Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

Ружицька О.Ю.

Тернопільський державний медичний університет   ім. І . Я.Горбачевського , Україна

ВПЛИВ КАДМІЮ НА СТРУКТУРУ ТОНКОЇ КИШКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН РІЗНИХ ЗА ВІКОМ

 

Промислове виробництво з використанням важких металів, розвиток автомобільної індустрії, хімізація побуту зумовлюють забруднення оточуючого середовища токсичними хімічними речовинами. Саме важкі метали є основними техногенними забруднювачами навколишнього середовища й у надмірних кількостях накопичуються в ґрунті, воді та продуктах харчування, що призводить до накопичення їх в організмі тварин і людей. Одним з найнебезпечніших токсикантів зовнішнього середовища є кадмій. Джерелом забруднення даним металом є підприємства кольорової металургії (виробництво сплавів, антикорозійного покриття металів), електрохімічної (виготовлення аварійних стержнів в ядерних реакторах), хімічної (виробництво барвників, пластмас), легкої промисловості [1]. Метал майже неможливо вилучити з природного середовища, тому він дедалі більше накопичується в ньому і різними шляхами (аліментарним, інгаляційним і транскутанним) потрапляє в харчові ланцюги людей і тварин.

Основна частка кадмію надходить через травну систему, а одним з головних джерел металу є продукти харчування. Тонка кишка є функціонально активним органом і саме вона зазнає значного впливу шкідливих екзогенних факторів. Багато токсичних сполук органічного і неорганічного походження, зокрема солі кадмію, надходять до організму шляхом активного всмоктування в порожній кишці, здійснюючи при цьому патогенну дію на її структури. Слід зауважити, що патоморфогенез уражень частин тонкої кишки при отруєнні сполуками кадмію з урахуванням вікових особливостей дослідних тварин до кінця не вивчений. При інтоксикаціях слід враховувати віковий аспект, оскільки реакція організму в різні періоди життя на сторонні впливи не однакова [3] .

Метою нашого дослідження було встановити структурні зміни у частинах тонкої кишки в експериментальних тварин різних за віком при токсичному ураженні хлоридом кадмію та дослідити адаптаційно-компенсаторні процеси в уражених частинах органа.

Об'єкти дослідження – порожня та клубова кишки при кадмієвій інтоксикації тварин різних за віком.

Дослідження проведено на 60-ти білих щурах-самцях. Тварини були поділенні на три групи: перша група – контрольна; друга група – 6-місячні білі щури; третя група –   12-місячні тварини. Щурам другої і третьої груп вводили розчин хлориду кадмію внутрішньочеревинно у дозі 6 мг/кг. Забір матеріалу здійснювався на 1, 4, 7 і 14 добу досліду.

Результати дослідження свідчать про те, що внаслідок ураження кадмієм в частинах тонкої кишки на клітинному рівні організації спостерігаються наступні зміни. При електронномікроскопічному дослідженні ентероцитів зафіксовано набряк цитоплазми. Мікроворсинки деформовані, дезорієнтовані, спостерігається часткове оголення цих зон. Ядра розташовані в центральній, а не в базальній частині клітин, як за умов норми. В апараті Гольджі спостерігаються значно розширені цистерни. Мітохондріальні мембрани збережені та матрикс органели ущільнений, а кристи розріджені. У цитоплазмі зосереджується велика кількість вільних рибосом у зв'язку з дегрануляцією ендоплазматичного ретикулуму [2].

Зміни спостерігаються і в популяції келихоподібних клітин, в яких зафіксовано надлишок гранул секрету. Результати дослідження також свідчать про те, що в результаті токсичної дії хлориду кадмію спостерігається зниження мітотичного індексу в стовбурових клітинах крипт. Звідси можна зробити висновок, що кадмієва інтоксикація призводить до пригнічення процесів регенерації [4] .

Таким чином, проаналізувавши результати дослідження, можна зробити висновок про значну чутливість тонкої кишки до токсичної дії солей важких металів, зокрема впливу хлориду кадмію. Встановлено різноспрямованість морфологічних змін структур стінки тонкої кишки в умовах дії на організм тварин патогенного чинника, які були більш вираженні у старих білих щурів.

 

Список використаних джерел:

1.     Антонюк   Г.Л. Кадмій в організмі людини і тварин. Надходження до клітин і акумуляція / Г.Л.Антонюк, Л.П.Білецька, Н.О. Бабич, Н.Є.Панас, Ю.В.   Жиліщиц   // Біологічні студії. – 2010. – Т.4, № 2.

2.     Дєльцова О.І.   Ультраструктурні зміни слизової оболонки тонкої кишки за умов кадмієвої інтоксикації/ О.І.Дєльцова, С.Б.Геращенко, М.І.Грищук, В.М.Перцович // Карповські читання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.) за ред. проф. І. В. Твердохліба. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – 86с.

3.     Соловодзінська І.Є. Особливості детоксикуючої системи у щурів різного віку за дії кадмію та корекції антиоксидантами та ентеросорбентами / І.Є.Соловодзінська.   – Т., 2002.

4.     Швидка І. Відновлення стовпчастих клітин слизової оболонки тонкої кишки за умов кадмієвої інтоксикації/ І. Швидка // Карповські читання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової морфологічної конференції (Дніпропетровськ, 11-14 квітня 2006 р.) за ред. проф. І.В. Твердохліба. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – 86с.