Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Замикула В.В.

Академія муніципального управління, м. Київ, Україна

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АГРОБІЗНЕСУ

 

Однією з найбільш важливих завдань для економіки України є подолання аграрної кризи й створення умов стійкого розвитку сільськогосподарського сектора країни як стратегічно важливої галузі, що забезпечує життєво необхідні потреби населення, збалансоване розвиток народного господарства й продовольчу безпеку країни.

Економіка країни в цілому, а також економіка окремих її галузей, багато в чому залежить від відношення до економічної науки членів суспільства, від їхнього вміння застосовувати на практиці її закони, правила, які повинні бути орієнтовані на досягненні економічного росту, стабільного рівня цін, справедливого розподілу доходів.

Сьогодні аграрний сектор економіки країни перебуває в тяжкому становищі. За роки реформ агропромисловий комплекс виявився відкинутим по багатьом позиціям на 20-30 років назад. Причиною кризової ситуації в даному секторі економіки й, насамперед, у сільському господарстві є ряд факторів, один із яких – значне скорочення економічної підтримки з боку держави. Власні кошти аграрних формувань не можуть забезпечити фінансування їх поточної виробничої діяльності, тому що більшість господарств збиткові, а, отже, – не мають джерел нагромадження; статутний і резервний капітали не призначені для поточного фінансового забезпечення господарських операцій; фінансові вкладення в сільське господарство практично не здійснюються. Дана ситуація збільшується недостатнім, несвоєчасним і невиборчим фінансуванням агропромислового комплексу.

Країна усе більше втрачає продовольчу незалежність і змушена просити закордонні країни про надання гуманітарної допомоги. У більшої частини населення відзначається порушення повноцінного харчування, викликане дефіцитом харчових і біологічно активних речовин, що призводить до розвитку багатьох захворювань і передчасному його старінню. У ході становлення ринкової економіки й реформування самих умов існування аграрного сектора сформований за десятиліття старий механізм фінансових взаємин держави й агропромислового комплексу був порушений. Відсутність реально діючої альтернативи колишній системі твердого державного регулювання сільськогосподарського процесу виробництва в сукупності із загальноекономічними й галузевими тенденціями відчутне погіршили соціально-економічне положення сільськогосподарських товаровиробників, привели до зміни структури цін і механізму централізованого фінансування й кредитування, перешкодили реалізувати потенціал нових форм власності й господарювання.

Із часом витрати сільського господарства росли, але не призводили до збільшення обсягів виробництва, що можна було б пояснити як характерну рису й необхідну умову пристосування агровиробників до нової ситуації економічного реформування, якби не повсюдне зниження показника рентабельності виробленої сільськогосподарської продукції. Фінансова система агропромислового комплексу в цілому вичерпала джерела саморозвитку й без відповідної   підтримки з боку державних структур сільське господарство не було готове до швидкої зміни економічних пріоритетів і новій ринковій кон'юнктурі.

Аграрна реформа 90-х років не принесла бажаних результатів. Негативні загальноекономічні тенденції обмежили реалізацію можливостей нових форм господарювання з посилення мотивації праці, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Аграрні й земельні перетворення виявилися неефективні внаслідок багатьох причин: нестійкості виробничо-господарських зв'язків, втрати належного державного контролю за цінами й оплатою праці, інфляції, подорожчання кредитних ресурсів, дефіциту бюджету, скорочення обсягів державного фінансування тощо.

За роки аграрної реформи відбувся різкий спад виробництва, що не спостерігався в Україні з 1946 року. Так, наприклад, за 1992-1997 рр. скорочення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції й чисельності поголів'я худоби перевищив відповідний показник у періоди Першої Світової війни й революції 1917 року, колективізації сільського господарства, а також Великої Вітчизняної війни.

Сільські товаровиробники виявилися неплатоспроможними, банкрутами (у всякому разі, за формальними показниками). Цей провал, як ланцюгова реакція, поширив свою дію на такі галузі, як тракторне й сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив, автопромисловість і т.п.

Однією з основних причин нинішнього кризового стану АПК є диспаритет цін на вироблену їм продукцію й матеріально-технічні ресурси. Цінові диспропорції спостерігаються також і усередині самого агропромислового комплексу – між агарним сектором і сферою переробки, а в сільському господарстві – між галузями тваринництва й рослинництва.

В Україні проблема відставання сільськогосподарських цін від цін промисловості спостерігалася, починаючи з періоду НЕПа [1, c. 48]. За всю же історію ціноутворення "ножиці цін" зімкнулися лише один раз – у травні 1925 року. Надалі спостерігається практично постійне перевищення темпів росту промислових цін над сільськогосподарськими.

Нееквівалентність обміну в значній мірі згладжувалася бюджетною підтримкою держави, рівень якої в роки, що передували лібералізації цін, був досить високим. Лібералізація цін, що проводилася без попередньої підготовки й адекватних пом’якшуючих заходів на основі падіння платоспроможного попиту населення, як справедливо відзначають багато економістів, не могла забезпечити пропорційне зростання цін на продукцію АПК і промисловості.

 

Список використаних джерел:

1.      Голованов А. Финансово-аналитический аспект регулирования внутреннего рынка АПК / А. Голованов   // АПК: экономика , управление . – 2010. – № 1. – С. 46–52.