Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Бєлкін М.Л.

ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт», м. Київ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Як доводить світовий досвід, успішний розвиток економіки значною мірою залежить від її насичення інвестиційними коштами [1]. Одним із загальноприйнятих у світі способів інвестування, який поєднує прийнятну доходність із мінімізацією ризиків, є спільне інвестування [2]. Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», інститут спільного інвестування (далі – ІСІ) – корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. Разом з тим, відомо, що якість прийняття управлінських рішень, в тому числі в економічній сфері, зокрема, в інвестуванні, є тим вищою, чим надійнішою, повнішою та достовірнішою є інформація про об’єкт прийняття рішень [3; 4 та ін.]. Отже, надійне інформаційне забезпечення функціонування інститутів спільного інвестування є одною з найважливіших запорук їх ефективної роботи.

В принципі будь-яка інформація може бути оприлюднена власником цієї інформації в будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством. Разом з тим, виділяється стандартизована інформація, оприлюднення якої регламентується на законодавчому рівні. Такий підхід забезпечує систематичність, достовірність, доступність, повноту інформації, що надається, можливість об’єктивного порівняння показників в часі і за суб’єктами. Відповідно до правових актів можна виділити такі джерела інформації: а) офіційні друковані видання Верховної Ради України (ВРУ), Кабінету Міністрів України (КМУ), Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), б) загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР «SMIDA»: в) офіційний сайт ДКЦПФР; г) інформація бірж та ріелторських агентств, д) інформація, розміщена на сайті Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), яка містить найбільш повні відомості про компанії з управління активами (КУА) та ІСІ. В таблиці наведені відомості про структуру і зміст інформації за окремими джерелами:

Джерело інформації

Зміст інформації

Про середовище діяльності ІСІ

Про суб’єкти ІСІ

Офіційне друковане видання КМУ або ВРУ

Регулярна інформація про емітента.

Особлива інформація про емітента.

Інформація про збори акціонерів.

Інформація про банкрутства

Регулярна інформація про корпоративні інвестиційні фонди.

Особлива інформація про корпоративні інвестиційні фонди.

Інформація про збори акціонерів корпоративних інвестиційних фондів.

Інформація про банкрутства

Офіційне друковане видання ДКЦПФР

Регулярна інформація про емітента.

Особлива інформація про емітента.

Інформація про збори акціонерів.

Проспекти емісії цінних паперів

Регулярна інформація про корпоративні інвестиційні фонди.

Особлива інформація про корпоративні інвестиційні фонди.

Інформація про збори акціонерів корпоративних інвестиційних фондів.

Проспекти емісії цінних паперів ІСІ публічного розміщення

Річний звіт ІСІ

Інформаційна база «SMIDA»

Річні звіти та фінансова звітність акціонерних товариств.

Інформація про випуски цінних паперів, зареєстровані в Комісії.

Інформація про власників акцій емітента в межах вимог до розкриття інформації, встановлених чинним законодавством України.

Постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженими особами Комісії.

Інформація емітентів, оприлюднена в офіційних друкованих виданнях Комісії.

Річні звіти та фінансова звітність корпоративних інвестиційних фондів.

Інформація про випуски цінних паперів, зареєстрова­­ні в Комісії.

Постанови про накладення санкцій на КУА за правопорушення на ринку цінних паперів уповноваже­ними особами Комісії.

Інформація емітентів, оприлюднена в офіційних друкованих виданнях Комісії.

Сайт ДКЦПФР

 

Інформація про зупинення обігу та/або скасування випуску цінних паперів.

Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу.

Перелік цінних паперів, які мають високий ступень ризику бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»

Інформація про зупинення обігу та/або скасування випуску цінних паперів ІСІ.

Інформація про видачу та/або анулювання ліцензій КУА

Біржова інформація

 

Перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі.

Перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу.

Обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Перелік цінних паперів ІСІ, які пройшли процедуру лістингу.

Обсяг торгівлі цінними паперами ІСІ (кількість цінних паперів, загальну вартість укладених договорів, курс цінних паперів щодо кожного емітента окремо) за період, установлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Ріелторська інформації

 

Стан ринку нерухомості

 

Відомості з ЄДРПОУ

 

Відомості про зареєстрованих юридичних осіб

 

Сайт УАІБ

 

Статистичні (звітні) показники діяльності КУА та ІСІ

 

Список використаних джерел:

1. Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія / О.С. Колесник. – К.: [ б.в .], 2010. – 142 с.

2. Леонов Д.А. Інвестиційні фонди на фінансовому ринку України: автореф. дис. … канд. екон . наук: спец. 08.04.02 / Д.А. Леонов. – К., 1996. – 25 с.

3.  Вітлінський   В.В. Моделювання економіки: Навч . посібник / В.В.  Вітлінський . – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

4. Иванова В.Б. Алгоритм принятия решения о внедрении инновационного проекта [Электронный ресурс] / В.Б. Иванова // Вісн . Міжнар . Слов `я н . ун-ту. Сер . е кон . науки. – 2006. – № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06ivboip.html