Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Садовник-Чучвага Н.В., Костюк О.Ю.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Україна

CЕГМЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ НОМІНАЦІЙ КОНЦЕПТОСФЕРИ РЕЛІГІЇ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ГЕРОЇЧНИХ РЕЛІГІЙНИХ ПІСНЯХ

 

Процеси світосприйняття, категоризації та концептуалізації дійсності знаходять своє відображення в концептах, що досліджуються в межах семіотики концептів, відносно нового напрямку в мовознавстві. Універсальні та національно-марковані концепти розглядаються як важливі складові картин світу різних етносів. Отже, актуальність дослідження визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд мовних одиниць з урахуванням структури людського знання, що вони репрезентують, а також ментальних процесів, які покладені в основу мовної номінації .

На основі розмежування мислення і мови як двох самостійних але взаємопов ’ язаних феноменів лінгвісти розрізняють дві картини світу – концептуальну та мовну. Концептуальна картина світу розглядається як більш широке поняття і є основою для формування мовної картини світу. Концептуальна картина світу пов ’ язана з сукупністю знань про світ і є тотожною концептосфері етносу. Мовна картина світу , в свою чергу, створюється в процесі номінації, а ії ключовим елементом є слово. Саме мовний образ світу виступає як засіб експлікації знань, що створюють концептуальну картину світу.

У світській картині світу (КС) динаміка соціуму й культури впливає на історичне варіювання характеристик концепту РЕЛІГІЯ, який включає три шари: етимологію, стиснуту до основних ознак історію, сучасні асоціації й оцінки. У сучасній релігійній християнській КС етимологічний шар концепту РЕЛІГІЯ зберігається незмінним, залишаючись актуальним для концептуальної КС настільки, наскільки актуальною є релігійна свідомість [1, с.16].

Місце концепту РЕЛІГІЯ у мовній КС по-різному визначається в релігійній і світській мовних КС насамперед тому, що заповнення багатьох осередків інформації визначається суб’єктивними моментами: нетотожністю життєвого досвіду різних людей, особливостями світоглядних установок і культурного середовища (Ю.М. Караулов ). У релігійній КС концепт РЕЛІГІЯ сприймається через призму нематеріальності своєї сутності та виноситься взагалі за межі матеріального світу, а в світській КС – через призму “видимого прояву” у суспільстві, через функціонування в соціальному інституті церкви, що робить цей концепт релігійно-етичним. В останньому випадку він входить у домен РЕЛІГІЯ на тлі СОЦІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ як частини більш об’ємної концептуальної області (термін Дж . Лакоффа ) ЛЮДИНА (під доменом розуміємо певну галузь знань, відокремлену від інших галузей знань, на тлі    якої аналізується концепт (R.W. Langacker , T.C. Clausner , W. Croft )). Значущість його місця для людини коливається від провідного до найменш значущого в залежності від пануючого світогляду і концептуальної КС, що склалася в конкретному суспільстві вільних ознак [1, с.18] .

Концепт РЕЛІГІЯ як важлива культурна універсалія , основа усіх світових релігій, є об’єктом вивчення в різних галузях знань: філософії, соціології, історії тощо. У лінгвістиці залежно від домінуючої парадигми його аналіз фокусується на проблемах лексикології, стилістики, дискурсу, лінгвістичної когнитивістики . Так, у лексикології досліджуються номінації Бога на матеріалі різних мов та його характеристики, які об’єктивуються різними засобами мови: прислів’ями біблійного походження (М.Ю. Котова, О.Ю. Печінкіна ), лексичними одиницями, у тому числі фразеологічними (Г.О. Ліліч , Д.С. Ліхачьов , О.В. Сафронова ), образними порівняннями (Н.І. Підвальна), библійно-християнською метафорою (І.Б. Дубровська ).

Епічний світ англосаксів якісно однорідний і являє собою структурне ціле; притаманна ж йому дихотомія втілюється у формах інверсії, тому дослідження концепції РЕЛІГІЇ бачиться нам особливо актуальним.

Отже, усі номінації давньоанглійських текстів ми можемо поділити таким чином за сегментною класифікацією:

1. сегмент БОГ – налічує 79 номінацій усіх проаналізованих давньоанглійських текстів, що становить 22,6 % (наприклад: heofona weard , wuldor , cyning dryhten , God );

2. сегмент ДИЯВОЛ – налічує 27 номінацій всієї концептосфери проаналізованих текстів, що становить 7,7 % (наприклад: hlaford feondа , ?ystrum ?egn , h?le?a gewinna );

3. сегмент РЕЛІГІЙНІ ДОГМАТИ – налічує 71 номінацію усіх давньоанглійських текстів, що становить 20,3 % (наприклад: sawol , cirice , apostohhad );

4. сегмент РЕЛІГІЙНІ ОСОБИ – налічує 9 номінацій усіх давньоанглійських текстів, що становить 2,6 %, значну кількість тут складають власні назви (наприклад: Iulianna , Christ , Bethulia , Iudith , Christes ?egnas ).

Отже, бачимо, що в давньоанглійських поезіях акцентується більша увага на сегментах БОГ та РЕЛІГІЙНІ ДОГМАТИ. Перспективою нашого подальшого дослідження є релігійна образність давньоанглійської героїчної поезії, виражена кенінгами .

 

Список використаних джерел:

1.      Поліна Г.В. Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV-XX століть : Автореф . дис . канд. філол. наук: 10.02.04 / Г.В. Поліна; Харк . нац . ун-т ім. В. Н.  Каразіна . – Х., 2004. – 20 с.

2.      Садовник-Чучвага Н. В. Міжособистісні концепти ДРУЖБА та ВОРОЖІСТЬ як складові концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу / Н.В. Садовник-Чучвага . // Гуманітарний вісник: всеукр . зб. наук. пр . – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Серія іноземна філологія. – Число 13. – С. 166-170.

3.      Сурмач О.Я. Концепт як мовно-ментальний феномен у когнітивній лінгвістиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin.cdu.edu.uа – Заголовок з екрану.

4.      Мельникова Е.М. Меч и лира: англосаксонское общество в истории и эпосе / Е.М.Мельникова. – М.: Мысль, 1987. – 203 с.