Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Мєняйлова Г.Є., Власова А.В.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, Україна

Ознаки малого підприємства

 

Малий бізнес мав стати ефективним видом підприємницької діяльності завдяки своїй гнучкості та здатності швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури. Необхідність осмислення сучасних тенденцій та особливостей розвитку малих підприємств, з'ясування їх ролі в економіці країни і виявлення   передумов та проблем подальшого їх ефективного функціонування є однією із нагальних проблем сьогодення.

     Теза про те, що співіснування та тісна взаємодія підприємств великого, середнього та малого бізнесу є найважливішою умовою ефективності економічної системи держави стала вже постулатом. В.Є. Воротін зазначає, що „малий бізнес є атрибутом сучасної моделі ринкового господарства, надає економіці гнучкості, мобілізує солідні фінансові та виробничі ресурси, створює сприятливе середовище для конкуренції, забезпечує вирішення соціальних проблем” [1, с.40].

Найважливішими чинниками великої ролі підприємництва взагалі і малого бізнесу в ринковій економіці є:

-            наявність структурних розривів в економіці, (обмежене виробництво споживчих товарів, неефективна система збуту і нерозвинута галузь роздрібної торгівлі, послуг, інтенсивний розвиток нових технологій);

-          неефективне функціонування державних підприємств (незважаючи на регулятивний захист, державні підприємства не могли конкурувати з ефективнішими приватними компаніями, орієнтованими на прибуток);

-          незадовільний технологічний рівень промисловості (створює можливості для невеликих компаній, які розробили і запатентували власні технології або використали доступ до іноземних технологій);

-          низький рівень життя (спонукав масовий перехід громадян до підприємницької діяльності);

-          мотивація одноосібних підприємців істотно відрізняється від нестимульованої діяльності найманих керівників підприємств [2, c.21].

Як зарубіжний досвід, так і сьогоднішні реалії економічного життя України досить часто підтверджують важливість малого сектора у вирішенні проблеми зайнятості населення, оновлення техніки та технологій, швидкому насиченні споживчого ринку. Хоча останнім часом вони входять в деякі протиріччя. Роль малого бізнесу в економіці країни в період кризи становить особливий інтерес. На малих підприємствах зайнятий кожен четвертий український найманий працівник – 24,3% у 2008 році і 25,2% у 2009 році.

Істотно менша "продуктивність праці" на малих підприємствах порівняно з економікою в цілому – лише констатація очевидної переваги крупнотоварного виробництва перед дрібнотоварним за цим показником.

В останні роки обсяг продукції, робіт і послуг, що припадають на одного працюючого в малому бізнесі знизився майже вдвічі. Зайнятість населення за цей же період   становить тільки 2,068 мільйона найманих працівників, що набагато менше тиражованих в інформаційному просторі 5-6 мільйонів осіб.

  Таким чином, в цілому, з формальної точки зору, про малі підприємства України можна говорити як про великого роботодавця і виробника товарів, робіт і послуг, але аж ніяк не про домінуючого.

З початком кризи вітчизняне мале підприємництво пережило втрату робочих місць в меншому обсязі у порівнянні з промисловістю, але не висока продуктивність праці не перекриває створене безробіття і економічний стан.

Соціальні відрахування для малих підприємств   у порівняння: на промисловими у 2,5 разу нижчі, ніж на промислових підприємствах. Середня зарплата – удвічі менша, отже, пропорційно менше сплачується і прибуткового податку.

Хоча сукупно малий бізнес є цілком солідним платником податків, але аж ніяк не настільки істотним, як заявляють про це   окремі політики [3].

Представлена схема (рис.1) ознак малого підприємства підтверджує необхідність її використання в практичній діяльності, що має забезпечити стабільне зростання економічних показників та створення бази подальшого «переродження» у галузеву промисловість з високим рівнем продуктивності праці.    

  *К – ознака, яку можна оцінити кількісно;   **Я – якісна ознака

Рис. 1 . Ознаки малого підприємства [ Джерело схеми: складено авторами ]

 

Встановлена причинно-наслідкова залежність між зростанням кількості малих і середніх (за прийнятими на заході методиками) підприємств та позитивними економічними зрушеннями, що оцінені обсягом ВВП. Характерно, що наведений взаємозв'язок встановлено на базі емпіричних даних, одержаних з джерел Євростату по провідних індустріальних країнах світу – США та ФРН.                                          

 

Список використаних джерел:

1. Воротіна Л.І. Розвиток підприємництва в економіці України / Л.І. Воротіна // Вісник Київського університету. Економіка. – К., 1994. – Вип.1. – С.39-50.

2. Варналій З.С. Мале підприємництво України / З.С. Варналій . – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 1997. – 34 с.     

3.Економічна правда. – 2011. – 16 лют .