Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (28-29 июня 2011 г.)

Марчук А.В.

Буковинський університет, Україна

ПРИЧИНИ ТА ОСНОВНІ МОТИВИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

В даній роботі розглянуто основні причини, мотиви міграції населення їх наслідки для суспільства.

Ключові слова: міграція трудових ресурсів, міжнародна міграція, робоча сила, мотивація.

Надзвичайно актуальним є вивчення економічної сутності міжнародної міграції, причини, мотиви, які породжують міграцію робочої сили, її вплив на соціально-економічний розвиток країни, дослідженню світового досвіду регулювання міграційних процесів та можливості його використання в Україні. Важливість даних проблем визначила тему статті.

В сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є глобалізація, одним з проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. Важливість дослідження міграційних процесів, їх причин та мотивів зумовлена також стрімким зростанням обсягів, нарощуванням інтенсивності, вагомим впливом на економічний та соціальний розвиток країн. Особливе місце міграції робочої сили в сучасних умовах визначається насамперед високою динамікою, швидким реагуванням на зміни у суспільстві та економіці. Все більшого поширення і значення набуває переміщення людських ресурсів, зумовлене соціально-економічними, військовими, етнічними та релігійними чинниками. Швидке зростання масштабів міжнародної міграції, залучення до неї значних обсягів трудових ресурсів робить актуальним дослідження міжнародної міграції робочої сили як однієї з форм світових господарських зв’язків та її впливу на світове господарство.

Протягом всієї історії людства міграція була мужнім проявом волі індивідуума для подолання своїх власних негараздів і бажання добитися кращого життя. Сьогодні в результаті глобалізації і досягнень у галузі зв'язку та транспорту значно збільшилося число людей, які прагнуть і здатні переміститися в інші місця.

Враховуючи територіально-структурні моделі масштабів міждержавних міграційних потоків, які знаходяться у прямій залежності від таких основних факторів у регіоні еміграції як безробіття, приріст населення, бідність, а у регіоні імміграції дефіцит трудових ресурсів певної кваліфікації, стрімке економічне зростання, а також зростання зайнятості.

Для визначення оцінки економічних та демографічних наслідків, а також вивчення тенденцій розвитку, на нашу думку доцільно було б розрізняти міграцію за причинами, чинниками та мотивами.

Вважається, що основними елементами мотиваційної структури міграційних процесів є:

·   високий рівень зареєстрованого та прихованого безробіття;

·   велика різниця в умовах життя в різних країнах;

·   відсутність перспектив професійного зростання;

·     недостатні розміри зарплати та не завжди вчасні її виплати;

·   зростання цін на житло, комунальні, медичні послуги, товари повсякденного вжитку;

·   зростання корупції та злочинності;

·   погіршення екології і непередбачуваність техногенних аварій та ін.

Така мотиваційна структура також характерна й для мігрантів з України.

До основних чинників, які стимулюють трудову міграцію з України, можна віднести:

· нерозвинений внутрішній ринок праці з високим рівнем безробіття, у т.ч. прихованого;

· низька частка оплати праці у ВВП країни;

· високий рівень бідності та нерівності у суспільстві;

· неадекватна винагорода за працю висококваліфікованих працівників та вчених, а також неможливість самореалізації останніх;

· нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів.

Наслідки трудової міграції громадян України за кордон, як і будь-якого іншого складного соціального явища, неоднозначні. Наслідки трудової міграції безпосередньо впливають на ринок праці, рівень добробуту населення, структуру попиту і споживання, а також на формування особистості, життєвого досвіду, сімейних стосунків. У свою чергу, її результати позначаються на ситуації в суспільстві, його стабільності, результатах реформ.

Сучасна міжнародна трудова міграція є об’єктивним і багатогранним явищем у структурі світогосподарських відносин, що набуло глобального характеру. Загострення економічних проблем, швидкі перетворення, революції, кліматичні зміни, переслідування за релігійною ознакою – все це важливі чинники міграції. Враховуючи те, що реальний рівень життя населення залишається і сьогодні невисоким є підстави для ствердження, що міграційний потенціал українців наступними роками буде залишатися на високому рівні. Це, передусім, ставить завдання щодо радикальних змін державної політики і більш активного втручання держави в міграційні процеси, на основі глибокого аналізу, цих нових для України, явищ.    

Список використаних джерел:

1. Global Education Digest 2007: Comparing Education Statistics across the World. – Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2007. – 207 p.

2. Castles, Stephen and Miller, Mark J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. – Palgrave Macmillan . – 3-ed edition. – 2003. – 352 p.

3. Electronic resource. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua