Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Садовник-Чучвага Н.В., Мельничук О.В. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Україна

МОРФОЛОГО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЩО ВЕРБАЛІЗУЮТЬ КОНЦЕПТ БЕЗУМСТВО

 

Фразеологія - порівняно молода дисципліна. Як наука вона виникла лише на початку 20 століття. Її основні поняття, обсяг проблематики та об'єкт вивчення ще остаточно не визначені [3]. Це пояснюється передусім великою функціональною, семантичною та структурною різноманітністю тих одиниць, що сприймаються як стійкі сполуки слів. Специфіка об'єкта дослідження викликає труднощі у визначенні як місця фразеологічного рівня в ієрархії мовної структури, так і місця фразеології серед інших лінгвістичних дисциплін   [3].

Основним об’єктом дослідження фразеології є фразеологічна одиниця (далі – ФО). Деякі мовознавці справедливо вважають, що визначення фразеологічної одиниці таке ж складне, як і визначення слова [4]. Ця складність полягає насамперед у тому, що і для слова, і для фразеологізму важко встановити спільні риси, які можна було б віднести до кожного з них без винятку [4].

Найбільш точним є узагальнене визначення Тимощук Н.П., яка під фразеологічними одиницями розуміє відносно стійку, соціально зумовлену лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, що виражає на основі образу (часто й стертого) цілісне, переосмислене (повністю або частково) значення, яке автоматично відтворюється мовцями як готова до використання одиниця мови [2; 7] .

Тлумачення ідіоми В.В.Виноградовим дуже близьке до вищезазначеного. Він стверджує, що ідіоми, або фразеологічні зрощення, характеризуються семантичною неподільністю, абсолютною непохідністю значення цілого з компонентів [5].

М.Ф. Алефіренко надає перевагу поняттю “ фразема ”. В.М. Мокієнко під ФО розуміє “відносно стійке, відтворюване, експресивне сполучення лексем, яке має цілісне значення” [5].

Таким чином, актуальність нашого дослідження визначається зростаючою увагою вчених до дефініції фразеологічної одиниці та їх класифікації, а також необхідність їх дослідження. Предметом дослідження є морфолого-стилістичні особливості ФО, що вербалізують концепт БЕЗУМСТВО.

Об’єктом дослідження є морфолого-стилістична класифікація досліджуваних ФО. Дослідження проведене на матеріалі фразеологічних словників [1].

У статті досліджується 38 ФО, що позначають концепт БЕЗУМСТВО. Серед них:

16 ФО, що функціонують як дієслова: to be off one’s chump , go off one’s head , go off one’s nut , go off the hooks , go off one’s daft , go budhouse , go bugs , go out of one’s mind (або senses ), go ( run , fall ) mad , be out of one’s mind .

19 ФО, що функціонують як прикметники: ( as ) crazy as a bedbug (або as a loon ), like mad , ( as ) mad as a March hare , as mad as a wet hen , as mad as a hornet , as mad as a beetle .

1 ФО, що функціонує як іменник: midsummer madness .

1 ФО, що функціонує як вигук : don't get mad , get even !

1 ФО, що функціонує як прислівник: in a mad rush .

З погляду стилістичного поділу можна розглядати приналежність досліджуваних ФО до високостильового , нейтрального та низькостильового шарів лексики.

Найбільш вживаною є лексика низького стилю. Сюди відносяться 33 ФО, що складають приблизно 87% усієї лексики. До них належать: to be off one’s chump , as crazy as a loon , to go bugs , to go nuts , to drive smb crazy , in a mad rush .

Серед стилістично нейтральної лексики 4 ФО, що складають приблизно 10% усієї лексики. Серед них: anger is a short madness , don’t get mad , get even , method in one’s madness , to be mad at smb .

Прикладом ФО високого стилю є лише одна одиниця, що складає приблизно 3% усієї лексики: midsummer madness .

Отже, дослідивши морфолого-стилістичні особливості ФО, що вербалізують концепт БЕЗУМСТВО, можна зробити висновок, що найчисленнішими є ФО, що функціонують як прикметники, а найменш вживаними є ФО, що функціонують як вигуки, іменники та прислівники. Щодо стилістично забарвленої лексики, то перевага надається лексиці низького стилю.

 

Список використаних джерел:

1. Кунин А.В. Английская фразеология ( Теоретический курс) / А.В. Кунин . – М.: Высшая школа, 1970. – 343 с.

2. Тимощук Н.П. Функціонування фразеологізмів у романах Йозефа Рота: автореф . дис . канд. філол. наук: 10.02.04/ Н.П. Тимощук ; Львів. нац . ун-т ім. І.Франка. – Л., 2005. – 19с.

3. Електронний ресурс. – Режим доступу:   http://5ka.ru/29/51141/1.html

4. Електронний ресурс. – Режим доступу:   http:// 5ballov.qip.ru/referats/preview

5. Електронний ресурс. – Режим доступу:   http://5ka.su/ref/languages/object