Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Жук Д.В.

Запорізький національний технічний університет, Україна

ДІАГНОСТИКА КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ НАСЛІДКІВ

 

Під фінансовою кризою розуміється різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовніш­ніх чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників. Фінансові кризи поділяються на боргові та фондові. Боргові кризи як початкова причина фінансових криз являють фінансову си­туацію, за якої група найбільших позичальників (країн або найкрупніших комерційних та інвестиційних банків) неспроможна платити по боргах і/або формує збитки, що приводять їх на межу дефолтів.

За допомогою графічних інструментів технічного аналізу на прикладі динаміки біржових індексів S & P 500(США), PFTS (Україна) та DAX (Німеччина) проведемо аналіз кризових та не кризових періодів на фондових ринках (за кризовий період беремо 2008 рік (жовтень), а не кризовий період   –2010 рік (квітень)). Проведення технічного аналізу потребує зведення абсолютних величин до відносних, оскільки моделі аналізу базуються на використанні графічних методів.

Рис. 1 . «Графік осцилятора «стохастик» для індексів»

 

Результати аналізу графіка осцилятора „стохастик” дозволяють зробити висновок про те, що між ринками існує взаємозв’язок, оскільки у ринків майже співпадають фази коливань, а іноді навіть екстремуми.

Для проведення більш фундаментального аналізу та виявлення тісноти зв’язку між фінансовими ринками, будуємо рівняння парної регресії та обчислюємо коефіцієнт детермінації. Коефіцієнт детермінації розраховується за наступною формулою (1):

,                                            (1)

де y i – результативна ознака;

f i – факторна ознака;

  – середнє арифметичне результативної ознаки.

 

Таблиця 1 . Тіснота зв’язку між індексами PFTS та S & P 500 в 2008, 2010    роках

Рік

Період

Коефіцієнт детермінації

 

         2008

06.10.2008 – 10.10.2008

0 , 82 %

13.10.2008 – 17.10.2008

0,62%

20.10.2008 – 24.10.2008

0,64%

27.10.2008 – 31 .10.2008

0,69%

 

        2010

01.04.2010 – 09.04.2010

0,51%

12.04.2010 – 16.04.2010

0,07%

19.04.2010 – 23.04.2010

0,49%

26.04.2010 – 30.04.2010

0,00%

 

  В результаті проведеного аналізу виявлено, що в кризові роки залежність між ринками значно більша. Це свідчить про те, що в кризові періоди на хвилі панічних настроїв падіння одного ринку призводить до падіння іншого.   Що зумовлює необхідність розробки   та науково-теоретичного обґрунтування механізмів протидії кризам. Як відомо на фондовому ринку кожна акція має спеціаліста, який запобігає спекулятивним обвалам або роздуванням цін на активи. Проте повноваження спеціаліста та об’єм акцій, яким він володіє не дозволяє врятувати ситуацію в кризовий період, бо падіння одного фінансового ринку викликає паніку на іншому, і в результаті майже всі гравці прагнуть зменшити свої втрати і виводять капітал з неприбуткових активів, тим самим обвалюють ціни на цей самий актив. Тому одним з методів протидії кризовим явищам може стати впровадження державного регулятора.   І регулятор, який розпоряджається більшим об’ємом інструментів ніж спеціаліст, при різкому падінні цін на інструменти   купує цей актив в значному об’ємі, що приводить до корекції ціни на інструмент і, як наслідок, мінімізації наслідків кризових явищ.

 

Список використаних джерел:

1.     Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: Монографія / О.І. Барановський. – К., 2009. – С. 754.

2.     Самуельсон П.А. Економіка: Підручник / П.А. Самуельсон. – Львів: Світ, 1993.

3.     Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / О.Є. Лугінін. – К., 2007. – С. 176-180.

4.     Сайт фондової біржі України «ПФТС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   www . pfts . com

5.     Матеріали інформаційного сайту « Financial Visualization » з питань динаміки фондового ринку   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www . finviz . com

6.     Матеріали інформаційного сайту « YAHOO ! Finance » з питань історичних даних показників фондових індексів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.yahoo.com