Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года)

Легур Н.Л., Журба Т.С.

Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Виходячи з практики обліку на підприємствах України в даний час найбільш поширена часткова автоматизація обліку, яка передбачає автоматизацію окремих етапів та ділянок облікової роботи. На багатьох підприємствах з допомогою ПЕОМ як правило, здійснюється облік заробітної плати, вироблених запасів та ін., які є найбільш трудомісткими ділянками обліку. В таких умовах автоматизації підлягає лише автоматизована обробка інформації, а документування господарських операцій і узагальнення облікової інформації забезпечується вручну. Це зазвичай впливає на витрати робочого часу бухгалтерів, а також на якість і строки отримання облікової інформації.

Технічні засоби автоматизації та організаційні форми їх експлуатації диктують необхідність перегляду методологічних і методичних аспектів бухгалтерського обліку як інформаційної системи економічного суб’єкта та визначення пріоритетних напрямів використання комп’ютерних технологій в аудиті.

Розробка більше ефективних систем керування стосується й сфери інформаційних технологій аналізу та оброки економічної інформації та зокрема облікової. Нині проблемою запровадження комплексного управління підприємством займається багато науковців та практиків. Але дослідження зводиться до викладення загально-теоретичних положень. Ця проблема вимагає багато методичних розробок та практичних навиків, оскільки для підприємств важко знайти універсальний підхід запровадження інформаційних систем. На цьому

поприщі має місце індивідуальний підхід до кожного підприємства. Актуальною рисою автоматизації управління підприємством є формування двоякої концепцій з одного боку інженерів з іншого користувачів .

Слід відзначити, що відсутність повної автоматизації облікової роботи не завжди пов’язана з фінансовими можливостями конкретного підприємства. Значну увагу, разом з цим сьогодні повинні приділятися питанням підготовки та перепідготовки робітників в вищих навчальних закладах.

Проблемою є впровадження управлінського обліку у вітчизняну практику, потребує вирішення цілої низки питань, основні з яких є відсутність:

- чіткого уявлення про сутність, методи, прийоми управлінського обліку серед вітчизняних економістів;

- рекомендації щодо впровадження управлінського обліку на підприємствах України

- спеціалістів – практиків, здатних організувати систему управлінського обліку на вітчизняних підприємствах.

Незважаючи на те, що фінансовий і управлінський облік є складовими системи бухгалтерського обліку, перед фінансовим обліком та управлінським обліком стоять різні завдання, які спричиняють цілу низку розбіжностей між ними. Це означає, що проектування управлінського обліку слід здійснювати у комплексі з розробленням стратегії організаційної структури та всіх функцій управління підприємством.

Проаналізувавши нормативну базу, можна також зробити висновок, що Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не дає відповідь на питання, в чому зміст державного регулювання бухгалтерського обліку, хто є його суб’єктом, а що – об’єктом, які складові входять в національну систему обліку, який взаємозв’язок між ними є і яка їх підлеглість. Наслідком такої ситуації є неврегульованість на практиці питань відповідальності за розробку та впровадження методологічного та методичного забезпечення бухгалтерського обліку, відсутність єдиних підходів до реформування бухгалтерського обліку в різних галузях національної економіки.

Що стосується статистичної обробки фінансової інформації. Даний підхід містить у собі добре розвинені й вивчені класичні методи, а саме регресійний, кореляційний аналіз. Незважаючи на безсумнівну цінність даного виду досліджень, у багатьох випадках від нього доводиться відмовлятися. Остання обставина зв'язана не стільки з недоліками зазначеного підходу, скільки з математичною неграмотністю трейдерів, що намагаються його використати. На превеликий жаль, людина без освіти в області статистики стикається з непереборними труднощами як при виборі конкретного методу аналізу, так і при трактуванні результатів.

Підсумовуючи результати дослідження, слід зазначити, що автоматизацію в усіх суттєвих аспектах не можна розглядати як основний напрям удосконалення обліку, аналізу та обробки фінансової інформації. Технічні засоби полегшують працю бухгалтера, підвищують якість обробки інформації, але не додають нічого нового в методику обліку, не удосконалюють його для потреб управління .

Cписок використаної літератури:

1. Лишиленко А.В. «Фінансовий облік» Київ 2007р.

2. Дацій Н.В., Корецький М.Х., Пельтек А.В. «Управлінський облік» Київ 2007 р.