Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Кононова І.В.

ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, Україна

Управління стійкістю будівельного підприємства на основі врахування впливу факторів зовнішнього середовища

В даний час, перед теорією організаційного управління виникають нові завдання, серед яких можна назвати підвищення ступеня адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища. Актуальність поставленої проблеми полягає необхідності обліку чинників впливу на діяльності будівельних підприємств для підвищення ступеня їх адаптації до зовнішнього середовища. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає в можливості підвищення ефективності функціонування будівельного підприємства шляхом забезпечення його стійкості на майбутні періоди. На нашу думку, в системі управління стійкістю функціонування підприємством одне з найголовніших місць займає оцінка зовнішніх та внутрішніх впливів. При цьому слід враховувати, що в процесі функціонування будівельні підприємства мають адаптуватися як до зміни факторів, що напряму впливають на стійкість функціонування так і до зовнішнього середовища, частка факторів якого опосередковано впливає на стійкість підприємства.

Непрямий вплив на стійкість функціонування будівельного підприємства здійснюють наступні групи факторів: політико-правові фактори (зміни в системі оподаткування, зміни в політичній системі країни, зміни законодавства, бюрократизація економіки, політична нестабільність, неефективність системи державного регулювання тощо); демографічні фактори (зміна чисельності населення, зміна вікового складу населення, зміна розподілу населення за рівнем доходів, внутрішня та зовнішня міграція населення); міжнародні фактори (проблеми відносин країни з іншими країнами, проблеми у відносинах країни з міжнародними організаціями, участь у міжнародних будівельних проектах, зміна зовнішньоекономічної політики держави, умови протікання процесів глобалізації); науково-технічні фактори (повільне оновлення матеріально-речової бази будівельної індустрії, низький ступінь інноваційних розробок в даній сфері, труднощі з впровадженням інновацій у життя, відсутність підтримки інноваційно-активних підприємств тощо); економічні фактори (стан економіки, рівень інфляції, інвестиційна привабливість економіки регіону, інвестиційний клімат у країні, розвиток інфраструктури, умови залучення кредитів та зміни в кредитній системі, умови страхування будівельних проектів, конкуренція на ринку будівництва, зміни кон’юнктури ринку, зміна цін на будівельні об’єкти, нестача кадрів робітничих спеціальностей); екологічні фактори (рівень забруднення довкілля, зміна екологічного законодавства тощо); соціально-культурні фактори (зміна рівня життя населення, соціальна нестабільність); природні фактори (доступність та наявність ресурсів).

В ході експертного опитування нами були виявлені коефіцієнти вагомості кожної з цих груп факторів, які слід враховувати в ході забезпечення стійкості функціонування будівельного підприємства. Найвагомішою групою зовнішніх факторів є економічні (18% з усіх груп факторів). Це можна пояснити тим, що економічна ситуація в країні в цілому та в окремих її регіонах є досить складною, в той же час, саме ця група факторів є вирішальною для більшості складових стійкості функціонування будівельного підприємства (фінансової, виробничої, ринкової, інвестиційної та інноваційної). На другому місці з коефіцієнтом вагомості 16% знаходиться група політико-правових факторів, адже політико-правова нестабільність, постійні законодавчі зміни, процвітання бюрократизму значно знижує стійкість функціонування будівельного підприємства. Досить вагомими є екологічні фактори (14%), науково-технічні та соціокультурні фактори (по 12%), адже від екологічного законодавства, темпу протікання науково-технічного прогресу та соціальної нестабільності в країні залежить стійкість функціонування будівельного підприємства.

На основі експертного оцінювання виявлено ступінь впливу кожної з груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства. Політико-правові фактори найбільше впливають на інвестиційну та ринкову складові стійкості функціонування будівельного підприємства (ступінь впливу 5 балів за 5-ти бальною шкалою). Трохи меншим є вплив політико-правових факторів на соціальну складову (4,5 балів) та фінансову стійкість (4 бали). Група демографічних факторів найбільш суттєво може вплинути на соціальну стійкість (5 балів з 5-ти можливих). За оцінками експертів вплив цієї групи факторів на виробничу, організаційно-управлінську та інвестиційну складові стійкості функціонування будівельного підприємства може скласти 4 бали за 5-ти бальною шкалою. Міжнародні фактори найбільше впливають на ринкову складову стійкості функціонування будівельного підприємства (5 балів). Суттєвим є ступінь впливу на інвестиційну (4,5 бали), інноваційну та фінансову складові стійкості функціонування будівельного підприємства (4 бали). Вплив науково-технічних факторів є найсуттєвішим за оцінками групи експертів для інноваційної складової стійкості функціонування будівельного підприємства (5 балів), виробничої (4,5 бали), інвестиційної та ринкової стійкості (4 бали).

Економічні фактори є найвагомішою групою факторів зовнішнього впливу, який слід враховувати в процесі забезпечення стійкого функціонування будівельного підприємства. Ступінь впливу цієї групи факторів на всі складові стійкості функціонування будівельного підприємства експерти визначили як надзвичайно-високий або високий (від 5 до 4 балів). Екологічні фактори відрізняються дещо меншим ступенем впливу на складові стійкості функціонування будівельних підприємств, але все ж таки він лишається досить суттєвим (від 3,5 до 4,5 бали). Особливо екологічні фактори слід враховувати в процесі забезпечення інвестиційної стійкості (4,5 бали), а також виробничої, інноваційної та ринкової складових (по 4 бали). Природні фактори для будівельних підприємств впливають, перш за все на виробничу складову стійкості функціонування будівельного підприємства. Саме для цієї складової експертами встановлено найвищу бальну оцінку ступеня впливу природних факторів – 4,5 балів.

Що стосується соціально-культурних факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, то вони впливають найсуттєвіше на соціальну стійкість їхнього функціонування (4,5 бали), а також на виробничу та організаційно-управлінську складові (4 бали). Як показали усереднена оцінка ступеня впливу стійкості функціонування будівельного підприємства найсуттєвішим є вплив з боку групи економічних факторів (4,71 бали), політико-правових факторів (3,93 бали), демографічні та науково-технічні фактори (3,86 бали). Суттєвим є вплив екологічних факторів (3,71 бали).

Експертним методом були визначені також імовірності негативного впливу груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства.

 

Таблиця 1. Імовірності негативного впливу груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства

Складова стійкості

Політико-правові фактори

Демографічні фактори

Міжнародні фактори

Науково-технічні фактори

Економічні фактори

Екологічні фактори

Природні фактори

Соціально-культурні фактори

Виробнича

0,32

0,29

0,22

0,41

0,44

0,4

0,28

0,32

Організаційно-управлінська

0,27

0,38

0,25

0,25

0,4

0,27

0,22

0,38

Соціальна

0,4

0,35

0,33

0,22

0,43

0,21

0,19

0,41

Інноваційна

0,38

0,22

0,35

0,45

0,36

0,2

0,25

0,22

Фінансова

0,43

0,25

0,32

0,31

0,45

0,21

0,29

0,21

Інвестиційна

0,4

0,34

0,42

0,35

0,44

0,31

0,26

0,28

Ринкова

0,4

0,33

0,33

0,21

0,42

0,33

0,22

0,24

Загальна стійкість

0,37

0,31

0,32

0,31

0,42

0,28

0,24

0,29

Як бачимо з даних табл. 1, експерти досить високо оцінюють імовірність негативного впливу груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства, яка коливається від 24 до 42%. Це є свідченням нестабільної обстановки, в якій доводиться функціонувати будівельному підприємству та ще раз підкреслює необхідність розробки та впровадження на ньому відповідної системи до негативних зовнішніх впливів. Найбільш імовірним є негативний вплив з боку економічних факторів (42%) та політико-правових факторів (37%). Високу імовірність негативного впливу міжнародних факторів (32%) можна пояснити нестабільним положенням нашої країни в світовому співтоваристві, необхідністю нашої країни впроваджувати певні зміни, поступаючись іноді власними інтересами задля укріплення цього положення. Досить імовірним є негативний вплив демографічних та науково-технічних факторів зовнішнього середовища – по 31%. Це обумовлено демографічними процесами в нашій державі (скорочення населення, значні міграційні процеси тощо) та гальмуванням протікання інноваційних перетворень в будівельній індустрії.

На основі оцінки ступеня впливу груп зовнішніх факторів та імовірності їхнього негативного впливу на стійкість функціонування будівельного підприємства розраховується бальна оцінка величини негативного впливу груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування та будується графоаналітична модель.

Узагальнена графоаналітична модель негативного впливу зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства в цілому наведена на рис. 1.

Рис. 1. Узагальнена графоаналітична модель рівня негативного впливу груп зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства, %

Як видно з цієї моделі, найсуттєвішим є негативний вплив на стійкість функціонування будівельного підприємства економічних факторів, таких як економічна нестабільність, інвестиційний клімат регіону, умови кредитування, інфляційний фактор, кон’юнктура ринку, нестача кваліфікованих кадрів тощо. Ці фактори, при несприятливому перебігу подій здатні призвести до втрати близько 40% стійкості функціонування будівельного підприємства. Це обумовлено тим, що дана група факторів чинить вагомий вплив практично на всі складові стійкості функціонування будівельного підприємства. На другому місці за ступенем впливу знаходяться політико-правові фактори, такі як політична нестабільність, нестабільність законодавства, надмірна бюрократизація тощо. Ці фактори можуть обумовити до 30% втрати загальної стійкості. Приблизно однаковим є вплив інших груп факторів, окрім природних, вплив яких на стійкість функціонування будівельного підприємства визнаний експертами як найнижчий. Однак навіть цей вплив є досить значимим і складає близько 17% загального рівня стійкості.

Узагальнена графоаналітична модель негативного впливу зовнішніх факторів на стійкість функціонування будівельного підприємства доводить, що для будівельного підприємства, яке прагне зберегти належний рівень стійкості функціонування, вкрай важливим є врахування в своїй діяльності факторів зовнішнього середовища.

Список використаних джерел:

1. Паліга Н.Б. Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі: автореф. дис. канд. екон . наук: 08.00.03 / Н.Б. Паліга . – Класич . приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

2. Педько І.А., Бохнак А. Стратегія конкуренції на українському будівельному ринку [ Електронний ресурс ] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NIO_2007/Economics

3. Рейтинг стійкості будівельних компаній / Цінні папери України. – 2010.– № 40.

4. Шекшуєв О.А. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності / О.А. Шекшуєв // Науковий-технічний збірник. – 2009. – №87. – С.152-156.