Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Слободяник Т.М.

Вінницький національний технічний університет, Україна

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Тривала і глибока економічна криза породжує багато фінансово-майнових небезпек для підприємницької діяльності. На діяльність підприємств впливають багато факторів: політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, духовно-моральні та територіальні відносини, законодавство тощо. І все ж перехід до ринкової економіки, створення великої кількості підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних формах власності, поява нових механізмів господарювання та багато інших факторів, поставили суб'єктів підприємницької діяльності в умови, коли вони значну увагу повинні приділяти ви­ рішенню питань, пов'язаних із забезпеченням своєї економічної безпеки.

Вперше термін «економічна безпека» був запропонований Теодором Рузвельтом в програмах виходу з Великої депресії. В той період економічна безпека розглядалася лише з точки зору національної безпеки та забезпечення економічних прав населення. Вона включала в себе гідне житло, освіту, соціальний захист, раціональне співвідношення доходу працівника та обсягу виробленої нам продукції та достатній рівень зайнятості населення [1] .

На сучасному рівні розвитку економіки, виділяють й інші рівні економічної безпеки. В цій роботі увага буде приділена економічній безпеці підприємства.

Поняття “економічна безпека підприємства“ є основним в процесі її подальшого аналізу та забезпечення необхідного її рівня. В залежності від визначених нами основних характеристик та аспектів економічної безпеки підприємства і формуватимуться рішення, що в подальшому запроваджуватимуться на підприємстві.

Проблему визначення сутності економічної безпеки підприємств намагалися визначити багато вчених-економістів.

Таблиця 1. Перелік визначень категорії «економічна безпека підприємства»

Автори

Визначення категорії «економічна безпека підприємства»

М.І. Камлик

стан розвитку господарюючого суб’єкта, який характеризується стабільністю економічного та фінансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних факторів та протидії їх впливу на всіх стадіях його діяльності [2]

Т.Г. Васильців , З.С. Варналія

стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємства в державі регіоні, за якого дотримуються гарантії захищеності життєво важливих ін­тересів окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх та зовнішніх загроз [3]

О. Разіна

комплекс заходів, що сприяють підвищенню фінансової стійкості гос­подар­ських суб’єктів за умов ринкової економіки, що захищають їх інтереси від впли­ву негативних ринкових процесів [4]

І.І. Циглик , Т.М. Паневник

стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації, тех­но­логії та техніки, устаткування, прав) та підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше їх використання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання зовнішнім та внутрішнім негативним впливам [5]

Н.П. Фокіна, В.І. Бокій

захищеністю діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища та здат­ністю оперативно реагувати на зміну зовнішніх умов та появу загроз; виді­ляють кілька підсистем економічної безпеки [6]

Ю. Лисенко

стан виробничо-економічної системи, при якому діють механізми запобігання та мінімізації впливу загроз на діяльність та розвиток фірми [7]

А.Г. Шаваєв , А.Т. Багаут-дінов

стан захищеності життєво важливих інтересів фірми від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань та окремих осіб, здатність ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні загрози, стабільно функціонувати відповідно до цілей, визначених в статуті підприємства [8].

С.М. Ілляшен-к o

стан ефективного використання ресурсів та існуючих ринкових можливостей, що дає змогу випереджати загрози та слідувати сформованій місії підприємства. При цьому автор виділяє складові економічної безпеки, більшість з яких не ввійшли до його визначення [9] .

Л. Коженьовс-кі

певний об’єктивний стан, заснований на відсутності загрози, відчутний суб’єк­тив­но через одиниці чи угрупування. При цьому вчений стверджує, що видів економічної безпеки можна виділити стільки, скільки є видів оточення [10]

М. Войнаренко , О. Яременко

стан суб’єкта господарювання, при встановлення якого ефективно функціо­нують механізми запобігання або зменшення впливу факторів, що загрожують стабільності розвитку та діяльності фірми [11]

В.М. Щербина

сукупність умов та чинників, що забезпечують незалежність окремого підпри­ємства, його стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення [12]

З.С. Варналія

«забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів суб’єкта господа­рю­вання для запобігання загрозам і створення умов для стабільного функціо­нування усіх його елементів» [13, с. 309]

А.В. Кашин

наявність конкурентних переваг, що обумовлені відповідністю матеріального, фінан­со­вого, кадрового, техніко-технологічного потенціалів і організаційної струк­тури підприємства його стратегічним цілям і задачам [14]

Узагальнивши усе вище наведене, ми можемо зробити висновок, що економічна безпека підприємства – це стан розвитку господарюючого суб'єкта, який характеризується стабільністю економічного й фі­нансового розвитку, ефективністю нейтралізації негативних фак­ торів та протидії їх впливу в процесі прийняття та запровадження управлінських рішень .

Головна ціль економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільну максимально ефективну діяльність зараз і високий потенціал розвитку в майбутньому. Для забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно враховувати всі види загроз та їх суб’єктів, а також особливості конкретного підприємства.

Список использованных источников:

1. Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб . п особ . / В.А. Богомолов. – М.: ЮНИТИ , 2006. – 303 с.

2. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності / М.І. Камилик // Економіко-правовий аспект: навч . посіб. – К.: Атіка , 2005. – 432 с.

3. Економічна безпека : навч . посіб. / за ред. З.С. Варналія . – К.: Знання, 2009. – 647 с.

4. Радзина Е. коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия / Е. Радзина // БизнесИнформ . – 2001. – №24. – С. 63-65.

5. Циглик І.І. Економічна безпека підприємства у системі внутрішнього економічного механізму / І.І. Циглик , Т.М. Паневник // Економіка, фінанси, право. – 2004. – №12. – С. 3-5.

6. Фокіна Н.П. Економічна безпека підприємства – найважливіша складова фінансової стійкості / Н.П. Фокіна, В.І. Бокій // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8(26). – С. 111-114.

7. Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю.Г. Лысенко, С.Г. Мищенко, Р.А. Руденский , А.А. Спиридонов; под ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ДонНУ , 2002.

8. Шаваев А.Г. Экономическая безопасность: Энциклопедия / Автор идеи и руководитель проекта А.Г. Шаваев , А.Т. Багаутдинов и др. – М.: Правовое просвещение, 2001.

9. Илляшенко С.И. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.И. Илляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №3. – С. 13-19.

10.   Коженьовскі Л. Управління безпекою / Л. Коженьовські // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №1. – С. 147-154.

11.   Войнаренко М. Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / М. Войнаренко , О. Яременко // Економіст. – 2008. – №12. – С. 60-63.

12.   Щербина В.М. інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств та установ / В.М. Щербина // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №1. – С. 220-225.

13.   Економічна безпека: навч . посіб. / за ред. З.С. Варналія . – К.: Знання, 2009. – 647 с.

14.   Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятия: управленческие проблемы / А.В. Кашин // Экономика управления. – 2008 . – №1 .– С. 11-12.