Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

II Международная научная конференция "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ" (22-23 августа 2011г.)

Самсонюк О.М.

Львівський національний університет імені І. Франка, Україна

АНГЛІЙСЬКІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ТЕРМІНИ ІЗ СЕМОЮ «ВОДА»

    

У даний час широко досліджуються різноманітні проблеми термінології, зокрема термінологічна лексикографія і термінотворення. Проблематика нашої статті передбачає аналіз термінів водного господарства з семою «вода».

Теоретичному обґрунтуванню закономірностей утворення термінологічної лексики, її продуктивності та семантики присвячено праці сучасних вчених Т.Р. Кияка та А.С. Д’якова.   Проте англійська термінологія водного господарства ще не була об’єктом усебічного розгляду та дослідження.

Метою статті є дослідити терміни із семою «вода», які зафіксовані у лексикографічних джерелах, проаналізувати особливості їх значення та будови.

Поставлена   мета   передбачає   розв’язання   таких   завдань:   дослідити етимологію англійської водогосподарської термінології; встановити значення термінів та виявити закономірності їх формування.

Об’єктом дослідження є англійські терміни водного господарства із семою «вода».   Матеріалом дослідження послугувала   вибірка   із   технічних словників [1; 3 – 5] , яка налічує 199 одиниць. Розглядаються як однокомпонентні, так і полікомпонентні терміни.

Частина термінів водного господарства твориться за допомогою запозичених компонентів типу hydro - та aqua -, які є ініціальними терміноелементами цієї терміносистеми. До складу ж інших одиниць входить автохтонний компонент water . Всі ці морфеми заслуговують на   особливу   увагу, адже безпосередньо вказують на приналежність слів до водогосподарської термінології та на зв’язок поняття з водою. Вони утворюють   модель   структурної   будови   сучасних   термінів,   яка   допомагає зрозуміти   існуючі   терміни   та   створювати   за   їх   зразком   нові.

Незважаючи на те, що морфеми класичного походження мають чітко визначені позиції у слові та регулярно виконують функцію афікса при словотворенні, їх не можна віднести ні до префіксів, ні до напівпрефіксів. Згідно з думкою дослідника С.М. Климович, препозитивні елементи і префікси не тотожні за семантикою, бо префіксам властиве узагальнено-абстрактне значення, а препозитивні елементи називають предмети; живі організми; явищ; речовину чи матеріал; кількість; ознаку тощо [2, с. 1–2]. Так, морфеми типу hydro - та aqua - позначають речовину, а отже, мають конкретний характер значень і їх можна віднести до препозитивних елементів.

Морфема h ydro - утворилася на основі   грецького слова h ydor , що означає «вода». Терміни з цим компонентом позначають:

-     назви наук та галузей : hydroenergetics, hydroecology , hydrology ;

-     назви пристроїв та приладів: hydrocouple , hydrobarometer ,   hydrometric station ;

-     споруди: hydroelectric power station , hydroplant .

Елемент hydra - є дериватом від того ж слова h ydor . Зовсім невелика   кількість   водогосподарських термінів утворена   за   допомогою цієї морфеми. Компонент hydra - входить до складу таких термінів, як: hydraulic engineering , hydraulic dam , hydraulic works тощо .

Від латинського слова а qu а, що означає «вода», утворилися такі препозитивні елементи, як: aqua -, aqui - та aque -. Ці компоненти не є настільки продуктивними, як морфема hydro-. До термінів з елементами латинського походження відносяться: aquaplaning , aqueduct , aqueduct bridge , а quifer тощо .

Серед англійських термінів водного господарства з морфемою, яка має значення «вода», частина лексем містить автохтонний компонент water , наприклад: watercourse, w atermark, watershed, w aterspout, w aterway, waterworks, w astewater тощо. Лише 13% таких термінів складаються з 1 слова, а решта – з двох і більше слів, наприклад: water basin , water flood , water delivery system , water engineering , water management ,   water pipe , water supply system і т.д. Загалом англійські терміни водного господарства з компонентом water використовуються для номінації:

-     споруд: water basin, wastewater treatment plant, water treatment plant, water well, waterworks ;

-     приладів та п ристроїв: water gage, water gauge, water meter, water-depth rod, water-level recorder ;

-     систем: wastewater; water delivery system, water distribution system, water supply system ;

-     процесів: water treatment, watering, waterways regulation .

Полікомпонентні словосполучення складають73% з усіх проаналізованих англійських водогосподарських термінів з компонентом «вода», наприклад: hydroelectric potential , hydroelectric power station , hydropower industry ,   hydraulic plant , bridge aqueduct , water constraints , water - level recorder , water supply , water tower , water treatment , water use тощо.

Заміна компонента синонімічним відповідником у термінології галузі водного господарства є непоширеним явищем. У ході дослідження було виявлено лише кілька таких випадків, а саме: « аквакультура » може називатися aquaculture або aquiculture , « водні ресурси » – hydro resources ,   aqua resources і water resources , а « гідро архітектура » – hydro architecture , aqua architecture та water architecture .

Інколи лексема замінюється терміном з кількох слів, які одночасно пояснюють її   значення, наприклад: aquatory ? water area , water space . Трапляються випадки, коли якийсь компонент опускається, так: w ater supply system ? water system .

Поширеною є і синонімія термінів, яка виникає в результаті синхронного функціонування кількох варіантів. Так, терміну « гідротехніка » відповідають hydraulic engineering або   water engineering ; « гідротехнічна споруда » – waterworks та hydraulic works ; « гідровузол » – water power development ,   hydroelectric installation , hydropower installation та hydrosystem ;   « гідроенергія » – h ydropower , hydraulic power та water power ; « гідроенергетика » – hydropower industry і hydropower engineering ; « гідроелектростанція » – hydraulic power station , hydroelectric power plant і hydroelectric station ; а лексемі « водосховище » – water basin , water reservoir , water storage та storage of water і т.д.

Наявність синонімії в термінології водного господарства є наслідком безперервного розвитку цієї галузі та її практичного втілення – водогосподарської термінології.

Найбільшою    продуктивністю серед термінів водного господарства із семою «вода» вирізняється автохтонний компонент water . Із запозичених елементів найпродуктивнішим є препозитивний елемент hydro -. Термінів із компонентами hydra -, aqua -, aque - та aqui - значно менше (рис. 1):

-        hydro – 70 одиниць ;

-        hydra – 9 одиниць;

-        aqua – 5 одиниць;

-        aque – 7 одиниць;

-        aqui – 9 одиниць;

-        water – 99 одиниць.

Рис. 1. Англійські терміни водного господарства з семою вода

Рис. 1. Англійські терміни водного господарства з семою «вода»

 

Більшість англійських термінів водного господарства мають чітко окреслене значення. Так, моносемантичні терміни становлять 85%, а полісемантичні – лише 15%. Частина водогосподарських терміни із семою «вода» мають складну семантику. Вони є міжгалузевими   загальнонауковими   термінологічними   одиницями. До   найчисленнішої   групи   полісемантичних   термінів   належать лексеми   з компонентом water, які   становлять   72% від загальної   кількості.  

Етимологічна характеристика цих слів неоднорідна. Терміни з компонентами, запозиченими з класичних мов, становлять 50,25%.   Це можна пояснити тим, що розвиток водного господарства у Греції та Римській імперії випереджав його еволюцію в англомовних країнах. Так, частину термінів було запозичено з класичних мов, а частина утворилася за їх зразком.

Висновки. Англійській термінології водного господарства притаманні лексеми   з   компонентами   hydro -, hydra -, aqua -, aque - та aqui -. Незважаючи на те, що вони є запозиченими з класичних мов, такі терміни активно   функціонують   і   є   зрозумілим   для   всіх   користувачів. Синхронно з ними вживається й автохтонний варіант water.

Результати аналізу термінів із семою «вода» можна використати у дослідженні сучасного термінотворення англійської мови, а також під час стандартизації лексики водного господарства.

Вивчення побудови та значення термінологічних одиниць водного господарства і тенденцій розвитку термінологічної   системи цієї галузі є перспективою подальших досліджень.

   

Список використаних джерел:

1. Англо- р усский с ловарь по г идротехнике (ок. 18 тыс. терминов) / сост. В.А. Владимиров и др.; под ред. Г. Игнатюк а. – М .: Русский язык, 1983 . – 294 с.   

2. Климович   С. М.   Препозитивні   елементи   іншомовного   походження:   критерії   визначення   їх   статусу [Електронний ресурс] / С.М. Климович. – Режим доступу: http://kspu.edu. ua / downloads / chairukr / kll / doc

3. Краткий англо-русский технический словар (ок. 30 т ыс. терминов) / Ю.А. Кузьмин, В. А. Владимиров, Я.Л. Гельман и др. – М.: ММПШ, 1992. – 416 с.

4. Paul G. Smith Dictionary of Water and Waste Management / Paul G. Smith, John S. Scott. – 2nd   ed . – Oxford : Butterworth-Heinemann , 2005. – 486 p.

5. Gary A. Horton. NDWP Water Words Dictionary Index [ Electronic resource ] / Gary A. Horton. – Nevada Division of Water Resources, 1999–2008. – Access mode: http://water.nv.gov/WaterPlanning/dict-1/ww-dictionary.pdf