Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Шепель Є.В.

Одеський економічний університет, Україна

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЦІНОВУ РІВНОВАГУ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ

Перетворення системного характеру в економці Україні загострюють проблему дослідження впливу інфляції, особливо на банківську систему. Інфляція є одним із проявів макроекономічної нестабільності. Особливо негативно відбивається інфляція на соціально-економічному розвитку України, що є порушенням процесу суспільного відтворення внаслідок перенасичення сфери обігу грошовими знаками понад реальної потреби господарського комплексу та їх знецінення [1].

Сучасна інфляція – це складний та неоднорідний за причинами виникнення, механізмом реалізації та соціально-економічними наслідками феномен, що створює певні труднощі при дослідженні як безпосередніх рис інфляційного процесу, так і його внутрішньої структури та якісних характеристик [2].

Системні особливості інфляційних процесів в Україні доцільно визначити за такими основними напрямами: співвідношення темпів зростання заробітної плати, пенсій та соціальних платежів відносно темпів зростання валового внутрішнього продукту, співвідношення ефективності політики зростання доходів населення і пропозиції споживчих товарів і послуг, наявність урядових механізмів упередження виникнення шокових ситуацій на споживчому ринку, бюджетна політика держави, стан розвитку фінансового ринку держави, формування комунікацій з громадськістю з питань розвитку інфляційних очікувань, інституційна невизначеність відповідальності за цінову стабільність і вплив монетарної складової регулювання грошово – кредитного ринку.

З огляду на вплив інфляційного процесу на регулювання грошово-кредитного ринку актуальним є питання дослідження процесу рівноваги ціни банківського продукту з урахування інфляційних очікувань

Ціна банківського продукту визначається як ринковими умовами встановлення ставок, ризиками стосовно залучення і розміщення ресурсів банку, які створюють зовнішнє середовище адаптації, так і внутрішніми можливостями банків: його місцем на ринку, фінансовою репутацією, ступенем досконалості банківських технологій, організацією роботи, кваліфікацією персоналу тощо [3].

Одним із найважливіших чинників пристосування до ринкових умов та оптимізації цінової політики є співвідношення статей балансу банків та їх зважування на інфляційні очікування. Структура робочих і неробочих активів, власних і залучених коштів створюють спектр припустимих значень варіантів розподілу. Чим більшими можливостями розширення ресурсної бази і методів формування процентного продукту володіє банк, тим менші внутрішні обмеження процентної та точка беззбитковості діяльності, тим більшим стає плановий рівень прибутку, тим вищої ефективності можуть досягти банки за допомогою послідовних та обґрунтованих методів управління.

Таким чином, для вирішення задачі цінової рівноваги банківських продуктів обмеження ризиків приймають вигляд відхилення від оптимального розподілу з позиції прибутковості, створення резервів підтримки ліквідності, що переміщують розподіл до відносно короткострокових активів. Пошук рівноважного розподілу повинен відповідати оптимальному значенню загальносистемних установок інфляційних очікувань.

Список літератури

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка [Текст] : підручник / В.Д. Базилевич , К.С. Базилевич , Л.О. Баласт рик. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

2. Дербенцев В.Д. Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України : автор. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон . наук : спец. 08.03.02 «Економіко – математичне моделювання» / Дербенцев Василь Джоржович - Київ, 2001. – 16 [1] с.

3. Коваленко В.В. Вплив прибутковості і ліквідності комерційного банку на формування ціни банківського продукту / В.В. Коваленко// Вісник Української академії банківської справи. – 2002. - №1. – С.55-59.