Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Д.е.н. Скірко Ю.І.

Херсонський державний університет, Україна

РЕГІОН – ОСНОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ст.43 Конституції Радянського Союзу проголошувала: «громадяни СРСР мають право на матеріальне забезпечення в літньому віці у випадку хвороби, повній або частковій втраті працездатності, а також через втрату годувальника» [7, с. 68].

Україна – як одна з багатьох правонаступників СРСР також задекларувала в чинному законодавстві та державному бюджеті соціальну захищеність своїх громадян. Однак у СРСР соціальне страхування здійснювалось виключно за рахунок державного бюджету за розпорядженням профспілок, з яких виплачувались пенсії, лікарняні листи, різні допомоги на утримання дошкільних та спортивно-оздоровчих закладів, таборів та інтернатів, будинків для людей похилого віку та інвалідів.

Через нестачу державних коштів Україна має на сьогоднішній день значні проблеми з соціально-побутовим обслуговуванням та забезпеченням своїх громадян. Вихід тільки один – це економічне укріплення та розвиток регіонів, подолання впливу фінансової кризи та її негативних наслідків на соціально-економічне становище областей України.

  Невдоволення населення завжди призводить до вирішення питань покращення життя в суспільстві через реформи, котрі практично здійснюється в регіонах та повинні забезпечити права людини. Нагадуємо, що ще реформа 1861 року не створила прошарок власників, так званий середній клас на селі як основу розвитку території.

Столипінська аграрна реформа 1906–1911 рр. передбачала створення нової землевпровадженої системи, заснованої на хуторах за типом капіталістичного фермерського господарства. Відтоді і по теперішній час регіони потребують глибоких об ’ єктивних змін для радикальних перетворень у сфері соціально-економічних відносин. Системний аналіз умов життя, проблем пенсійного, соціального і медичного забезпечення показує, щоб не допустити депресії в державі необхідний розвиток у регіонах, подолання відставання від держав світу. Треба підготувати низку правових заходів, які сприяли б забезпеченню прав людини в регіонах та йти далі по дорозі федералізації адміністративно-регіонального розвитку України.

Сьогодні президент України В.Ф. Янукович, уряд турбується про технічну і фінансову сторону реалізації реформ, але без повноцінного використання потенціалу регіонів якість життя населення не покращується, а тим паче дуже рано його порівнювати з європейськими стандартами. Країна несе подвійний тягар – 48млрд.дол. зовнішнього державного боргу та фінансування глибоких соціально-економічних перетворень. Господарювання та реформи в даний історичній період повинні виявити нові великі потенційні можливості регіонів і резерви людського розвитку.

  На Херсонщині 139 тис. домогосподарств, чим визначається шлях розвитку аграрного сектору

  Для реалізації цих цілей необхідно ефективно застосування сучасних наукових знань.

  В регіоні наука повинна дати адресовані відповіді на практично всі актуальні питання та обумовити прогресивну еволюцію регіональної цивілізації.

  Завдання по собі велике, яке потребує часу, гігантських, фінансових вкладів, кадрів та нарешті елементарної грамотності спеціалістів в державному управлінні та на місцях.

  Треба визначити оптимальну модель управління для вирішення актуальних завдань реформування ефективної національної стратегії розвитку регіонів для людей. Це стосується й якості освіти в багатьох закладах освіти, забезпечення підготовки спеціалістів не менш ніж за 8 галузями знань, прийняття нового закону України про вищі навчальні заклади. Наприклад, у радянські часи в Херсоні працювало три ВНЗи і всім їх вистачало. Але для людського розвитку повинна бути власність та матеріальний простір, який гарантує індивідуальне право на життя та продовження роду та право на духовне життя.

  Людське пізнання – це мудрість законів природи, а сучасна цивілізація повинна виховуватись найкращим досвідом цього досягнення та стати на шлях системно-масових ринкових відношень, щоб результатом став розквіт регіонів, який дасть населенню гарантію вирівняти ціни інфляції з середнім заробітком та пенсіями, іншими соціальними допомогами і виплат.

Список використаних джерел:

1. Аналітичний звіт міжнародного центру перспективних досліджень. – К.: Вид-во ІСР S , 2008. – 56 с.

2. Алимов О.М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О.М. Алимов // Продуктивні сили України. Науково–теоретичний журнал. – К.: РВПС НАН України, 2006. – №1. – С.135-151.

3. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / за ред. В.М.Гейця; ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К.: Наукова думка, 2008. – 384 с.

4. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.» від 09.01.2007 №537-V.

5. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомість Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30. – С.141.

6. Лук ичев Л.И. Управление интеллектуальным капиталом / Л.И.Лукичев . – М .: Омега – ЛТД, 2007. – 552 с.

7. Микитенко В.В. Корегування економічної політики держави в умовах транс націоналізації світової економіки. / В.В. Микитенко // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2(14). – С.110-117.

8. СССР 100 вопросов и ответов . Издательство Аген т ства печати Новости Москва . – 1980 . – С 68.