Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Черчата А.О., Артьомова С.О.

Придніпровська академія будівництва та архітектури, м.Дніпропетровськ, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МІЖФІРМОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Розвиток інтеграції господарчих суб'єктів стає все більш потрібним в різних сферах і галузях народного господарства. Процес розподілу праці, що посилюється, обумовлює необхідність подальшого розвитку виробництва і виникнення на цій підставі нових, удосконалених виробничих структур.

Міжфірмовий розподіл праці (МФРП) – це спосіб організації економіки, який відображає спеціалізацію фірм, які здатні здійснювати взаємодію один з одним між ланками виробничо-збутових ланцюгів [1].

МФРП включає два елементи – міжфірмову спеціалізацію виробництва (МФСВ) і міжфірмову кооперацію виробництва (МФКВ).

Упродовж тривалого періоду часу в Україні складалася галузева структура народного господарства, яка характеризується переваженням такої спеціалізації, при якій підприємства функціонально доповнюють один одного у рамках єдиного організаційного середовища. Проте приватизація призвела до розриву багатьох ефективно діючих зв'язків між підприємствами, і сучасний період розвитку економіки України характеризується високим рівнем відокремленості виробництв, відсутністю елементів, необхідних для забезпечення безперервності відтворювального циклу.

Міжфірмова інтеграція є встановленням таких взаємовідносин між елементами (підприємствами), які забезпечують довгострокове зближення основних цілей інтегрованих підприємств, при цьому стосунки конкуренції замінюються різними варіантами співпраці – від слабкої взаємодії до прямого управління. Важливим мотивом міжфірмової інтеграції служить прагнення фірм до збільшення прибутку за рахунок зниження витрат використання цінового механізму в порівнянні з внутріфірмовими витратами [2].

В процесі розвитку міжфірмової інтеграції можна виділити чотири основні стадії: встановлення взаємозв'язку між виробничо-господарськими одиницями; посилення взаємодії; розширення взаємозв'язків; об'єднана дія. Якщо на першій стадії процес інтеграції поширюється по горизонталі, охоплюючи усі нові підприємства, то на наступних стадіях цей процес розвивається по вертикалі, трансформуючи елементи системи, збагачуючи їх інтеграційними властивостями, сприяючи переходу їх в нову якість, і підвищенню ефективності.

В ході формування ринкових стосунків будівельний комплекс об'єктивно стає сприйнятливішим до логістики, ніж при централізованій системі господарювання. Це пов'язано з рядом причин, в першу чергу, зі збільшенням горизонтальних господарських зв'язків між будівельними організаціями і підприємствами пов’язаних галузей національної економіки, включаючи ланки інфраструктури. Перехід до ринку кардинально змінив характер взаємин в будівельному комплексі і систему його матеріально-технічного забезпечення. Головною проблемою для постачальників стало підвищення рівня організації збуту, а для споживачів – логістична мінімізація витрат з придбання і доставки продукції. На підставі розширення господарської свободи та ініціативи сьогодні формуються великі передумови для оптимізації взаємодії будівельних фірм із замовниками, інвесторами, підприємствами будівельної індустрії, постачальницькими організаціями і транспортними структурами.

Потенційні можливості логістизації будівництва, які перетворені на реальні логістичні системи, здатні забезпечити істотний економічний ефект і зміцнити господарські зв'язки будівельних організацій, що, у свою чергу, посилить їх ринкові позиції. Останніми роками конкуренція на ринку будівництва зростає. З'являються нові учасники, у тому числі зарубіжні. Ці обставини роблять завдання удосконалення логістичного механізму господарювання у сфері будівництва все більш актуальним.

Ефективність функціонування будівельних організацій визначає багато соціально-економічних показників. Будівельне виробництво забезпечує величезний мультиплікативний ефект і створює передумови для розвитку багатьох зв'язаних ланок реального сектора економіки. Окрім підприємств будіндустрії – це металургійні і машинобудівні заводи, підприємства хімічної промисловості і деревообробки, транспортні організації і інші структури. В зв'язку з цим підвищення економічної стійкості і розвиток господарських зв'язків будівельних організацій має величезне значення для цілого ряду вітчизняних товаровиробників, а удосконалення методів управління будівництвом та його логістизація придбаває первинне значення.

Будівництво дуже багатокомпонентне. Його результативність багато в чому визначається ефективністю інтеграції з виробництвом будматеріалів та їх комплектацією, постачанням будівництв, транспортними операціями і іншими бізнес-процесами. Логістичні підходи забезпечують просторово-часову координацію цих процесів, що сприяє оптимізації будівництва, мінімізуючи проміжне складування, скорочуючи терміни і вартість будівельних робіт [3].

Оскільки в реалізації будівельних програм бере участь безліч різних підприємств і організацій, це вимагає ефективного контролю в процесі виконання всіх позицій плану робіт, починаючи від підготовки проектно-кошторисної документації, узгодження її в різних інстанціях та закінчуючи безпосередньою участю організацій-партнерів в ході реконструкції або будівництва. Використання логістичних підходів в управлінні господарськими зв'язками значно підвищує якість рішення всіх цих завдань.

Список використаних джерел:

1. Чухрай Н. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики: монографія / Н. Чухрай, О. Гірна. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 237 c.

2. Оптимізація бізнес-процесу для глобальної конкуренції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.managment.com.ua/cm/cm036.html

3. Переваги моделювання бізнес-процесів – Бізнес-консалтинг 3D VOK Group. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://3 dvok.com.ua/modeling–advantages