Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Сундирєв О.В.

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, Україна

Методика управління основним капіталом підприємства

 

Реалії сьогодення вимагають від вітчизняних підприємств ефективніше пристосовуватись до жорстких конкурентних умов, що є постулатом розвинутої ринкової економіки. Сучасне підприємство є складним господарським комплексом, що використовує різні економічні ресурси, управління якими має бути систематизованим.

Серед інших економічних ресурсів в діяльності будь-якого підприємства найважливішу роль відіграють необоротні активи, що також потребують управління процесами їх амортизації та відновлення [1, c.28].

У роботах сучасних українських економістів управління капіталом містить у собі найчастіше   оцінку існуючого рівня капіталу; побудова прийнятної для підприємства концепції управління капіталом, а також різні методи й оцінки ефективності застосовуваної концепцію управління фінансовими ресурсами, що відповідає діалектичним законам розвитку, тому що дозволяє робити суб'єктивні висновки з об'єктивно складних обставин.

Такою об'єктивною обставиною, що впливає на капіталізацію одиниці, є амортизація основних фондів. Амортизація як процес впливає   безпосередньо на формування власного капіталу:

·         по-перше, поповнюючи кошти   підприємства;

·         по-друге, за допомогою основних засобів збільшуються товарні властивості виробів;

·         по-третє, збільшується ринкова вартість компанії.

З іншого боку, розмір основного капіталу впливає на розмір амортизаційного фонду, що дозволяє говорити про можливості суб'єктивного втручання в такий процес – тобто про можливості управління. Очевидно, що процес управління повинен пройти по ланцюжку: кошти   – амортизаційні фонди – основні засоби – амортизація – продукція – більше високі ціни на товар – ринкова вартість компанії [2, c.39] .

Управління амортизаційними процесами на будь-якому підприємстві настільки важливо, наскільки може бути важливим спланований розмір виручки (доходу) або спланований обсяг виконуваних робіт, звідки з однієї сторони можна прогнозувати обсяг необхідного основного капіталу, а з іншого боку, обсяги необхідних інвестицій у вигляді амортизаційного фонду. Результатом такого планування буде більше конкурентноздатна продукція й отже більше висока ринкова вартість компанії.

Такий важливий процес як амортизація основних фондів існує об'єктивно й будучи економічною категорією, повинен бути об’єктом управління в рамках, необхідних для успішного бізнесу [3, c.43].

Проаналізував взаємозв’язок темпів оновлення основних виробничих фондів з показниками ефективності господарської діяльності підприємства через проміжні показники, можна зробити висновок про те, що скорочення темпів оновлення основних виробничих фондів має негативні наслідки для фінансових результатів діяльності підприємства (рис. 1).

Як видно зі схеми, на прибуток, що є головною метою здійснення операційної діяльності підприємства, впливає об’єм реалізації. На об’єм реалізації, в свою чергу, впливають об’єм випуску продукції та ціна. Ціна залежить від собівартості, на яку впливають наслідки зносу – збільшення експлуатаційних витрат та збільшення витрат на ремонт.

Об’єм випуску продукції теж залежить від наслідків зносу, а саме від зменшення виробничої потужності та збільшення простоїв від ремонтів. Один із наслідків зносу – зниження якості продукції безпосередньо впливає на рівень прибутку.

Таким чином, проаналізувавши взаємозв’язок темпів оновлення основних виробничих фондів з показниками ефективності діяльності, можна зробити висновок, що зниження темпів оновлення основних виробничих фондів має негативні наслідки для фінансових результатів діяльності підприємства.

 

Рис. 1. Вплив стану основних виробничих фондів на показники ефективності діяльності підприємства

 

Тільки обґрунтована амортизаційна політика є дійовим інструментом, який необхідно використовувати для функціонування підприємства в жорстких умовах ринкової конкурентної боротьби.

 

Список використаних джерел:

1.      Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств / Г.М. Азаренкова , Т.М.Журавель, Р.М.Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2007. – 287 с.

2.      Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учеб . курс / И.А.Бланк. – К.: Изд-во " Ника-Центр ", 2001. – 528 с.

3.       Фінанси підприємств / Кер . авт . кол . Поддєрьогін А.М. – К.: КНЕУ, 2007. – 546 с.