Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Макєєва О.І.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В наш час, у сучасному світі стрімких ідей та високих технологій, де інтелектуальний капітал стає рушійною силою розвитку національної економіки людство спостерігає принципово нову стадію розвитку світового господарства. На даній стадії характерною є як економічна цілісність, так і принципово нові явища, які кардинально змінюють загальну картину розвитку світової економіки. Саме таку нову стадію розвитку світової економіки вчені визначають як її глобалізацію, яка охоплює міжнародну економіку, що в свою чергу виступає складовою світового господарства.

За сучасних умов здобувають динамічного розвитку нові галузі світового господарства, такі як інформаційні технології та нанотехнології ; з’являються нові поняття, як то інформаційне суспільство та економіка знання. Розуміння сутності світової економіки та розвиток нових її галузей у після кризовий період мають значний вплив на розвиток світового господарства, яке вже через декілька років може бути значно змінене.

Протягом всієї історії людства економічний прогрес суспільства був пов'язаний з розвитком розподілу праці, у тому числі національно-територіального та міжнародного розподілу праці. Різні форми обміну економічною діяльністю між країнами призвели до появи специфічних, міжнародних зв'язків і відносин та формуванню світової економіки. Світова економіка є глобальною, цілісною системою національних господарств, що існує як багатоукладний економічний простір, заснований на взаємодії і взаємозалежності всіх його елементів.

  Ознаками світової економіки є організація та здійснення міжнародного виробництва товарів та послуг транснаціональними компаніями; міжнародна торгівля з розвинутою системою міжнародного обміну товарами; міжнародний рух факторів виробництва у формі руху капіталу, робочої сили та трансферу технологій; міжнародна фінансова сфера, що не пов'язана з обслу­говуванням міжнародного руху товарів та руху факторів вироб­ництва; система інститутів міжнародного та світового рівня.

Розглядаючи сучасні процеси, що відбуваються у світовій економіці післякризового періоду та аналізуючи економічні показники країн світу можна зробити висновки, що відновлення національних економік країн, що не входять у ОЕСР (особливо у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні), може залишатися несталим. Занепокоєння визиває ще й той факт, що борги державного сектору продовжують зростати, а це може призвести до боргової кризи усіх розвинутих країн.

Економіки європейських країн мають стриману та нерівномірну тенденцію до відновлення від наслідків світової фінансової кризи, що має велике значення для України, бо саме в Європі вітчизняні банки отримували 90% позик.

Окрім того, для України перспективи будуть визначатися станом країн-імпортерів української продукції: Східної Азії, Ближнього Заходу та Європи. Альтернативним джерелом коштів можуть стати нові закордонні вливання у нашу економіку. Експортери нафти, такі як Китай, володіють крупними стабілізаційними фондами. У своєму прагненні позбавитися доларових активів, вони можуть розглядати країни що розвиваються, в тому числі і Україну, як об’єкти для інвестицій.

Беручи до уваги тенденції до кризового та після кризового періоду можна стверджувати, що нова економіка буде базуватися на знаннях, де науково-технічний фактор буде основною компонентою економічного розвитку. Така економіка є економікою знання, в якій інтелектуальний потенціал стане не просто визначальним фактором розвитку, а новою виробничою силою, що задає потужні стимули для розвитку різних сфер економіки.

Вже зараз стає очевидним, що при збереженні існуючих тенденцій, вже через 20-30 років впевненими лідерами світової економіки можуть стати такі країни, як Китай та Індія, до яких згодом може наблизитися Бразилія та інші країни, що розвиваються. США залишаться лідерами світової економіки за основними якісними показниками (перш за все за вартісними масштабами ВВП) лідуючі позиції можуть поступово втрачатися. Європейський союз, враховуючи непросту ситуацію з економіками деяких країн-членів, може поступово витіснятися з групи країн, що є лідерами світової економіки. Можна, також, говорити про те, що погляди світу та розстановка сил на карті світового господарства має тенденцію до поступового зміщення до Азіатсько-тихоокеанського регіону.

Україна, на цьому етапі стоїть на порозі певних змін, що ставлять перед нею серйозні задачі з оптимізації існуючих факторів економічного росту. Саме від позиції нашої країни та від конкретних дій в рамках держави буде залежать роль та місце України у новій світовій економіці ХХІ ст.

Список використаних джерел:

1. Світова економіка: підручник / під ред. І.П. Ніколаєвої . – М.: ТК Велбі , Проспект, 2007. – 240 с.

2. Ципін І.С. Світова економіка: підручник / І.С. Ципін , В.Р. Вєснін . – М.: ТК Велбі , Проспект, 2006. – 248 с.

3. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч . посіб. / В.В. Козик, Л.А. Понкова , Н.Б. Даниленко – 6-те вид. – К.: Знання, 2006. – 406 с.

4. Боброва В.В. Світова економіка: навч . посіб. / В.В. Боброва, Ю.І. Кальвіна. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 208 с.

5. Мировая экономика // Основные принципы экономического развития [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.ereport.ru/articles/weconomy/wecon.htm

6. Обзор мировой экономики – май 2010 года [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.ereport.ru/reviews/rev201005.htm

7. Обзор мировой экономики – январь 2009 года [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://eumtp.ru/?p=2726

8. Маргарита Ормоцадзе Какие риски несет Украине мировая экономика. – обзор Фокуса [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://focus.ua/economy/75254