Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Федоренко О.В.

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Україна

ЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ-ЕКСПОРТЕРІВ

Міжнародний кредит став потужним чинником розширення світової торгівлі. Особливо велике його значення при реалізації товарів, які мають тривалий цикл виготовленя, споживання і високу вартість. Це стосується, насамперед, машин і обладнання. Експортери цих товарів дуже часто пов’язують надання міжнародних кредитів з вимогою використовувати їх на закупівлю товарів в країн-кредиторів. Існування світового ринку позичкових капіталів породжує додатковий попит на машини і обладнання з боку країн-позичальників. Не маючи в даний момент достатньої кількості власних ресурсів, вони за рахунок міжнародного кредиту можуть придбати необхідні їм машини та обладнання.

Позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що він створює сприятливі передумови для притоку прямих капіталовкладень до країни-боржника, оскільки його надання нерідко обумовлене вимогою з боку кредиторів забезпечити їм пільгові умови для інвестування капіталів в цій країні. Одночасно розвиток системи міжнародного кредиту дозволяє країнам-позичальникам купувати не тільки машини та обладнання, але й ліцензії, нові технології та інші передові досягнення науки і техніки.

Міжнародний кредит забезпечує безперебійність міжнародних валютних і розрахункових операцій, які обслуговують зовнішньоекономічні зв’язки. Тим самим він допомагає підтримувати в рівноважному стані платіжні баланси країн за рахунок надходження іноземних капіталів при дефіциті власних коштів. Суттєве позитивне значення міжнародного кредиту полягає в тому, що, шляхом сприяння розвитку міжнародного виробництва і обміну, він прискорює процес інтернаціоналізації виробництва й обміну. Дякуючи міжнародному кредиту, укріплюються зовнішньоекономічні зв’язки більшості країн світу.

Особлива роль та значення експорту для економіки України обумовлені розвитком ринкових відносин, процесами економічної інтеграції та інтернаціоналізації світового господарства, а також значною питомою вагою експорту у валовому внутрішньому продукті України. Україна має великий експортний потенціал, але використовується він неефективно.

За роки незалежності України переважно спостерігалось від’ємне сальдо зовнішньоторгового балансу. Експортувалися в основному сировина і напівфабрикати; продукція переробної промисловості та готові вироби мали незначну частку.

Співпраця з міжнародними фінансово-кредитними установами дала змогу Україні вийти з глибокої економічної кризи і досягти певного економічного зростання починаючи з 2000 року. За рахунок іноземних кредитів з'явилася можливість безперебійно працювати багатьом галузям економіки країни: енергетиці, промисловості, сільському господарству та ін.

Вагому фінансову підтримку українських підприємств здійснюють Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку. У практиці кредитування цими міжнародними організаціями українських п ідприємств можна відзначити галузеву спрямованість позик. В кредитному портфелі Св ітового банку основні акценти зроблено на розвиток ринку електроенергії , реабілітацію гідроелектростанцій, розвиток насінництва та с/г , а також розвиток вугільної промисловості . Окремим напрямком діяльності є підтримка та розвиток експортного потенціалу України .

Протягом 1997-2004 років було реалізовано Проект розвитку експорту (ПРЕ) обсягом близько 70 млн. дол. США. Головна мета ПРЕ полягала у розвитку експортного потенціалу підприємств нового приватного сектора економіки України шляхом надання інтегрованого пакету фінансової підтримки, інформації та технічної допомоги для обраних приватних та приватизованих підприємств в Україні, що мали потенціал для розвитку експорту.

Потенціальні експортні можливості більш ніж 30 підприємств-учасників, фінансованих у рамках Проекту, значно розширилися за час реалізації ПРЕ, зокрема надходження від експорту цих підприємств зросли майже втричі, значно зріс обсяг продаж. Доля експорту у продажах цих компаній суттєво зросла протягом дії ПРЕ і становила майже ? (у чистих продажах – понад 56%). Динаміка ініційованого проектом експорту досить висока, він виріс у 3 рази протягом п’яти років. Кожний долар кредиту ініціював 2,32 дол. приросту експорту. Найбільш вражаючих результатів за динамікою цього показника досягли підприємства, які закупали сучасне обладнання для реконструкції та модернізації виробництва.

Другий проект розвитку експорту (ПРЕ-2) є наступником раніше реалізованого Першого проекту розвитку експорту, завдяки успішному здійсненню якого спільно зі Світовим банком у 1997-2004 рр. було забезпечено істотний приріст експорту учасників проекту. Світовим банком визнано перший Проект розвитку експорту одним з найбільш успішних в Україні.

Цілями ПРЕ-2 є: надання середньострокових позик на фінансування оборотних коштів або довгострокових інвестиційних позик приватним підприємствам-експортерам з метою сприяння розвитку експортного сектора України; подальше збільшення можливостей банківського сектора з надання фінансових ресурсів підприємницькому сектору через розвиток посередництва шляхом розширення спектра кредитних продуктів приватних фінансових установ в Україні.

Проекти з енергоефективності в енергоємних секторах української економіки є одним з пріоритетних напрямів діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). За період 2006-2009 років ЄБРР підписав більше 30 проектів в області підвищення енергоефективності на загальну суму близько 730 млн. євро, що дозволило йому стати найбільшим фінансовим інвестором у енергоефективність в Україні.

UKEEP - Українська програма підвищення енергоефективності, яку розробив Європейський банк реконструкції та розвитку для українських приватних підприємств будь-якого сектору економіки, котрі прагнуть здійснити інвестування у підвищення ефективності використання енергії чи створення джерел відновлюваної енергії - інвестиції, результатом котрих буде скорочення споживання енергоносіїв, збільшення їх виробництва чи більш ефективне їх використання. UKEEP створений для того, щоб сприяти інвестиціям у підвищенні енергоефективності в Україні. Переваги від впровадження проектів в галузі енергоефективності наступні: заощаджені за рахунок більш ефективного споживання енергії фінансові кошти, зазвичай, більш ніж достатньо, щоб розрахуватися за кредитом, отриманим для здійснення цієї інвестиції, у перші ж роки по впровадженню проекту. У той же час, підприємство забезпечує собі конкурентоспроможність на майбутні роки; банки можуть надавати кредити з низьким для себе ризиком, так як потенційний прибуток від підвищення енергоефективності є очевидним і безсумнівним, що прозоро відображено у документації; постачальники енергоефективного обладнання підвищують свої доходи, мають можливість розширяти кількість робочих місць та, таким чином, сприяють росту економіки; скорочується залежність країни від імпортованих енергоносіїв, а також зростає її конкурентоспроможність та авторитет її економіки, котра підтверджує свою ефективність; завдяки інвестиціям у енергоефективність значно скорочуються викиди та забруднення навколишнього середовища.

Н а сьогодні процес кредитування міжнародними фінансовими організаціями регламентується ціло ю низкою законів та інших нормативних документів. Ц я законодавча база не є досконалою і потребує розширення і доопрацювання . Необхідною yм овою ефективності управління систем о ю державних запозичень є прозорі сть цієї системи , яку можливо забезпечити за ная вності відповід н ої законодавчої та нормативної п і дтримки .

В багатьох випадках Україна має доступ до кредитних коштів, але не ви б ирає їх , особливо в рамках проект ів , які pea лізуються у де р жав н о му се кторі . Головною п ричиною цього є недостатньо високий р ів ень менеджменту проект ів з боку України . З метою б ільш високої е фективності використання кредитних коштів необхі дно налагоджувати взаємодію між урядом У кpaї ни і підрозділами міжнародних фінансових організацій . Регулярний перегляд проектного портфелю C в i тового банку в Україні, який проводиться вже на протязі 10 років, довів важливість і необхідність подібної практики і розповсюдження її на співпрацю з іншими міжнародними організаціями.

Крім того, наша держава в міру підйому економіки все більше повинна використовувати консультаційні й інформаційні можливості міжнародних фінансових організацій. Ідеться про поступове реформування всієї економіки, розбудову її інфраструктури, а головне, пристосування й адаптацію всієї сукупності ринкових процесів, а відтак, і економіки в цілому до тих норм, що існують і становлять базу функціонування всієї економіки Європейського союзу.

Література:

1. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. / Міжнародні організації: Навч. посібник. – Вид 2-ге. перероб. і доп . – К.:КНЕУ, 2001. – 340с.

2. Зимовець В.В., Шелудько Н.М. «Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання» / «Актуальні проблеми економіки» №1 (67) – 2007.

3. http :// www . eximb . com / ukr / corporate / loans / energo /? f = corporate

4. www . worldbank . org

5. http://www.ukeep.org/ru/about-ukeeр