Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Гребець О.Б.

Слов`янський коледж Національного авіаційного університету, Україна

КОНТРОЛІНГ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД

 

Сучасний етап розвитку ринкових відносин на Україні, глобалізаційний вплив на кон’юнктуру ринку та кризові ознаки економічної системи вимагають від промислових підприємств більш рішучих та кардинальних змін в управлінні діяльністю. Проте пропонуємо звернути увагу на досвід зарубіжних підприємств, зокрема німецьких та американських, щодо контролінгової моделі управління бізнесом.

Теоретичне осмислення сутності напрямів діяльності контролінгу надасть можливість адаптувати зарубіжний механізм управління підприємством до вітчизняних умов. Проте аналіз літератури і практичних досвідів дослідників показав необхідність виділити класифікаційні ознаки контролінгу . Саме класифікація допоможе керівництву промислового підприємства сформувати структуру контролінгу та запровадити її як комплексну систему управління.

Слід зазначити, що автори не виділяють класифікаційні ознаки контролінгу , хоча при цьому намагаються проаналізувати деякі види та типи контролінгу , використовуючи окремі критерії. Тому на підставі аналізу методологічних підходів щодо визначення контролінгу , вважаємо необхідним систематизувати різновиди контролінгу та виділити класифікаційні ознаки.

Вивчаючи теоретичні та практичні нароби фахівців, пропонуємо класифікувати контролінг за наступними визначеними класифікаційними ознаками:

-          цілеспрямованістю;

-            за пріоритетами й орієнтацією концепції;

-          за рівнем змістовності;

-          за організаційним рівнем;

-          за об’єктами, за функціональним принципом.

Так, фактично усі аналізують за цілеспрямованістю стратегічний та оперативний контролінг . Крім цього слід вказати на історичність формування пріоритетності та орієнтації концепції контролінгу , в рамках якого визначають контролінг з орієнтацією на облік, інформацію та координацію [1; 2].

Деякі автори [1] вважають, що логіку ключових характеристик надає ієрархія рівні змісту контролінгу . Так функції планування, аналізу та звітності розглядаються на рівні контролінгу як інструменту. Якщо контролінг включає аналіз дотримання домовленостей та відхилення, то це концепція комунікації. В цілому контролінг який представлений на підприємстві як комплексне мислення є одночасно філософією управління [2, с. 21]. Таким чином, для керівництва стає питання визначеності того рівня на якому необхідно впроваджувати контролінг : як інструмент, як концепцію, як філософію. Звісно, що рівень змістовності контролінгу буде залежить від стану підготовки організаційної структури до інновацій щодо управління. Тому вважаємо необхідним включити до класифікаційних ознак контролінгу рівень його змістовності.

Якщо розглянути організаційний аспект побудови системи контролінгу , то практичний досвід Петера Хорвата дає підставу виділити такі типи контролінгу , як: контролінг компанії, контролінг збуту, контролінг досліджень і розробок, виробничий контролінг , контролінг дочірніх підприємств, контролінг функціональних підрозділів. При цьому П.Хорват наполягає на тому, що використання даних типів контролінгу можливо тільки на крупних підприємствах, в яких система контролінга надзвичайно диференційована. У іншому випадку дані підрозділи системи управління будуть нерентабельними [3, c. 23-24].

Комплексний підхід в управлінні вимагає об’єднання в єдину систему різноманітних об’єктів дослідження і аналізу. Що стосується контролінгe , то в даній системі можна виділити типи контролінгу за об'єктом діяльності. Так, Кармінський А.С., Фалько С.Г., вважають, що система управління об’єднує в собі різновиди контролінгу , що відрізняються за об'єктами, цілями, завданнями і інструментарієм вивчення. А саме: контролінг зовнішнього середовища, маркетингу і збуту, забезпеченості ресурсами, виробництва, логістики, персоналу, інвестицій і інноваційних проектів [4].

Крім цього, контролінг має функціональне навантаження в залежності від цілей та завдань підприємства. Тому вважаємо, що серед класифікаційних ознак повинен бути і функціональний аспект визначення різновидів контролінгу .

Таким чином, за визначеними класифікаційними ознаками можливо представити систему різновидів контролінгу (табл. 1).

 

Таблиця 1. Класифікація контролінгу

Класифікаційна ознака

Види контролінгу

1

За цілеспрямованістю [1-4]

Оперативний контролінг

Стратегічний контролінг

2

За пріоритетами й орієнтацією концепції [1]

 

З орієнтацією на облік

З орієнтацією на інформацію

З орієнтацією на координацію:

а) орієнтовані на планування;

б) орієнтовані на загально управлінську систему

3

За змістом контролінгу [1]

Контролінг як інструмент

Контролінг як концепція комунікації

Як філософія управління

4

За організаційною ознакою [3]

Контролінг компанії

Контролінг збуту

Контролінг дослідів і розробок

Виробничий контролінг

Контролінг в дочірніх підприємствах

Контролінг в функціональних підрозділах

5

За об’єктами контролінгу [4]

Контролінг зовнішньої середи

Контролінг маркетингу і збуту

Контролінг забезпечення ресурсами

Контролінг виробництва

Контролінг логістики

Фінансовий контролінг

Контролінг персоналу

Контролінг інвестицій

Контролінг інноваційних процесів

6

За функціональним принципом   за напрямами діяльності [3]

Інформаційний

Аналітичний

Обліковий

Координаційний

Планувальний

Управлінський

 

Пропонована класифікація надає можливість керівникам промислових підприємств вибірково підходити щодо формування системи контролінгу , визначаючи ті напрями діяльності у сфері управління, які відповідають організаційній структурі підприємства, філософії управління, рівню розвитку менеджменту, стратегії та цілям діяльності підприємства та інтеграції функціональних напрямків контролінгу .

 

Список використаних джерел:

1. Швиданенко Г.О. Контролінг : навч.посіб . / Г.О. Швиданенко , В.В.Лавриненко, О.Г.Дерев’янко, Л.М.Приходько. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.

2. Стратегический менеджмент / Под ред А.Н.Петрова. – СПб .: Питер , 2008. – 496 с.

3. Концепция контроллинга . Управленческий учет . Система отчетности . Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем . – 2-е изд . – М.: Альпина бизнес букс, 2006. – 269 с.

4. Карминский А.М. Контроллинг : учебник /А.М. Карминский , С.Г. Фалько , А.А. Жевага , Н.Ю. Иванова ; под . ред. А.М. Карминского , С.Г. Фалько . – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.