Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Проха Л.М., Сподіна О.П.

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна

АНАЛІЗ ВІРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ КЕРУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Ситуація, що склалася в галузі керування якістю навколишнього середовища вимагає найшвидшого її розв’язання. Зараз робляться деякі спроби розробити методологію формування планово-економічних показників регулювання еколого -економічної системи (РЕЕС). Соціально-економічні аспекти еколого -економічної системи мають основу для комплексного програмно -цільового регіонального планування і оперативного керування, а також випробувану практикою економіку галузевих виробничих відносин в промисловості, сільському господарстві і невиробничій сфері. Об'єктивне відображення процесів при поглибленні, спеціалізації, диференціації і інтегруванні комплексних показників еколого -економічної системи дозволило б стійко підтримувати прогресуючий розподіл суспільної праці.

На нашу думку подальший розвиток науки "Економіка природокористування" дозволяє вдосконалити систему народногосподарського, галузевого і регіонального автоматизованого керування для створення єдиного народногосподарського об'єкта дослідження і реалізації досягнень науки і техніки.

Вітчизняні і зарубіжні розробки доводять, що виділення керування економікою природокористування в самостійний розділ науки, і практики господарювання веде до прискорення розв'язання проблем підвищення інтегральної ефективності охорони навколишнього природного середовища.

Значним заходом підвищення інтегральної ефективності є еволюційний переклад РЕЕС з держбюджету на господарський розрахунок, тобто на впровадження госпрозрахункових відносин між РЕЕС і галузями народного господарства або ТВК (територіально-виробничими комплексами) . Кожний територіально-виробничий комплекс повинен представляти собою збалансовану та інтегровану систему, що відрізняється комплексністю, єдністю, виробничою цілісністю та відносною самостійністю формування [1]. При цьому необхідно враховувати такі особливості господарських відносин , як специфічність продукції природокористування : природні ресурси, ландшафт, біогеоценози і інші, які не мають форми товару.

Отже, це ставить питання про необхідність вивчення керування економікою природокористування і визначення його принципів. З еколого -економічних позицій керування економікою природокористування являє собою виробничі і просторові інтегральні відносини людей і природи. Тому в управлінні економікою природокористування необхідно враховувати специфічні вияви законів розвитку.

Найважливішими принципами керування економікою якості навколишнього природного середовища є [2]:

·    комплексність е колого -економічних, соціально-економічних, техніко -економічних, економіко-демографічних і економіко-організаційних взаємозв'язків;

·    замкненість вищезазначених взаємозв'язків;

·    непоновлюваність частини ресурсів і некерованість їх відтворювання;

·    міграція і нгредієнтів у довкіллі;

·    спадкоємність і послідовність вияву всієї сукупності взаємозв'язків РЕЕС ;

·    інтегральна оцінка і системний аналіз наслідків антропогенного і природного впливу на якість навколишнього природного середовища.

Поклавши в основу керування якістю навколишнього природного середовища дані принципи, можна описати алгоритм оптимального керування і методи допустимого впливу на еколого -економічну систему.

Одним з головних методів керування економікою якості навколишнього природного середовища є метод структуризації функцій керування , який містить таку послідовність етапів [2]:

·    розробка методу представлення системно структурних блок-схем зв'язків з управлінням спрямованості інформаційних потоків;

·    визначення системи найважливіших показників керування економікою якості навколишнього природного середовища, їхня класифікація за ієрархічними рівнями в народногосподарському плануванні ;

·    визначення стратегії керування і ранжування чинників за часткою їх внеску в проблему, що вирішується;

·    знаходження адекватних моделей еколого -економічної системи, на основі яких вибираються шляхи оптимального керування економікою якості навколишнього природного середовища;

·    розробка САПР і СУ економікою якості навколишнього природного середовища. За основу інформаційного забезпечення прийнятий інтегральний принцип формування і використання банку даних;

·    розробка системи нормативних показників керування економікою якості навколишнього природного середовища.

Найважливішими цільовими функціями в рішенні задач керування економікою якості навколишнього природного середовища на народногосподарському рівні є : мінімум сукупних втрат в народному господарстві і в суспільстві , максимум рентабельності галузевих і регіональних показників економіки і екології.

Таким чином, керування якістю навколишнього природного середовища неможливе без забезпечення е колого -економічної системи - ресурсами, інформацією, тобто тим , без чого недопустимі цільові функції керування .

Список использованных источников:

1.     Макарова Н.С. Економіка природокористування: навчальний посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К.: Центр учбової літератури, 2007.- 322 с.

2.     Верещак В.С. Економіка природокористування: навч . посіб . / В.С. Верещак, Е.М. Мамон, К.Є. Фрідман та ін. – Д.: Журфонд, 2009. – 226 с.

3.     Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навчальний посібник / В.С. Джигерей. – К.: Знання, 2007. – 422 с.