Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Іванова О.М.

Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ

Споживчій кооперації завжди були властиві механізми господарювання, які притаманні підприємництву і були ринковими за своєю економічною природою. Нині основною проблемою для споживчої кооперації є збереження створеної системи, підвищення ефективності її діяльності.

Однією із проблем, на вирішення якої сьогодні мають бути спрямовані механізми економічної політики споживчої кооперації, є її конкурентоспроможність. Такі конкурентні переваги системи як матеріально-технічна база, кадри, сформовані господарські зв'язки повинні бути використані повною мірою для забезпечення можливості вирішення питань щодо всіх видів діяльності споживчої кооперації, у тому числі впровадження ефективного маркетингу, залучення інвестицій.

Реалізація всього вищевикладеного передбачає:

-   постійний моніторинг ринку для визначення існуючого і перспективного попиту на товари та послуги;

-   визначення конкурентних переваг підприємств системи;

-   створення прогресивних організаційно-економічних механізмів;

-   пріоритетний розвиток економічно ефективних виробництв;

-   пошук нових ідей;

-   багатокритеріальний аналіз даних діяльності окремих підприємств і системи в цілому;

-   моделювання проблем та визначення методів їх вирішення;

-   оцінку та впровадження досвіду організацій-конкурентів;

-   оцінку і впровадження інновацій;

-    прогноз коливань кон'юнктури ринку;

-   аналіз комерційного рейтингу партнерів і конкурентів;

-   підготовку та проведення рекламної компанії;

-   постійний контроль за змінами у законодавстві та податковій політиці.

Реалізація цих завдань передбачає наявність і обробку значного обсягу різнобічної інформації. Аналіз інформаційного простору Україна свідчить про наявність вузьковідомчих інформаційних систем, ізольованості наявних у них інформаційних ресурсів, відсутності комплексної систематизованої інформації про реальний стані внутрішнього і зовнішнього ринків.

Більшості підприємств споживчої кооперації практично неможливо самостійно сканувати ринок у пошуках інформації, особливо за межами регіону і країни в цілому. У той час, коли системний моніторинг та сканування кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків дає можливість оперативно коригувати економічну політику, формувати оптимальну стратегію діяльності, вивести нові товари на ринок, виробити рекомендації щодо напрямів реклами та її обґрунтування.

Це обумовлює необхідність створення інформаційних баз даних на рівні споживчих спілок областей, які повинні забезпечити підприємства споживчої кооперації достовірною та оперативною інформацією про стан економічного розвитку окремих підприємств, регіонального ринку, галузі, економіки країни та зарубіжжя.

Серед функцій, які повинні бути покладені на облспоживспілки, можна виділити такі: моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків; дослідження розвитку попиту на окремі види продукції; організація інформаційно-методичного забезпечення досліджень; формування спеціальних джерел інформації про ринки окремих видів товарів; постійне спостереження за динамікою зміни цін і асортименту.

Для організації оперативного доступу до інформації слід використовувати можливості глобальної мережі Інтернету, зокрема використовуючи створення сайтів обласних споживчих спілок та організації до них доступу підприємствам споживчої кооперації.

Менш оперативним, але більш доступним засобом отримання інформації є її поширення у форматі баз даних на дисках. Такий спосіб прийнятний для абсолютної більшості підприємств споживчої кооперації. Періодичність оновлення і розповсюдження таких баз даних повинна бути відрегульована залежно від періодичності оновлення інформації в облспоживспілці або важливості інформації.

Створення самих інформаційних структур в обласних споживчих спілках, які б займалися інформаційною підтримкою підприємств системи споживчої кооперації на рівні області і, як наслідок, на рівні країни, вимагають додаткових грошових витрат. Організація їх діяльності пов'язана також з наявністю відповідних кадрів і, насамперед, зумовлює введення в штат посади заступника голови з питань інформації та маркетингу.

Крім того, обласним споживчим спілкам можна запропонувати:

-   удосконалювати стимулювання інформаційної діяльності;

-   орієнтувати свою діяльність на формування єдиного інформаційного простору системи споживчої кооперації на базі об'єднання інформаційних структур районів та областей;

-   створити сприятливі умови для вільного доступу до інформації;

-   збільшити фінансування розробок для створення інформаційної складової інфраструктури системи;

-   розробити комплекс заходів для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання інформаційних послуг;

-   розробити і прийняти документи щодо порядку поширення інформації та інформаційних продуктів, а також механізму доступу до інформаційних ресурсів;

-   розробити регіональні програми розвитку інфраструктури товарних ринків.

Запропонований підхід до організації збору і використання інформації вплине на підвищення якості управлінських рішень, і як наслідок, зіграє важливу роль у підвищення конкурентоспроможності всієї системи споживчої кооперації.