Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Спірідонова К.О. , Климова Д.А.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ

В сучасних умовах аутсорсинг є одним із популярних методів оптимізації використання ресурсів, підвищення ефективності та конкурентоспроможності організації. В останні роки у світі стрімко збільшуються обсяги аутсорсингу. Глобальна потреба у відповідних послугах становить $60 млрд на рік. За оцінками незалежних експертів, внесок України – приблизно $500 млн. [2].

Прогнози зростання світового ринку аутсорсингу знаходяться в межах 25–30 %. Серед світових лідерів аутсорсингу – Індія, Китай, Ізраїль, Канада та Росія. Україна також входить до першої десятки країн-постачальників послуг аутсорсингу. У цій сфері задіяно більш ніж 20 тис. вітчизняних спеціалістів. Отже, Україна має всі підстави для нарощування потенціалу в аутсорсингу та підвищення свого статусу як країни-експортера високотехнічних послуг.

Оскільки аутсорсинг має стратегічний характер, прийняття управлінського рішення щодо передавання функцій і бізнес-процесів компанії сторонній організації належить до компетенцій вищого керівництва компанії. При цьому необхідно систематично визначати економічний ефект від переходу на аутсорсинг і перегляд функцій або бізнес-процесів, що передаються на аутсорсинг на постійній основі.

Традиційно вважалося, що на аутсорсинг слід передавати лише другорядні функції компанії, при цьому основна її діяльність, що дає довгострокову конкурентну перевагу, повинна бути жорстко контрольована і захищена. Проте існують ситуації, коли аутсорсинг основних функцій може давати значний економічний ефект, для цього доцільно ранжувати бізнес-процеси для відмови від найменш перспективних.

Основні сфери використання аутсорсингу наведено в табл. 1 [3].

 

Таблиця 1. Використання виробничого аутсорсингу в промислових фірмах, %

Галузь діяльності

Не використовуеться

Ч астковий аутсор синг

Повний аутсорсинг

Постачання

83,3

14,3

2,5

Утримання обладнання

53,6

43,8

2,6

Основне виробництво

41,2

54,9

3,8

Складування та розпреділення

69,5

26,3

4,1

Інформаційна технологія

55,4

39,3

5,1

Транспортування

28,3

27

44,7

Таким чином, повний виробничий аутсорсинг найчастіше застосовується у галузі транспортування. При цьому функції постачання підприємства залишають у власній компетенції.

Основні етапи аутсорсингу наведено на рис. 1.

Рис. 1. Основні етапи аутсорсингу

Кожна форма аутсорсингу має свої переваги, що виражаються в підвищенні ефективності і конкурентоспроможності організації в конкретних умовах реалізації угоди про аутсорсинг (табл. 2) [1].

Таблиця 2. Якісні характеристики різних форм аутсорсингу

Критерії

Форми аутсорсинга

Якісні характеристики

Ринкова координація відно­син в рамках угоди про аутсорсинг

Зовнішній
аутсорсинг

Висока гнучкість у виборі партнера-аутсорсе­ра і умов угоди; ринкові чинники ціноутво­рення; аутсорсер – партнер по бізнесу

Ієрархічна координація від­но­син в рамках угоди про аут­сор­синг

Внутрішній
аутсорсинг

Високий рівень контролю за діяльністю
парт­нера-аутсорсера і якістю виконуваних робіт; можливість безпосереднього впливу на ціну послуг

Створення спільного підпри­ємства

Внутрішній
аутсорсинг

Збереження фінансового контролю; збере­жен­ня присутності на ринку; можливості ди­версифікації

У виконання робіт залучені
внут­рішні ресурси підпри­ємст­­ва-клієнта

Частковий
аутсорсинг

Аутсорсер несе відповідальність тільки за:
ви­конання окремих видів або частини робіт;
зниження ризику; можливість збереження і
роз­витку ноу-хау; навчання в рамках проек­ту; можливість підбору індивідуальних рі­шень

Виконання роботи прово­дить­ся повністю за рахунок ресур­сів аутсорсера

Повний
аутсорсинг

Аутсорсер повністю відповідає за: виконання
роботи; можливість застосування стандарт­них рішень; зниження вартості послуг; скоро­чення рівнів управління

Винесення за межі організа­ції взаємозв'язаних функцій (біз­нес-процесів)

Аутсорсинг
бізнес-
проце­сів

Децентралізація управління; декапіталізація;
реструктуризація бізнесу

Щоб підвищити роль аутсорсингу в зростанні ефективності діяльності підприємства, особливу увагу необхідно приділити збиранню, систематизації та аналізу інформації, яку використовують під час прийняття рішення про передавання бізнес-процесів чи функцій. Якісно спланований і взаємоузгоджений аутсорсинг, що ґрунтується на тісних комунікаційних зв'язках, може суттєво покращити результати діяльності підприємства, підвищити його ринкову вартість.

Список використаних джерел:

1.      Бравар Жан-Луи, Морган Роберт Эффективный аутсорсинг: понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений / Жан-Луи Бравар, Роберт Морган. – Д . : Баланс Бизнес-Букс, 2007. – 288 с.

2.      Зозульок О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / О. Зозульок, О. Микало // Економіка України. — 2009. – № 8. – С. 16-24.

3.      Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. Аникин . – М.: ИНФРА-М, 2007. – 187 с.