Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

К.е.н. Погарцев О.В., Макарова Т.В., Плотнікова Т.В.

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТА

 

Однією з ознак трансформації ринкових механізмів господарювання стала повсюдна розробка стратегій соціально-економічного розвитку міст як місць зосередження виробничого потенціалу [1]. Разом з тим аналіз стратегій розвитку Києва, Донецька, Маріуполя, Сум, Дніпропетровська і інших міст свідчить про недостатнє використання в них інституційного потенціалу органів місцевого самоврядування. Це виражається в неповній реалізації ними власних прав і повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виявляється це в тому, що стратегії міст є, як правило, розширеними по   термінах річними програмами соціально-економічного розвитку, що істотно не впливають на економічну діяльність громад. Джерелом цієї проблеми є слабка концептуальна підготовка розробки стратегії.

Метою цієї роботи є узагальнення інноваційних підходів до підготовки концепції стратегії стійкого розвитку міста Луганська, використаних фахівцями міської ради і працівниками Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Концепція, розглянута в грудні 2010 року виконавчим комітетом міської ради, не обмежує період дії стратегії двадцяти – або двадцятип'ятирічним терміном, як це прийнято в даний час [2]. Стратегія повинна коректуватися по конкретних завданнях в процесі виконання з урахуванням економічних умов, що змінюються, і ходу досягнення головних цілей стратегії.

Концепція передбачає:

підсилити планові засади в розвитку виробництва і соціальної інфраструктури міста , оскільки вона в імперативному порядку намічає збільшення доходів домашнього господарства не менш ніж до 12 тис. грн. в місяць проти 2,8 тис. грн. в 2009 г .; це потребує переходу від невизначеності і спонтанності в структурних змінах в економіці міста до планомірного і усвідомленого управління цим процесом з боку громади і міської ради;

перегляд інвестиційної політики з орієнтації на випадкового зовнішнього інвестора на можливості міського бізнесу і населення як найбільш перспективного і ефективного джерела інвестицій при включенні його в економічні процеси як колективного власника основного капіталу;

залучення до розвитку економіки міста, його соціальної сфери ресурсів Луганської області шляхом кооперації і конгломерації підприємств і організацій міста з аграрним і промисловими комплексами регіону;

створення комунального агентства реалізації стратегії стійкого розвитку Луганська як господарської структури, що використовує вільні ресурси міської території і області у сфері праці, енергетики, матеріалів, фінансів, інституцій, інформації і науково-технічної діяльності;

необхідність перебудови роботи структур міської влади і розширення їх функцій для сприяння виконанню заходів стратегії і цільових програм. Окрім функцій, що витікають з передбаченої Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів господарської компетенції міської ради, першочергового значення набуває діяльність громади і депутатів по відродженню і розвитку інвестиційного комплексу міста, серцевиною якого є машинобудування, металообробка і будівельна індустрія; забезпечення соціально-обумовленого стійкого відтворення трудових ресурсів, основних засобів і соціальної структури міста; розробка планів – пропозицій для суб'єктів господарювання всіх форм власності як основи договірної діяльності і радикального розширення впливу громади з підприємств і організацій комунальної форми власності до суб'єктів всіх видів власності на території міста і області; сприяння корпоратизації як найбільш стійкої і ефективної форми ринкового господарювання, включаючи кластерні системи; здійснення практичних заходів щодо досягнення європейських стандартів життя і самодостатності громади.

Концепцією намічається здійснити комплекс заходів, що по своєму загальному змісту розділяються на три стадії.

Перша стадія інституційні перетворення в діяльності міської громади і її органів місцевого самоврядування на основі наданої їм в даний час господарської компетенції. На цій стадії переформатується структура виконавчого апарату міської ради, уточнюються його регуляторна функція по забезпеченню ефективного використання трудового потенціалу, фінансових, матеріальних і енергетичних ресурсів міста, освоюються навики ведення міського менеджменту. Центральним   завданням повинне стати забезпечення стійкого відтворення і розширення виробничого апарату, соціальних об'єктів, міської інфраструктури. Перехід до відтворювальної моделі функціонування господарського комплексу міста, використання її у всіх видах економічній діяльності є необхідною умовою його стійкого розвитку. Тому перша стадія   створить основи для здійснення подальших етапів стратегії. По суті, на цій стадії зароджується нова парадигма трансформаційних процесів в місті, заснована на випереджаючому безперервному оновленні на інноваційній основі основних фондів у всіх секторах життєдіяльності громади. Фінансові і економічні показники, що досягаються при цьому, не є цільовими і лише відображають успішність здійснення відтворювального процесу.

Друга стадія характеризується переважно використанням і нтенсивних факторів соціально-економічного розвитку. Першим із ієрархії пріоритетів на цій стадії буде технічне переозброєння матеріального виробництва та невиробничої сфери. На базі широкомасштабного включення у виробництво новітніх технологій мають ефективно розв'язуватися проблеми матеріало- та енергопостачання, відбуватиметься структурна переорієнтація економіки регіону у відповідності до пріоритетних напрямів її розвитку, що включають соціальний розвиток і екологічне оздоровлення міста, перехід до застосування переважно економічних механізмів регулювання соціально-економічних процесів. На другій стадії реалізуються елементи конгломерації міського комплексу з сільськогосподарським виробництвом Луганської області, що дозволить забезпечити виробництво продовольчих товарів для населення міста відповідно до нормативного рівня продовольчого споживання.

Третя стадія розвитку міста полягає в переході до початків стійкого функціонування його на принципах соціально-економічної самодостатності, що характеризується середньою заробітною платою на рівні 6000 грн/міс., нормативною забезпеченістю житлом, соціальними послугами, збалансованістю робочих місць і підготовки кадрів робочих і фахівців, привабливим середовищем для молоді і жителів інших поселень, перетворенням Луганська на місто-регіон.

Проведена робота дозволяє зробити висновки про обов'язковість розробки концепції стратегії розвитку міста, в якій формується узгоджене бачення його майбутнього, інституційні і організаційні умови досягнення намічених цілей. Імперативним елементом концепції у всіх випадках повинен виступати рівень доходів, якими розпоряджатиметься домашнє господарство і один працівник. При цьому ринкові механізми повинні використовуватися як найбільш ефективні інструменти досягнення вказаних цілей.

 

Список використаних джерел:

1. Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку: затверджено наказом Мінекономіки № 224 від 29.07.2002 [Електронний ресурс] // Сайт Мінекономіки. – Режим доступу:

http://ua-info.biz/legal/baseve/ua-cmpuye.htm

2. Концепція стратегії сталого розвитку міста Луганська: рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 22 грудня 2010 р. №55 [Електронний ресурс] // Сайт Луганської міської ради. – Режим доступу: http://gorod.lugansk.ua/investments/strategy/158-koncepciya-strategiyi-stalogo-rozvitku-mista.html