Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Столярчук Н.М.

ННЦ Інститут аграрної економіки НААН, Україна

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Україна обрала інноваційну модель розвитку всіх сфер суспільного життя, основою якої має стати наука і використання її результатів на практиці. У цілому у світі спостерігається прискорення темпів науково-технічного розвитку, а тому метою вітчизняних підприємств є здійснення інноваційної діяльності як головної вимоги сучасності з формування високого технічного і організаційного рівня компаній. Інноваційна діяльність є важливою складовою підвищення ефективності розвитку сільськогосподарських підприємств.

Це означає, що головним джерелом економічного зростання стає наукова продукція, а рушійною силою – механізми її створення та комерційного використання.

Відповідно до ЗУ «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [3].

Особливістю бухгалтерського обліку інноваційної діяльності є те, що спочатку об’єкти обліку інноваційної діяльності відображаються у складі об’єктів інтелектуальної власності, а потім у складі нематеріальних активів. На даний час в Україні існує значна кількість нормативно-правових актів, стосовно інноваційної діяльності: 38, які прямо чи опосередковано регулюють бухгалтерський облік нематеріальних активів, 44 стосуються оцінки нематеріальних активів, 13 нормативних актів з обліку нематеріальних активів в бюджетних установах [2]. Однак, не дивлячись на це, питання оцінки, постановки на баланс та обліку використання інноваційної продукції залишаються одними з найскладніших.

Наслідком цього є мізерна частка нематеріальних активів, які відображаються в балансі національних підприємств, порівняно з іноземними.

Однією з основних проблем є запровадження дієвого механізму комерційного використання об’єктів інноваційної діяльності.

Об’єктами інноваційної діяльності є:


- інноваційні програми і проекти; 

- нові знання та інтелектуальні продукти; 

- виробниче обладнання та процеси; 

- інфраструктура виробництва і підприємництва; 

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; 

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; 

- товарна продукція; 

- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції [3].

В бухгалтерському обліку дані об’єкти знаходять своє відображення у складі нематеріальних активів в якості патентів, свідоцтв на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці, ноу-хау, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних).

Відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

- можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу [4].

Отже, бездієвість існуючих механізмів оцінки та обліку ОПіВ , інноваційної продукції пов’язана з проблемами цінності цих активів (продукції) саме у їх подальшому комерційному використанні. Немає сенсу суттєвого завищення валюти балансу за рахунок постановки на баланс, витрат на науково-дослідні роботи, коли їх результати не використовуються підприємствами та установами у господарській діяльності, коли відсутня товарність такого науково-технічного доробку.

Окремого врегулювання потребує облік застосування системи інноваційного провайдингу , системи взаємодії інтегрованих з науковими установами підприємницьких формувань, які створюються з метою посилення комерційної спроможності наукових установ через розповсюдження інноваційної продукції, залучення інвестицій на інноваційну діяльність [1].

Важливим напрямом розв’язання проблем бухгалтерського обліку інноваційної діяльності є формування відповідної методології:

- означення джерел фінансування витрат інноваційної діяльності;

- покриття здійснених витрат за рахунок поточного чи майбутнього періодів;

- віднесення витрат на собівартість інноваційної продукції (послуг);

- визначення ринкової вартості інноваційного доробку при її первісному визнанні;

- амортизаційна політика інноваційних капіталовкладень.

Побудова облікових моделей інноваційної діяльності залежить і від внутрішніх та зовнішніх запитів на таку інформацію. Відтак передбачаються зміни і до фінансової та статистичної звітності.

Для вирішення наявних проблем, необхідно запровадження концептуальних підходів до побудови обліку інноваційної діяльності. А саме:

- вдосконалення діючої нормативно-правової бази;

- розробка методології обліку інноваційної діяльності (джерела покриття витрат, ринкова оцінка інноваційного доробку, амортизаційна політика та інше);

- розробка методик з планування обліку й калькулювання продукції інноваційної діяльності і не тільки;

- запровадження дієвої системи комерціалізації інноваційної продукції на державному рівні.

Отже, впровадження дієвих підходів до вирішення облікових проблем інноваційної діяльності сприятимуть інноваційному розвитку держави, входженню економіки України до сучасної моделі розвитку.

Список використаних джерел:

1. Кантаєва О.В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія: [монографія] / О.В. Кантаєва . – Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л ., 2010. – 424 с.

2. Нематеріальні активи в роботі підприємств : правові основи, облік, оподаткування : навч . посіб. / [В.М.   Жук, В.М.   Пархоменко, Л.В.   Рубаненко та ін.]; під ред. В.М.   Жука, Ю.С.   Рудченко . – К.: Юр–Агро–Веста , 2008. – 250 с.

3. Закон України «Про інноваційну діяльність» [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua