Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ» (25-26 февраля 2011 года)

К.т.н. Рудик О.Ю.

Хмельницький національний університет, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ІОННОГО АЗОТУВАННЯ

 

Підвищення зносостійкості азотованих шарів може бути досягнуте введенням в насичуючу атмосферу вуглецевмісних компонентів, тобто при застосуванні комбінованого режиму насичення. Це пояснюється утворенням пластичніших карбонітрідів заліза з меншою концентрацією азоту та кількістю високоазотних, твердих і крихких фаз, а також підвищеною корозійною стійкістю.

Для вивчення механізму корозійно-механічного зношування використовували установку торцевого тертя, яка дозволяє одержувати кінетику зміни електродного потенціалу, фрикційних і зносостійких характеристик, температури поверхні тертя, характеристик тертя залежно від зміни електродного потенціалу системи.

Встановлено, що комбіноване азотування підвищує зносостійкість поверхонь у порівнянні з одностадійним в 1,1 - 1,5 рази (табл. 1), а в порівнянні з неазотованими зразками – в 2 - 3 рази.

 

Таблиця 1. Зносостійкість (мкм/км) матеріалів у дифузійному соці (v = 1 м/с, P = 4 МПа)

 

 

Зміцнення

Сталь 20

Сталь 45

Сталь 45Х

Сталь 38Х2МЮА

Чавун СЧ18

Без азотування

4,6

4,4

4,0

3,9

4,6

Одностадійне азотування

3,3

2,7

1,8

1,5

2,7

Комбіноване азотування

2,2

1,9

1,6

1,4

1,8

 

Металографічним аналізом поверхонь тертя азотованих матеріалів слідів крихкого руйнування або задирок не виявлено. В окремих місцях виявлені темні оксидні плівки та сліди мікрорізання.

Залежно від умов навантаження на фрикційному контакті, наприклад, при механічному або хіміко-механічному зношуванні, зносостійкість матеріалів, в основному, визначається їх корозійною стійкістю. Тому досліджувалася корозійна стійкість азотованих сталей і чавунів у статиці, при перемішуванні й терті зразків з коловою швидкістю v = 1 м/с в кислому середовищі. Кінетику електрохімічних процесів вивчали за допомогою потенціостата П-5827М-14 з реєстрацією поляризаційних кривих.

Випробуваннями встановлено (табл. 2), що швидкість корозії матеріалів при азотуванні комбінованим способом зменшується. При цьому значно облагороджуються електродні потенціали матеріалів, а на анодних поляризаційних кривих розширяється пасивна область і збільшується щільність струму пасивації та повної пасивації.

 

Таблиця 2. Швидкість корозії (г/(м 2 год.)) азотованих матеріалів

в кислому середовищі у статиці та при перемішуванні

Матеріал

Одностадійне

азотування

Комбіноване

азотування

Сталь 20

0,593/17,33

0,587/12,61

Сталь 45

0,612/18,75

0,560/13,00

Сталь 45Х

1,411/20,67

1,409/13,56

Сталь 38Х2МЮА

1,488/20,38

1,438/10,76

Чавун СЧ18

3,271/18,66

3,252/17,08

Примітка. Чисельник – статика, знаменник – перемішування.

 

Застосування методу активного планування експерименту дозволило отримати рівняння регресії електродного потенціалу ( ЕП , мВ ) поверхні сталі 45Х, швидкості її корозії ( К, г/(м 2 ?год.) ) при перемішуванні кислого середовища з коловою швидкістю 1 м/с, процесу зношування ( З, мкм; щлях тертя L = 20 км ), мікротвердості поверхні ( HV 1 , ГПа):

                           (1)

                           (2)

                      (3)

                      ( 4 )

                   ( 5 )

                        ( 6 )

де t – температура іонного азотування, ° С;

С азот ,   С пропан   – вміст азоту або пропану в насичуючій атмосфері, % об.;

P – тиск насичуючої атмосфери, Па.

Аналіз моделей показав, що найбільший статистично значущий вплив на досліджувані характеристики чинить температура іонного азотування. З її підвищенням електродний потенціал розблагороджується, корозійна стійкість погіршується, знос сталі збільшується з одночасним пониженням мікротвердості поверхні. Підвищення вмісту азоту (пропану) в насичуючій атмосфері та її тиску, навпаки, викликають облагороджування електродного потенціалу, зменшення швидкості корозії, збільшення зносостійкості сталі й мікротвердості її поверхні.

Результати проведених досліджень дозволили для кожної пари властивостей визначити коефіцієнти парної кореляції, які є мірою тісноти лінійного зв'язку між двома випадковими величинами. Проведений кореляційний аналіз дозволяє визначити одну властивість матеріалу і по її значенню оцінювати інші.

Для оцінки властивостей сталі 45Х по наявних експериментальних характеристиках одержані наступні кореляційні рівняння:

                                              (6)

                                            (7)

Між мікротвердістю поверхні та корозійно-механічним зношуванням кореляційних зв‘язків не виявлено.