Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Минзак О.В.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Україна

ПРЕФІКС NON- ЯК ВИРАЗНИК АНТОНІМІЧНИХ ВІДНОСИН В АНГЛІЙСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

        

Загальновідомо, що будь-яка терміносистема не може існувати без словотвірних засобів, які слугують для утворення нових вербальних утворень на основі вже існуючих. Для термінологічної антонімії, як бінарного систематизатора фахових понять, словотвірний потенціал має особливе значення. В юридичній термінології, та й не тільки, використовується ряд заперечних префіксів ( un-, in-, dis-, anti-, de-, mis- та ін.) для термінотворення однокореневих антонімів. Особливе місце серед них займає афікс non- , оскільки його продуктивність найвища серед наявних в мові словотвірних засобів. Така якість даної заперечної морфеми має значне практичне застосування у фаховому лексиконі.           

  Зважаючи на такий широкий спектр вживання префікса non- , метою нашої роботи постає аналіз словотвірного потенціалу даного префікса у сфері фіксації та функціонування в англійській юридичній термінології. Першочерговим завданням є визначення кількості термінів із заперечним префіксом non- в лексикографічних джерелах. Так, на основі 4 юридичних термінологічних словників ( Merriam-Webster’s Dictionary of Law , Law Dictionary http://dictionary.law.com, Bloomsbury Dictionary of Law , Oxford Dictionary of Law ) було виокремлено 88 термінів. Далі ми виокремили терміни з non- вже в сфері функціонування (на матеріалі юридичних текстів загальним обсягом приблизно 2,5 млн. слововживань). В досліджуваному корпусі було виокремлено 111 таких термінів, однак лише 26 (23,5%) з цих терміноодиниць були зафіксовані в лексикографічних джерелах, що вказує на велику кількість похідних з даним префіксом. Підсумовуючи кількість термінів в обох вибірках, отримуємо 173 одиниці, які не є кінцевим числом всіх можливих протиставлень утворених таким способом.

  Розглянемо тепер функціонування non- термінів в тексті. Такі терміни як abusive , actionable , approved , contentious , petitioned , registered та багато інших можуть утворювати протилежні поняття як за допомогою префікса un- , так і за допомогою non- , тобто можливі два варіанта антонімічної пари, напр.: approved – unapproved   та approved – nonapproved . Однак у фаховому тексті перевага в основному віддається утворенням з non- . Із загального масиву термінів тільки 41 одиниця (37%) може бути заперечена за допомогою non- , приміром: nonapplication , non- charitablе , noncompliance , non- coverage та ін. Для решти термінів (63%) можливі обидва варіанти. Перевага префікса non- над іншими заперечними префіксами полягає у їхньому словотвірному значенні. Для початку порівняємо значення морфеми non- з un- : за нашими даними префікс non- може сполучуватись з прикметниками, при цьому отримує значення „ not X”, напр.: non- abusive , non- injured , non- commercial .   З основами іменника префікс має значення „ absence of X” чи „ not having the character of X”, напр.: non- application , non- party , non- service та ін. Заперечний префікс un- може сполучуватись з прикметниками, іменниками та дієсловами. З іменниками та прикметниками цей префікс має ці ж значення, що й non-. На противагу   un- , префікс non- не володіє оціночним забарвленням та виражає абсолютне заперечення, яке не припускає будь-якого порівняння, пор.: irrational та non- rational . В додаток до цього, обидва префікса беруть участь в утворенні контрадикторних та комплементарних протилежностей [2, c. 126]. Що стосується, на перший погляд, синонімічного префікса anti- , то тут спостерігаємо ще більший контраст: дана морфема окрім значень „ the opposite of an X” та „ not having the proper characteristics of an X” характеризується відмінним для non- значенням “ against , opposing ”, пор.: An earlier generation of collaborative firms , like the famous London-based Archigram , whose collapse began perhaps not coincidentally as it began to land actual commissions in the late 1960's, were essentially , and sometimes vehemently ,   anticommercial ( New York Times ) . A non- commercial agreement means a consumer credit agreement or a consumer hire agreement not made by the creditor or owner in the course of a business carried on by him (K. Owens " Law for Non- law Students ") . Різниця між non- та іншими заперечними префіксами полягає в тому, що non- виражає просте заперечення, яке виключає можливі небажані конотації в тексті.  

  Оскільки досліджуваний нами префікс має латинське походження, то і в правовому термінофонді було зафіксовано наступні латинізми: dies non juridicus , n on est factum , ex turpi causa non oritur action , volenti non fit injuria , scienti non fit injuria , ignorantia legis non excusat , де non- також виконує функцію заперечення.  

  Аналізовані антонімічні протиставлення характеризуються контактним вживанням, тобто в антонімічних контекстах: This requirement is not satisfied if , under the terms of the trust , the property can be applied to non- charitable as well as to charitable purposes (D.L.A. Baker " Law Made Simple ") . Афіксальні антоніми з іншими префіксальними засобами не характеризуються такою частотою антонімічних контекстів [1].

  Префіксальний спосіб утворення антонімів за допомогою морфеми non- носить регулярний характер в юридичній термінології, що пов’язане з особливістю словотвірного значення даного префікса, а лексикографічні джерела не в змозі проілюструвати все різноманіття похідних термінів утворених таким способом в силу високої продуктивності даного префікса.

 

Список використаних джерел:

1.     Минзак О.В. Афіксальні антоніми в терміносистемі права (на матеріалі англійського юридичного дискурсу) / О.В. Минзак // Наукові записки. – Вип. 89 (3). – Серія філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С.411-415

2.     Plag I. Word- formation in English / I. Plag . – Cambridge : CUP, 2002. – 254p.