Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Сидоренко М.В.

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Україна

РИЗИКИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛІХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Світова фінансово-економічна криза, яка зробила великий негативний вплив на міжнародні товарні ринки, породила значну кількість ризиків, при роботі малих і середніх підприємств (МСП) на міжнародних ринках. А прогнозована багатьма провідними експертами економіки, друга фаза цієї кризи неминуче поглибить негативні для економіки явища останніх років і украй негативно вплине на розвиток бізнесу, у тому числі і малого.

За висновками дискусій, що проводилися на круглому столі Європейської Комісії та Європейського Інвестиційного фонду "Вплив кризи на малий і середній бізнес", визнано, що нинішня фінансово-економічна криза є найбільш потужною за останні десятиліття. Її негативні наслідки вимагають підприємницьке співтовариство виявити та мінімізувати можливі ризики у зв'язку з песимістичними оцінками найближчих і середньострокових перспектив економічного розвитку. Звуження споживчого ринку та скорочення обсягу продажів, поряд зі зменшенням ліквідності підприємств і негативними перспективами на майбутнє, особливо негативно впливають на сектор малого підприємництва [1, с. 20-21].

Проводячи аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень вивчення породжених кризою ризиків, які проводилися під час кризи ( 2008- 2010 pp.), можна сформулювати основні ризикоутворюючи проблеми, тобто найбільш уразливі точки суб'єктів малого підприємництва, що працюють у міжнародному середовищі, і відповідні види ризиків, які можуть при цьому виникати (табл.1).

Аналіз таблиці показує що в умовах кризи основні ризикоутворюючи проблеми МСП, які працюють на міжнародних ринках, породжені як внутрішніми так і зовнішніми факторами. Внутрішні фактори пов'язані з погіршенням ринкових умов господарювання, звуженням споживчого ринку, колапсом фінансової системи і посиленням податкового, регуляторного і адміністративного тиску на малий бізнес .

У свою чергу, зовнішні фактори ризиків є загальними як для МСП так і для великих корпорацій.

Таблиця 1. Основні ризикоутворюючі проблеми малих та середніх підприємств

в умовах кризи

Ризикоутворючи проблеми

Внутрішньодержавні

Відсутність державної антикризової програми і реальної підтримки малого бізнесу.

Адм іністративний тиск на бізнес, великі транс акційні витрати МСП на регуляторні процедури, обтяжливе податкове адміністрування.

Відсутність доступу до банківського фінансування , переоцінка заставного забезпечення, погіршення умов кредитування (висока ставка по кредиту при малих строках кредитування), нестача обігових коштів.

Перехід до тіньового кредитування у формі нелегальних кредитних послуг організованих злочинних угруповань, рейдерскі захвати.

Вимоги клієнтами попереднього постачання і відстрочки платежу, зниження обсягів замовлень, несплата виконаних робіт, погіршення роботи постачальників.

Підвищення внутрішніх цін на сировину і комплектуючі вироби, підвищення цін на послуги держмонополій.

Зовнішні

Боротьба великих корпорацій за перерасподіл сегментів ринків.

Зміна конкурентного середовища на інтернаціональних ринках.

Зниження «індексу оптимізму» у виробничій сфері та сфері надання послуг.

Падіння купівельної спроможності населення.

Якщо узагальнити подані у таблиці ризикоутворючи проблеми то можна зробити висновок, що основний вплив кризи на малий бізнес базується на існуючих або можливих в майбутньому фінансових проблемах – відсутність оборотних коштів та неможливість отримання позик (особливо, під невисокі відсотки або без застави), дуже складне отримання позик на створення нового бізнесу, складнощі з отриманням позик від державних (комунальних) фондів підтримки малого бізнесу із-за недостатніх розмірів їх грошових активів, зниження споживчого попиту (як наслідок – зниження прибутку і рентабельності), вірогідність неплатежів від контрагентів, що приводить до відмови від звичних схем розрахунків, припинення роботи з деякими постачальниками і підрядчиками, що також відбивається на діяльності малих підприємств.

Кризові явища збільшують ризик припинення діяльності і навіть розпаду інфраструктури підтримки малих підприємств. При цьому продовжиться діяльність тільки тих організацій, які спеціалізуються на наданні малим підприємствам фінансових послуг, наприклад, мікро фінансових організацій, венчурних фондів, фондів прямих інвестицій. Не виключено, що підприємці нарощуватимуть залучення позикових засобів з нелегальних кредитних ринків, і перестануть користуватися кредитними послугами легального ринку кредитування, оскільки доступ до них буде обмежений.

Криза також може зумовити значне кількісне звуження малого бізнесу, тобто відхід з ринку (перш за все «в тінь») частини малих підприємств, вимушених тимчасово зменшити або повністю припинити свою легальну господарську діяльність. Або може привести до скорочення чисельності зайнятих працівників, зниженню об'ємів обороту і інвестицій в основний капітал на малих підприємствах.

Проводячи дослідження та оцінки потенційних ризиків МСП необхідно розробляти стратегію протидії цим негативним явищам. Як можливі підходи до розробки такої стратегії, на погляд автора, можна використати: оптимізацію розміру ринку (освоєння дрібномасштабних і спеціалізованих ринків, тих галузей діяльності, в яких крупне виробництво неефективне); копіювання (здійснювати випуск продукту за ліцензією крупної фірми або освоєння “копії”, прообразом якої є який-небудь оригінальний продукт).

Крім того, МСП необхідна підтримка з боку держави за рахунок прийняття рішень направлених на збільшення фінансової підтримки малого підприємництва, зменшення адміністративного та фіскального тиску.

Список використаних джерел:

1. Бутенко A.I. Р изики та стратегії малого бізнесу в умовах кризи / А.І. Бутенко , М.І. Сараєва // Вісник ХНЕУ. – 2010.   – № 4. – Т. 3.– С. 20-23.