Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Чередниченко Н.В.

Донбаська державна машинобудівна академія, Україна

ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРІ

У сучасних умовах розвитку економіки актуальною проблемою для всіх суб’єктів господарювання є організація ефективної і надійної системи контролю. Особливе місце серед інститутів контролю достовірності та повноти економічної інформації займають органи внутрішнього контролю. Ефективна система внутрішнього контролю дозволяє суб’єктам господарювання забезпечити відповідність діяльності підприємства вимогами чинного законодавства, обліковій політиці та іншими нормативними документами підприємства. Організацію будь-якої системи контролю на підприємстві повністю покладено на власний розсуд керівництва чи суб’єкта господарювання. Це обумовлено, в першу чергу, недостатньою регламентацією та відсутністю рекомендацій як з боку законодавства, так і у сучасній економічній літературі, пов’язаною з питаннями контролю.

Теоретичні основи контролю були предметом дослідження багатьох представників економічної науки. Суттєвий внесок у теорії та удосконалення практики здійснення внутрішнього контролю зроблено Є.В. Калюгою [1], Н.Г. Виговською [2], Л.В. Нападовською [3], В.В. Бурцевим [4], І.А. Белобжецьким [5], Б.Ф. Усачем [6] та іншими науковцями. Але на сьогодні серед вчених постає багато питань стосовно тотожності терміну «внутрішній» з «внутрішньогосподарським» контролем. Метою дослідження є вивчення точок зору вчених–економістів до розуміння на визначення внутрішнього та внутрігосподарського контролю.

Найбільш розповсюджене поняття внутрішнього контролю – це контроль, який здійснюється власником, бухгалтерськими, фінансовими та іншими функціональним службами підприємства. Все це найшло відображення і в законодавчій базі, так основна відповідальність за організацію контролю на кожному підприємстві покладається на його власника.

Здійснивши аналіз наукової та навчальної літератури з питань тлумачення «внутрішнього» та «внутрішньогосподарського» контролю, можна виділити наступні основні їх риси. Внутрішній контроль – це:

-   сукупність елементів контролю небажаних рисків;

-   функція управління;

- сукупність правил та процедур, які забезпечують досягнення цілей підприємства;

-   система активного спостереження, перевірки та впливу на діяльність;

-   комплекс бухгалтерського управлінського контролю;

-   механізм управління для контролю за повсякденною діяльністю та ін.

Внутрігосподарський контроль – це:

-   самостійна форма контролю;

-   контроль за бухгалтерським обліком;

-   контроль за господарською діяльністю;

- контроль за встановленими планами, програмами, управлінськими рішеннями;

-   контроль активів та зобов’язань підприємства;

-   система постійного контролю на підприємстві;

-   як одна з функцій управління;

-   контроль власників;

-   важлива складова системи економічного контролю;

-   організація економічних заходів стосовно діяльності, ін.

Таким чином, можна відмітити, що поняття «внутрішній» та «внутрішньогосподарський» контроль не треба ототожнювати.Внутрішній контроль є більш ширшим та загальним, ніж внутрішньогосподарський. Внутрішньогосподарський контроль більш орієнтований на стадії виробничого циклу. Тобто він являє собою систему безперервного спостереження за ефективністю використання майна господарського суб’єкта, законністю і доцільністю операцій і процесів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Його особливість у тому, що він виникає у момент здійснення та оформлення господарських операцій на підприємстві, і, як правило, цей контроль покладено та здійснює бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером та керівники відповідних служб, відділів. Тому основне завдання внутрішньогосподарського контролю полягає саме у забезпеченні збереження господарських засобів підприємства.

Головною метою внутрішнього контролю є дослідження законності й доцільності господарських операцій та оцінки стану об’єктів контролю для розробки комплексу заходів щодо забезпечення ефективності управління. Внутрішній контроль є відокремленою, самостійною підсистемою і функцією системи управління господарського суб’єкта, тому цільова функція внутрішнього контролю підпорядкована досягненню головної мети підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що внутрішньогосподарський контроль є складовою внутрішнього, який на підприємстві постійний. Внутрішній контроль –   це щоденна постійна робота, яка дозволяє зробити бухгалтерську звітність правильною, використовувати ресурси підприємства згідно з інтересам підприємства та забезпечити своєчасне прийняття управлінських рішень у випадку відхилення параметрів процесу від необхідних для його виконання норм.

Список використаних джерел:

1. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: монографія / Є.В.Каюга. –   К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

2. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / Н.Г.Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

3. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: монографія / Л.В.Нападовська. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

4. Бурцев   В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации   / В.В. Бурцев . – М.: Экзамен, 2000. – 320 с.

5. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новыйхозяйственныймеханизм / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 256 с.

6. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник/ Б.Ф. Усач. –   К.: Знання, 2007. – 263 с.