Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Шабанова О.В.

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ, Україна

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НПФ

Фінанси - це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємництва. Рух коштів, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи [1] . З руху коштів розпочинається і ним же завершується кругообіг засобів недержавних пенсійних фондів ( НПФ ), оборот усього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий оборот НПФ є основною ланкою в процесі обороту капіталу.

Грошові кошти в НПФ спочатку формуються в процесі утворення пайового капіталу. У подальшому вони інвестуються для забезпечення інвестиційного доходу учасникам.

Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні НПФ .

Оскільки для розрахунку за всіма зобов’язаннями та виплати дивідендів акціонерам всі підприємства використовують грошові кошти, то поповнення запасів грошових коштів з часом стає необхідним. Кошти можуть надходити від виробничої діяльності, інвестицій або фінансової діяльності, тому інвестори повинні відстежувати тенденції грошових надходжень з усіх трьох напрямків. Джерелами коштів для недержавних пенсійних фондів є внески , інвестиційний дохід або продаж активів . Витрачають кошти недержавні пенсійні фонди на пенсійні виплати , зобов’язання , видатки та придбання активів . Тенденції у загальному русі грошових коштів на п ідприємствах мають співпадати з тенденціями у прибутках та збитках . Підприємства, у звітності яких одночасно відображено отримання прибутку та зменшення суми грошових коштів, часто створюють прибуток не за рахунок діяльності, що забезпечує чисті грошові надходження, а завдяки певній обліковій політиці. Ц і тенденції не завжди можуть застосовуватись до недержавних пенсійних фондів , тому що грошові кошти використовуються в цілях інвестування і лише невелика їх частина буде розміщена на грошовому депозиті . У зв’язку з постійним інвестуванням ліквідних активів , для оцінки вартості активів на ринку та в портфелях НПФ слід обов’язково застосовувати методи , перевірені на практиці , оскільки довгострокове зростання вартості портфелів визначається не накопиченням коштів чи тенденціях у русі вільних коштів , а практикою інвестування .

Згідно Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «зобов'язання НПФ - це загальна сума зобов'язань, що відображені в балансі станом на дату розрахунку» [2].

Зобов ` язання НПФ можна поділити на дві рупи :

1) основні:

- пенсійні виплати у визначений термін;

- перерахування коштів в інші НПФ ;

- перерахування коштів до страхових компаній;

- перерахування коштів до банків;

2) другорядні:

- оплата послуг адміністратора;

- винагорода за надання послуг з управління активами НПФ ;

- оплата послуг зберігача;

- оплата послуг з аудиторських перевірок;

- оплата послуг третіх осіб за здійснення операцій з активами НПФ ;

- оплата інших послуг, які не заборонені законодавством НПЗ .

Відповідно до форми звітності НПФ -2 Положення Державної комісії з регулювання ринків ринків фінансових послуг України №1100 від 22.06.2004 р. «П ро подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» зобов`язання перед учасниками НПФ можна класифікувати наступним чином ( рис.1 ).

Класифікація зобов`язань недержавних пенсійних фондів відповідно до форми НПФ -2

Рис.1 . Класифікація зобов`язань недержавних пенсійних фондів відповідно до форми НПФ -2

Примітка. Побудовано за даними [3].

Пошук фінансових джерел розвитку недержавного пенсійного фонду, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб недержавних пенсійних фондів.

У процесі формування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів важливе значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої інвестиційного доходу позитивно впливає на фінансову діяльність НПФ та на зростання його рейтингу серед вкладників та учасників. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати ефективність розміщення фінансових ресурсів з урахуванням мінімального ризику.

Список використаних джерел:

1. Фінанси п ідприємств : П ідручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін . 3-тє вид., перероб . та доп. - К.: КНЕУ , 2000. - 460 с.

2. Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду ( відкритого , корпоративного та професійного ), затверджене р ішення м Д ержавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 №339 . - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.

3. Про затвердження Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення // Розпорядження Д ержавної комісії з регулювання ринків ринків фінансових послуг України №1100 від 22.06.2004 р. - [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.