Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Сиволап Т.Г.

Запорізький національний технічний університет, Україна

ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ В ФОРМУВАННІ КЛАСТЕРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Процес визнання економічної спроможності регіонів України актуалізував питання вдосконалення теоретико-методичного забезпечення антикризового управління, пошук шляхів для нового етапу розвитку економіки України.

  Необхідність розробки фінансової стратегії та фінансової реструктуризації [1, c. 62], на думку українських вчених, полягає в тому, що саме при її розробці окрема увага приділяється повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, правильному розподілу й використанню прибутку, визначенню потреби в оборотних коштах, раціональному використанню капіталу підприємства. Виробничо-господарська діяльність вітчизняних промислових підприємств неможлива сьогодні без визначення, по-перше, пріоритетів розвитку економіки промисловості з урахуванням чіткої стратегії запобігання банкрутству та розробки заходів щодо стабілізації роботи промислових підприємств; також велику увагу слід приділяти вивченню впливів інших економік на стан України та її промисловість.

  Таблиця 1. Стратегії запобігання банкрутству

Заходи щодо стабілізації роботи промислових підприємств

1.Реструктуризація виробництва.

2.Корпоративна (реорганізація).

3. Фінансова реструктуризація.

4. Реструктуризація активів.

Наприклад, український економіст Юрій Курза [2, c. 6] вважає, що найбільш важливими регіонами для України були США, через прив`язку гривні до долара, та політичні інтереси, Китай – як важливий елемент глобальної економіки та політики, Європа – через найбільш значні економічні зв`язки (близько третини українського експорту і 39 % імпорту), СНД (в основному – Росія) – через економічні зв`язки (теж третина експорту та 40 % імпорту) та політичні інтереси. Проте такі інтереси не можливо назвати потрібними для інноваційного розвитку національної економіки, вони не підлягають рецептам щодо розширення основного капіталу країни (табл. 2).

Відомо, що на сучасному етапі [3, с. 25] найбільш ефективною формою економічного зростання є теорія кластерного механізму.

Таблиця 2. Найбільш впливові регіони на стан економіки України (розроблено автором)

США

Китай

Європа

СНД

Доларизація

Елемент глобальної еконо­міки та політики

Експортно-імпортні відносини

Економічні та політич­ні інтереси

На думку вітчизняних вчених-економістів економіка України повинна бути спрямована на кластеризацію ? тому що нова регіональна промислова політика націлена на максимізацію внутрішнього потенціалу економічного розвитку територій за рахунок мобілізації конкурентних переваг через формування системи ефективних ринкових інститутів, систем підприємництва, професійної підготовки, створення інкубаторів інновацій та нових технологій [4, с. 32]. Слід зазначити, що категорія інноваційних інвесторів сьогодні включає в себе: інноваційні підприємства, наукові та навчальні заклади, дослідницькі центри, індивідуальних винахідників, вчених та інноваторів самонавчання. Тому ми можемо констатувати як факт і появу перших кластерів [5, с. 33] ? наприклад, технополіси та технопарки, об`єднання університетів з академічними лабораторіями або бізнес-інкубаторами. Як вважають українські вчені [6, с. 41], цільове стратегічне управління розвитком регіону передбачає наявність не тільки програми розвитку, але й постійного моніторингу соціально-економічного стану регіональної економіки. Фінансову реструктуризацію можливо розглядати також як допоміжний елемент у формуванні кластерної економіки. Слід ефективно використовувати ресурси регіонів та оптимізувати внутрішні та зовнішні зв'язки. Таким чином, виникає необхідність у проведенні системної реструктуризації науково-технічного і соціально-економічного комплексу. Фінансова реструктуризація набуває додаткового значення та цілком може розвивати питання, які виступають засобом перебудови регіональної економіки.

Список використаних джерел:

1. Кость Я.О. Місце фінансової діагностики в системі фінансового менеджменту підприємства / Я.О. Кость // Наука й економіка. ? 2010. – Вип. 2 (18). – С. 55-62.

2. Діденко О.А. Перспективи розвитку технопарків як чинника конкурентоспроможності національної економіки / О.А. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки. ? 2009.? Вип.18. ? С. 205-211.

3. Stehr N.A. World Made of Knowledge [Електронний ресурс] / N.A. Stehr . ? Budapest , 2002. – Режим доступу: http://www.crsi.mq.edu.au/documents/worldknowledge.pdf.

4. Прушківський В.Г. Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика: монографія / В.Г. Прушківський . ? Донецьк: ТОВ « Юго-Восток , Лтд», 2008. ? 444с.

5. Богма О.С. Проблеми та перспективи реструктуризації вітчизняних підприємств / О.С. Богма // Економічний простір: збір. наук. праць. ? Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. ? №47. ? С. 192-199.

6. Левченко Н.М. Діагностика загроз як складова механізму управління фінансовим станом підприємства / Н.М. Левченко // Економічний простір: зб. наук. праць. ? Дніпропетровськ: ПДБА, 2011. ? №47. ? С. 232-239.