитних ресурсів для підприємства та приплив іноземного капіталу.

Висновки. Очевидним є те, що для створення ефективного механізму активізації інвестиційних процесів у країні необхідно вжити низку заходів, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості як підприємства, галузі так і держави в цілому. Має бути сформованою комплексна програма активізації інвестиційних процесів для сталого розвитку країни, підвищення життєвого рівня населення та ефективної соціально-економічної політики, що охоплює: створення стабільної законодавчої бази, формування ефективної інвестиційної політики, підвищення конкурентоспроможності країни, формування інвестиційного партнерства держави та бізнесу, становлення довгострокових відносин між суб'єктами інвестиційного процесу в Україні, ефективне використання потенціалу регіонів та держави в цілому.

Література:

1. Євстаф'єва А.Г., Іваненко О.В. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі// Держава та регіони науково-виробничий журнал. – 2006, № 4. – С. 134-137.

2. Затонацька Т.Г., Осецький В.Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки// Фінанси України. – 2006, № 7. – С. 38-49.

3. Папп В.В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток ін-вестиційного процесу в регіоні// Регіональна економіка. – 2006, № 2. – С. 50-59.