Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Бутник О.О.

Інститут економіки природокористування і сталого розвитку НАН України , м. Київ, Україна

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

 

Карпатський регіон – унікальний за видами оздоровчих ресурсів: величезними запасами майже усіх відомих типів мінеральних вод, родовища яких налічують понад 800 джерел і свердловин, прісноводними та низькомінералізованими торфовими грязями, єдиними в Україні родовищами озокериту, соляними шахтами та печерами з унікальними мікрокліматичними умовами. Якщо ж долучити сюди ще м’який клімат з особливостями гірського, що дозволяє створювати в різних ландшафтних умовах кліматичні курорти, то стане   зрозуміло – цей регіон неодмінно мав стати рекреаційним [1].

Проте на сьогодні і так незначне використання наявних природних лікувальних ресурсів гальмується до того ж цілою низкою чинників, що ведуть до їх неефективного використання, а подекуди до руйнування і знищення. Погіршення ситуації спричинилося:

1.                  Відсутністю Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

2.                  Фактичною відсутністю моніторингу природних лікувальних ресурсів (їх кількості і якості).

3.                  Відсутністю методики розрахунку економічної та екологічної вартості природних ресурсів, затрат на їх відтворення, збереження та охорону.

4.                  Нецільовим використанням природноресурсних платежів.

5.                  Відсутністю механізмів економічного стимулювання впровадження ресурсозберігаючих технологій, здійснення природоохоронних заходів, збереження та екологічно збалансованого використання природних лікувальних ресурсів.

6.                  Порушенням системи державного контролю за охороною та використанням природних лікувальних ресурсів.

7.                  Неналежним здійсненням державного контролю за охороною природних лікувальних ресурсів, їх раціональним використанням, якістю, дотриманням режимів експлуатації, а також режимів зон санітарної охорони тощо.

В даний час механізми державного регулювання рекреаційної сфери повинні бути спрямовані на формування сприятливого ринкового середовища, соціально-ефективного, економічно вигідного й екологічно допустимого для регіонів розвитку бізнесу в рекреаційній сфері. Виходячи з цього метою державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в Карпатському регіоні є створення ефективного механізму, спрямованого на розвиток адаптивного і стійкого організаційно-економічного та оздоровчого його елементів, інтегрованих в ринкову економіку, здатних виживати в умовах конкурентного середовища, створювати профілактичну та відновлювану продукцію, надавати ефективні оздоровчі та сервісні послуги, виготовляти необхідні товари курортного й туристичного попиту [2].

На основі світового досвіду та економічного стану в Україні у нинішніх умовах в основу політики треба покласти такі пріоритети [3]:     

— забезпечення "внутрішньої конвертованості" послуг рекреаційної сфери шляхом підвищення їх якості і розширення асортименту, поліпшення сервісних умов обслуговування;

— обмеження нового будівництва об'єктів рекреаційної сфери, реконструкція і модернізація діючих;

— концентрація коштів і ресурсів на об'єктах інфраструктури;

— створення рекреаційних зон у приміських територіях для короткотривалого відпочинку населення великих міст;

— активне залучення приватного сектора (особливо в гірській місцевості) до бізнесу;

— пошук оптимальних форм залучення іноземного споживача шляхом створення відповідного сервісу обслуговування і надання послуг рекреаційної сфери, що користуються попитом на міжнародному ринку;

— вивчення структури і напрямів туристичних потоків та їх прогнозування;

— вивчення міжнародного ринку рекреаційних послуг, ділової активності і конкретних пропозицій іноземних інвесторів;

— активне формування висококваліфікованого кадрового потенціалу у сфері туристичного бізнесу;

— підготовка менеджерів, обслуговуючого персоналу, в тому числі за кордоном.

Реалізація вищенаведених пріоритетів створить необхідні умови для подальшого цілеспрямованого розвитку рекреаційної індустрії, стабілізує економічне становище інфраструктурних об'єктів.

 

Список використаних джерел:

1.       Конищева Н.И. Проблемы управления развитием санаторно-курортных комплексов в регионах Украины / Н.И. Конищева , Г.В.  Казачковская // Вісник ДІТБ. – 2001. – №5. – С. 246-250.

2.       Охріменко А.Г. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку / А.Г. Охріменко // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С.224-228.

3.       Розметова О.Г. Важелі прямого державного впливу на розвиток курортно-оздоровчої та туристичної сфер / О.Г. Розметова // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 83–85.