Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.е.н. Ніколаєв Ю.О., д.е.н. Жук Л.А.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Україна

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ РОЗВИТКОМ

На сучасному етапі стає актуальним питання розробки більш ефективної моделі управління промисловими комплексами регіонів, запровадження дієвих механізмів її практичної реалізації.

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної задачі, свідчить про наявність фундаментальних комплексних досліджень проблем розвитку промисловості України та шляхів їх вирішення. І.О. Галиця в своїй монографії подав власну вичерпну класифікацію проблемних характеристик української промисловості, серед яких на перше місце поставив «значну структурно-технологічну відсталість та збитковість виробництва, його високу матеріало- та енергомісткість» [1, с. 38]. Ю.В. Кіндзерський в своєму дослідженні обґрунтував основні цілі і завдання промисловості країни, «виконання яких дозволить подолати відсталість і забезпечити участь промисловості у виконанні взятих на себе соціальних зобов’язань новообраною українською владою» [2, с. 16]. М.М. Якубовський в своїй статті показав значення розробки та реалізації ефективної промислової політики з метою модернізації вітчизняної економіки [3].

Проведений нами аналіз показав, що значна кількість питань управління розвитком промислових комплексів регіонів залишається невирішеною. Зокрема, метою нашого дослідження є розробка концепції забезпечення стратегічного управління розвитком промислового комплексу регіону.

На нашу думку, основним напрямом реорганізації та вдосконалення системи управління галузевим розвитком й методологічною основою стратегічного управління розвитком промислового комплексу регіону в умовах глобалізації економічних відносин має бути поєднання таких складових: концепції інноваційного напряму розвитку промислового комплексу регіону як ідеології його розвитку; принципів забезпечення економічної безпеки розвитку промислового комплексу регіону як способу забезпечення розвитку; кластерних форм інтеграції зусиль місцевих суб’єктів господарювання як організаційної форми їх розвитку; підтримки розвитку підприємництва як рушійної сили галузевого розвитку.

Раніше широко розповсюджена думка щодо незначної ролі місцерозташування виробництва для досягнення успіху в конкурентній боротьбі виявилася необґрунтованою. Про це свідчить проведений нами аналіз публікацій провідних зарубіжних і вітчизняних економістів. Теорія конкурентоспроможності, висунута М. Портером, поставила в центр уваги регіональних менеджерів кластерну модель господарювання.

Кластер у сучасних умовах може розглядатися як одна з найбільш ефективних організаційних форм забезпечення конкурентоспроможності підприємств, яка базується на розробці інновацій та їх впровадженні всередині кластеру.

На гребені технічного прогресу в промисловій сфері містяться великі підприємства, з достатньою матеріально-технічною, науковою базою – ось чому саме вони сьогодні на практиці включаються до складу ефективних кластерних утворень. Інноваційний шлях розвитку, за умови підтримки кластерних інтеграційних процесів, стане доступним також й для малих та середніх підприємств, які в даний час становлять значну частину промислових комплексів багатьох регіонів.

Проведений нами аналіз стратегій розвитку промислових комплексів регіонів дозволив виявити низку методологічних недоліків у їх розробці й організації реалізації, зокрема: інноваційний напрям розвитку не став головним напрямом діяльності на всіх рівнях управління, у всіх структурних елементах промислового комплексу; цілі, пріоритети розвитку промислового комплексу регіону не трансформуються в цілі і пріоритети розвитку підгалузей, підприємств та інших структурних елементів господарського комплексу, їх підрозділів тощо; формування цілей, механізму управління, інституційного забезпечення та використання інструментарію підтримки розвитку промислового комплексу регіонів здійснюється несистемно (фрагментарно, непослідовно). Вони в деяких випадках є також неадекватними особливостям сучасного етапу розвитку економіки – переходу до інформаційної економіки, в якій головним фактором є людина – працівник.

Розроблена нами модель розвитку промислового комплексу регіону базується на кластерній концепції інноваційного розвитку і таких методологічних принципах: визначення продуктових пріоритетів галузевого інноваційного розвитку; визнання промислового комплексу регіону як цілісності, що функціонує в умовах глобалізації економіки й міжрегіональних економічних зв’язків; об’єднання зусиль суб’єктів господарювання на засадах партнерства, координації господарської та науково-технічної діяльності; забезпечення безпеки розвитку суб’єктів господарювання і галузі в цілому; визнання самостійності економічних інтересів суб’єктів господарювання; підтримка галузевих пріоритетів розвитку місцевими органами державного управління і самоврядування.

Впровадження в практику результатів проведеного нами дослідження дозволить створити на рівні Причорноморського регіону України ефективну ринково орієнтовану систему стратегічного управління розвитком промислового комплексу регіону, яка базуватиметься на використанні сучасних кластерних технологій і враховуватиме особливості зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування місцевих промислових підприємств.

Список використаних джерел:

1. Галиця І.О. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / І.О. Галиця. – К.: Інститут економіки та прогнозування, 2009. – 928 с.

2. Кіндзерський Ю.В. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу / Ю.В. Кіндзерський // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 15-17.

3. Якубовський М.М. Промислова політика та перспективи модернізації / М.М. Якубовський // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 21-27.