Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.т.н. Джур О.Є.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

Синергетичне бачення розвитку та конкурентоспроможносності підприємств космічної галузі в глобальному світі

У спадок від Радянського Союзу Україні залишились фактори виробництва, що дозволили сформувати космічну галузь, яка випускає високотехнологічну продукцію та послуги цивільного та космічного призначення. Достатньо тривалий час в XX ст. підприємства світової аерокосмічної галузі мали достатнє фінансове забезпечення, політичну підтримку урядів своїх країн та мали визначальний вплив на рівень соціально-економічного розвитку держав, соціальну та економічну безпеку, якість життя населення. Саме нестійкість політичної ситуації в світі забезпечувала стійкість діяльності підприємств даної галузі. Геополітичні зміни призвели до заміни колишніх ворогів та суперників, об’єднуючи деяких у нові союзи. Військово-політична доктрина країн-лідерів світу лишила виробників аерокосмічної галузі необхідних фінансових ресурсів і заохотила до співпраці у міжнародних проектах по амбітним цивільним проектам. При цьому, складноорганізовані підприємства та фірми, що досягли значного успіху та розвитку мали тенденцію до розпаду і переходу у інші організаційні форми.

Слід відмітити, що сильні та інтенсивні за характером повторюваності кризові явища спіткали людство у XXІ ст. не тільки у вигляді політичної, культурної, економічної нестабільності а й мали вигляд екологічних та природних катастроф у США, Таїланді, Японії, Ефіопії та інших країнах світу. Всі ці процеси супроводжувалися зміною територій сприятливого проживання населення, змінами територіальних кордонів, міграцією великої кількості населення у інші держави із відмінною культурною парадигмою. Всі ці процеси на макрорівні ускладнюють механізми забезпечення стійкого порядку у світі і відповідно на мікро рівні. Уряди розвинутих країн для забезпечення стійкості, уникнення розбалансованості і гармонійного розвитку своїх суспільств активно використовують такий інструмент як співпраця у рамках різних політичних союзів та об’єднань.

У філософському розумінні гармонія передбачає наявність сукупності елементів, процесів та їх відповідність (пропорційність). У математиці гармонічеський аналіз дозволяє створити будь-яку криву із набора простіших синусоїд (гармонік) із заданими амплітудами. Людство вважає гармонію природним еволюційним процесом, що відбувається на всіх рівнях світової цивілізації: на рівні країн, держав, галузей, організації, сім’ї та однієї людини. Накопичені дисбаланси професійні менеджери різних рівнів усувають за допомогою попереджувальних дій.

Це підтверджує ще раз думку, що будь-які системи (макро-, мезо-, мікро) в умовах обмеження ресурсів будуть вести конкуренцію і здійснювати розвиток враховуючи економний принцип функціонування за допомогою постійної зміни своєї структури та функцій. Отже, і далі такі високотехнологічні підприємства як підприємства космічної галузі будуть розвиватися через конкуренцію, як процес вибору економного рішення (партнера) за допомогою міжнародного співробітництва (як політико-економічного процесу гармонізації) та створення, наприклад, різних інтегрованих структур бізнесу.

Східні вчення [1] підкреслюють, що «для того, щоб зберегти рівновагу системи, необхідні нові енергії, які по якості перевищують попередні на 1/3, із (+) полюсом, тобто більш високочастотні».

На рівні підприємства з методологічної точки зору важливим залишається питання оптимального управління підприємством як цілим, темп розвитку окремих складових підприємства, їх якісні характеристики, що забезпечать рівновагу та розвиток в цілому. Іншими словами, потрібно визначити стан процесів і складових по таких стадіях, як: нарощування енергії – накопичення якості – стрибкоподібний перехід якості у кількість у результаті критичного впливу – ріст (спіральний чи прямий вертикальний).

Виділяють наступні підходи до управління, відповідно до яких існують три принципово різні інстру менти управління. Перший – ієрархія, де основний засіб впливу – підкорення владі, тиск на людину згори шляхом примусу, контролю тощо. Другий – культура, передбачає пропоновані і визнані суспільством, організацією, фір мою атрибути (норми, установки, шаблони поведінки), які спонукають людину діяти за правилами, передбаченими цими атрибутами. Третій – ринок, передбачає рівноцінні зв'язки по горизонталі, основані на відносинах власності. У реальних умовах господарювання всі ці три способи майже завжди існу ють. Головне – якому способу віддається перевага. Відповідно до зазначених інструментів управ ління застосовуються три підходи до управлінню: підхід до управління як проце су; системний підхід; ситуаційний підхід, які є різними за своєю сутністю, засто совуються залежно від тих завдань, які постають перед підприємством у конкретних умовах діяльності.

Ефективне управління буде базуватися на поєднанні втручання людини із сутністю внутрішніх тенденцій підприємств, що конкурують та розвиваються.

Можна зробити висновок, що для ефективного управління українським підприємством космічної галузі в умовах глобальної конкуренції потрібно врахувати модель світової ієрархії держав (темпосвітів [2]), як власників певної кількості різних ресурсів і визначити конкурентоспроможність власних ресурсів (продуктів). Створення критичних впливів, насичення своєю продукцією світового ринку дозволить підприємствам галузі активніше здійснювати політику розвитку через поле різних шляхів розвитку.

Список використаних джерел:

1. 247 Законов Космоса Эль Мории. – М.: Амрита-Русь; Алмазное сердце, 2003. – 96 с.

2. Князева Е.Н. Основания синергетики / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов // Синергетическое мировидение. – М.: КомКнига, 2005. – 240 с.