Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Кирилов О.Д., Братишева В.О.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Україна

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Актуальність теми. Надійність та ефективність податкової системи залежить від двох чинників: раціональності побудови податкової системи і рівня організації податкової служби держави. Податкова служба — це сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків, податко­вих і окремих видів неподаткових платежів. Організація та діяльність податкової служби, навіть, не наблизилася до рівня європейських держав. Характер відносин між органами податкового контролю і платниками податків можна окреслити як такі, що викликають взаємну недовіру. Причинами цього є довільні тлумачення податківцями податкового законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування презумпції невинності стосовно платників податків, вияви бюрократичного свавілля та корупції, що призводять до матеріальних бізнесових втрат.

Суть питання в тому, що ДПС має ряд недоліків, які перешкоджають Україні стати повноправним членом європейською союзу, адже європейська інтеграція є одним із пріоритетних напрямів державної політики держави для впровадження якої здійснюються послідовні кроки, спрямовані на вдосконалення її координації, планування, реалізації та моніторингу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням методів організації податкової служби та податкової роботи займалися такі науковці: Герасим П.М., Крисоватий А.І., Василик О.Д., Вакулич І.П., Десятнюк О.М. та ін.

Метою дослідження є розробка науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо модернізації державної податкової служби та підвищення податкових надходжень до бюджетів.

Виклад основного матеріалу дослідження. На етапі здійснення економічних реформ та соціальних перетворень, що нині проводяться в Україні, досягнення економічного зростання та надання державою громадянам управлінських послуг на високому рівні можливе лише за умови створення ефективної системи державного управління, що відповідає вимогам демократичної, правової держави із соціально-орієнтованою ринковою економікою. З цією метою в Україні проводиться широкомасштабна адміністративна реформа, невід'ємною складовою якої є зміцнення та вдосконалення державної податкової служби [1].

Діяльність податківців має державний характер, оскільки вони – посадові особи, представники влади, здійснюють владні повноваження. Вони наділяються цими повноваженнями для захисту інтересів суспільства, держави і її громадян. Закон визначає державний характер рішень, які вони приймають, тому що від них залежить процес наповнення державного бюджету [2] . Органи ДПС наділені двома основними повноваженнями: збирати державні податкові доходи та здійснювати контроль за дотриманням платниками податків податкового законодавства.

Податкова служба людьми оцінюється неадекватно. Як правило, поза увагою залишається позитивний аспект її діяльності, говорять же тільки про її недосконалість і недоліки [3] . Адже більшість населення, вихована в тоталітарному суспільстві, просто не розуміє значення податків і взагалі не звикла перейматися проблемами наповнення бюджету. Але ж від нього залежать всі соціальні виплати і гарантії . Тому податковим органам слід робити все для того, щоб платник розумів і усвідомлював значення податків для держави, діяльності податківців для своєї родини і для себе особисто.

Податкова реформа має відшукати шляхи вдосконалення процесу спілкування з платниками податків, максимально спрощуватися форми податкових декларацій. Ці форми повинні супроводжуватися належними пояснювальними інформативними документами з метою роз’яснення процедури звітування. Проте самі платники податків мають бути відповідальними за надання органам ДПС інформації.

Одним із наслідків реформування податкової служби повинно стати досягнення розуміння між державою та суб’єктами підприємницької діяльності, щоб підприємці та органи податкової служби стали партнерами [4] . Один з найважливіших принципів розвитку ДПС ґрунтується на добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань. Кожний громадянин повинен розуміти, що податки – це плата за цивілізацію, і знати, що справлятися вони будуть також цивілізовано.

Висновки та пропозиції. Отже, Державна податкова служба повинна забезпечити найбільш раціональне використання трудових і фінансових ресурсів, послабити вплив “людського фактора” на якість роботи, посилити контроль за дотриманням податкового законодавства. Для координації дій, розробки та запровадження єдиної інтегрованої податкової інформаційної системи необхідно прискорити запровадження відповідних електронних систем контролю, створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. Поступовий перехід на електронну систему звітності забезпечить створення уніфікованої системи обробки та аналізу податкової звітності.

Література:

1. Азаров Н.Я. Стратегическое направление модернизации государственной налого­вой службы Украины // Науковий вісник Академії ДПС України. – Ірпінь, 2002. – № 4. – С. 11–15 .

2. Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система та шляхи її реформування.- К.: Парламентське вид., 2001.- 216 с.

3. Ємко Ю. Модернізація податкової служби України // Збірник наукових праць Академії ДПС. – 2005. - №4 (14). – С.184-187.

4. Ковальський В.С. Державна податкова служба в Україні . Бюлетень законодавства юридичної практики України . - Київ : Юрінком Інтер, 1999 .-200 с.