Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Борецька З.П.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЯКІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

Вступивши в XXI століття, людство проголосило своїм лозунгом «Якість у всьому». Це означає, що якісною має бути продукція, яка виробляється і споживається, послуги, які надаються і якісним має бути життя в цілому. Проблема якості є актуальною, зважаючи на інтенсивний розвиток високих технологій, використання нових досягнень науки і підвищення значення рівня безпеки для всього людства.

В умовах глобалізації економічних процесів питання управління якістю продукції постає перед усіма підприємствами світу. Адже довіра щодо якості продукції та її конкурентоспроможність на світових ринках, відповідність запитам споживачів, екологічна безпека та економність у використанні ресурсів, – ось нагальні питання сьогодення. Підприємство, яке змогло поєднати використання новітніх технологій у виробництві, забезпечило максимальну якість і безпеку продукції, та нижчі ціни, має безсумнівні переваги і лідируючі позиції на ринку. Таке підприємство є конкурентоспроможним і має можливість успішно проводити свою діяльність на ринку.

У підручнику з маркетингу під редакцією С.І. Чеботаря приводиться таке визначення: «Конкурентоспроможність фірми – це реальна і потенційна здатність підприємства з урахуванням наявних у нього для цього можливостей проектувати, виготовляти й реалізовувати в конкретних умовах товари, які за сукупністю своїх споживчих і вартісних характеристик більш привабливі для споживачів, ніж товари конкурентів» [3]. Керівництво підприємства повинно постійно реагувати на ринкові зміни, пристосовуватись до нових потреб, пропонувати більш досконалі і вищі за якістю товари   та послуги, використовувати нові розробки та методики у виробництві та управлінні структурними підрозділами.

Важливою умовою конкурентоспроможності підприємства є виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції, товару або послуги. Конкурентоспроможність товару – це сукупність характеристик щодо якості товару та його вартості, які дають перевагу над товарами-конкурентами в задоволенні конкретної потреби споживача. Покупець робить вибір після порівняння подібних товарів та послуг, можливої користі від їх використання,   рівня сервісу, гарантійного обслуговування. Говорячи про конкурентоспроможність продукції, М.Г.Долинська та І.А.Соловйов зазначають: «Конкурентоспроможність продукції – це характеристика продукції, яка відображає її відмінність від товару-конкурента як за ступенем відповідності певній суспільній потребі, так і за витратами на її    задоволення» [1].  

Конкурентоспроможність продукції визначається двома складовими: ціна виробленої продукції та її якість. Під якістю продукції розуміють сукупність її властивостей, що має змогу задовольнити певні потреби споживачів. Це рівень задоволення визначених потреб. На рівні споживача якість виражається у довговічності, надійності, зручності використання товару. Потрібно чітко розуміти суть якості продукції для порівнювання між собою її різних видів, правильно планувати і розвивати суспільне виробництво, враховувати індивідуальні потреби, вивчати попит та удосконалювати запропоновані товари та послуги.

Найширше пояснення такої економічної категорії, як якість продукції, дає Європейська організація з контролю якості: « Продукція вважається хорошої якості, якщо при мінімальних витратах протягом усього її життєвого циклу вона максимально сприяє здоров’ю і щастю людей, які залучені до її проектування і відновлення (повторного використання) за умови мінімальних витрат енергії та інших ресурсів і при допустимій (прийнятній) дії на навколишнє середовище і суспільство» [5].

На нашу думку, вдалим є визначення якості продукції, яке знаходимо в економічному словнику: «Якість продукції – технічний рівень товарів або послуг, обумовлений у реальних умовах експлуатації самим споживачем» [4]. Саме споживач оцінює якість продукції, роблячи свій вибір на користь того чи іншого товару. Завдання виробника є забезпечення ефективності   на всіх етапах проходження товару: починаючи від розробки одиниці продукції, її виготовлення, вихід на ринок, продаж та сервісне обслуговування.

Економічну категорію „якість” можна розглядати з двох сторін: з позиції виробника, та з позиції споживача. Споживач прагне до якісних товарів та послуг, що забезпечать його сподівання, а ще краще – перевершать їх.   Для виробника якість виготовленої продукції – це гордість за високий рівень виробництва, раціональне використання ресурсів як матеріальних, так і трудових, використання інновацій, вагоме місце на ринку продукції. Якість нерозривно пов’язана з економічним успіхом підприємства на мікрорівні, а на макрорівні – це здорова економіка, екологічна безпека та висока оборонна здатність держави, що визначає лідируючі позиції у світовому співтоваристві.

Професор Ілляшенко С.М. під забезпеченням якості розуміє «попередження потреб споживача, розроблення нової продукції,   її реалізацію, ефективне обслуговування» [2]. На думку більшості науковців [1; 4; 5], якість – це не тільки якісний товар сам по собі, а й комплекс якісних атрибутів, що його супроводжують (дослідження кон’юнктури ринку, розробка товару, ефективне виробництво, просування на ринок, продаж та сервісне обслуговування).

Управління якістю – це, насамперед, скоординована діяльність, яка має на меті розроблення політики та цілей у сфері якості, планування та контроль рівня якості, забезпечення та поліпшення якості. Підвищення рівня якості продукції та послуг є динамічним процесом. Товар або послуга мусять постійно вдосконалюватися, набувати нових корисних характеристик, щоб задовольнити зростаючі потреби споживача. Тобто, саме покупець є рушійною силою розвитку якості, і водночас, він її і фінансує.

На нашу думку, підвищення продуктивності праці, застосування інновацій у виробництві, ефективне та раціональне використання ресурсів, а також високий рівень мотивації праці робітників підприємства, дасть можливість виготовляти високоякісну продукцію, надавати сервісні послуги найвищого ґатунку. Важливим аспектом є і те, що успішні підприємства використовують маркетингові інструменти при просуванні товару на ринки збуту. Вивчення ринку, уподобань та очікувань споживача, розширення та удосконалення асортименту продукції, підтримання постійного зворотного зв’язку від споживача до виробника є гарантією довговічного та успішного існування організації у ринковому середовищі.

Підвищенню конкурентоспроможності сприятиме і участь вітчизняних підприємств у міжнародних та українських конкурсах якості, наслідком чого може бути розширення зв’язків, збагачення досвідом, використання у виробництві досягнень світової науки та техніки, проведення власних досліджень   та застосування на практиці нових технологій.

Таким чином, лише за умови приділення належної уваги питанням задоволення споживачів у якісній продукції, підприємство може забезпечити собі конкурентні переваги на ринку.

 

Список використаних джерел:

1. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. /   М.Г. Долинская,   И.А. Соловьев. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 128с.

2. Маркетинг для магістрів: Навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.

3. Чеботар С.І. Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / С.І.Чеботар, Я.С.Ларіна, О.П.Луцій, М.Г.Шевчик, Р.І.Буряк – К.: Наш час, 2007. – 504 с.

4. Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.

5. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник / М.І. Шаповал. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2007. – 471 с.