Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Д.е.н. Князєва О.А.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Україна

Диференційований підхід до преміювання персоналу

Одну з важливіших ролей у подальшому сталому розвитку економіки країни відіграє склад та якість роботи трудових ресурсів держави та безпосередньо персонал підприємств, оскільки рівень економічного розвитку залежить не тільки від застосування засобів передової техніки та сучасних інформаційних технологій, а й від кваліфікації персоналу, ефективності використання трудових ресурсів.

Розглядаючи деякі соціально-економічні показники (табл. 1), можна відзначити, що спостерігається постійне зростання середньої заробітної плати працівників, що за період 2008-2011 рр. зросла на 47% [1]. Але зростання середньої заробітної плати по відношенню до прожиткового мінімуму скорочуються, тому за останні роки реальні заробітки громадян знижуються.

Таблиця 1. Динаміка зростання заробітної плати

Показники

2008

2009

2010

2011

Індекс інфляції, %

22,3

12,3

9,4

8,2

Середня заробітна плата, грн.

1521

1665

1916

2239

Темпи зростання середньої заробітної плати, %

36,7

9,4

15,1

16,8

Індекс зростання середньої заробітної плати по відношенню до прожиткового мінімуму, %

270

256

242

239

На багатьох підприємствах (особливо з державною формою власності) заробітна плата нараховується на підставі існуючої тарифної сітки. Розробленні положення про преміювання, в яких визначаються принципи матеріального стимулювання. Найбільш розповсюдженим є преміювання за виконання виробничих завдань, підвищення продуктивності праці та виконання плану по доходах. Тобто система преміювання носить недосконалий характер, оскільки не враховує такі важливі показники, як якість, творчий підхід, тощо. Це істотно обмежує можливості підприємств щодо залучення кваліфікованого персоналу і молодих фахівців та несприятливо позначається на його прогресивному розвитку.

П роведений у попередніх дослідженнях аналіз [2] дозволяє сформувати наступний перелік недоліків існуючої системи преміювання:

1. У свідомості працівників премія є обов’язковою частиною заробітної плати, якої можна позбавитися лише за недотримання трудової дисципліни.

2. Більшість робітників не сприймають премію, яка менше 25%, як заохочення, хоча у розвинених країнах премія в 7-10% вважається великою.

3. Існує проблема планування індивідуальних показників для кожного робітника, оскільки планується діяльність структурного підрозділу. Тому неможливо визначити внесок працівника в виконання або невиконання плану, що ускладнює преміювання за індивідуальні показники.

4. У ряді випадків не враховується якість виконаних робіт та наданих послуг, а також дотримання планових термінів.

5. Система преміювання робітників заснована на єдиному положенні про преміювання та не враховує специфіку роботи, відсутня залежність набору показників преміювання від виду робіт.

Наведені недоліки та інші чинники доводять до висновку про необхідність удосконалення підходів до преміювання. На наш погляд, треба використовувати диференційований підхід до преміювання для різних категорій працівників на підставі використання системи рейтингової оцінки. Задля цього необхідно сформувати групи персоналу, які характеризуються однорідними процесами й умовами оцінки результатів праці, тобто можуть стимулюватися з використанням єдиного підходу. Виходячи із цієї ознаки, можуть бути виділені такі категорії працівників:

–   категорія А – керівники;

–   категорія В – службовці й фахівці;

–   категорія С – працівники, що здійснюють виробничу діяльність.

Для кожної категорії розробляються рейтингові показники та відповідні бали, за виконання яких нараховуються стимулюючі виплати, критерії зниження стимулюючих виплат (у відсотках) та шкала визначення розмірів нарахування стимулюючих виплат залежно від сумарної рейтингової оцінки. Так, до критеріїв нарахування стимулюючих виплат відносяться:

– категорія А: виконання плану по доходах; відсутність перевитрати по кошторису витрат; дотримання у відділі техніки безпеки й пожежної безпеки; відсутність випадків розкрадання майна; зниження частоти й питомої ваги нещасних випадків тощо;

– категорія В: відсутність обґрунтованих претензій до якості й строків роботи; достовірність матеріалів та інформації; якісне й оперативне виконання особливо важливих завдань і термінових робіт; дотримання техніки безпеки й пожежної безпеки; впровадження нових методів роботи тощо;

– категорія С: відсутність фактів відхилення по термінах та по якості робіт; оперативність в усуненні аварійних ситуацій; ефективність роботи з економії електроенергії, води, матеріалів при забезпеченні високої якості робіт; дотримання техніки безпеки й пожежної безпеки тощо.

До критеріїв зниження стимулюючих виплат можна віднести:

– категорія А: невиконання відділом планових завдань; випадки аварій і аварійних подій у відділі; втрата документів; надання недостовірної інформації; систематичне запізнення на роботу, прогули; недотримання правил внутрішнього розпорядку;

– категорія В: неякісне виконання робіт; випадки аварій і аварійних подій з вини працівника; систематичне запізнення на роботу; залишення робочого місця без поважних причин; недотримання правил внутрішнього розпорядку;

– категорія С: простій виробництва з вини працівника; ушкодження чи втрата устаткування та іншого майна; невиконання планових завдань; випадки аварійних подій з вини працівника; систематичне запізнення на роботу, прогул.

Шкала визначення розмірів нарахування стимулюючих виплат залежно від рейтингової оцінки співробітника може мати вигляд, наведений у таблиці 2.

Таблиця 2. Шкала визначення розмірів стимулюючих виплат

Категорія А

Категорія В

Категорія С

Сумарна рейтин ­ гова оцінка

Розмір стимулюючих виплат (в % до окладу)

Сумарна рейтин ­ гова оцінка

Розмір стимулюючих виплат (в % до окладу)

Сумарна рейтин ­ гова оцінка

Розмір стимулюючих виплат (в % до окладу)

1-3

0

1-3

0

1-5

0

4-6

10

4-6

10

6-10

5

7-10

20

7-10

15

11-15

10

11-15

30

11-15

20

16-20

15

Від отриманих відсотків стимулюючих виплат відраховують відсотки, що відповідають критеріям зниження виплат, в результаті чого отримують результуючий відсоток преміальних виплат для кожного працівника.

Наведений підхід до преміювання персоналу сприятиме підвищенню зацікавленості працівників в результатах своєї праці та дотримання трудової дисципліни, а також є прозорим та зрозумілим для усіх категорій працівників.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Князева Е.А. Мотивация персонала в условиях построения информационного общества: м онография / Е.А. Князева, Т.А. Пинчук, В.О. Коваль. – О.: ВМВ, 2008. – 208 с.