Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Удод К.С.

Ужгородський національний університет, Україна

ЗАЙНЯТІСТЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА

Людський капітал та зайнятість населення займають чільне місце у системі ринкових відносин. Людина, результати її інтелектуальної та фізичної діяльності впливають не лише на темпи розвитку суспільства, а й на його якість. Трудові ресурси виконують ключову роль у оптимальному формуванні, поєднанні та використанні решти факторів виробництва, і, як результат, забезпечують підвищення ефективності діяльності організації, зростання її доходів та розвиток.

За ринкових умов тенденції ринку праці отримують своє відображення у соціально-економічних явищах, проте існує і зворотній вплив на зайнятість.

Проаналізувавши зайнятість населення у Закарпатській області протягом 2003-2009 років, повільне зростання зайнятості почало спостерігатися лише з 2005 року. Проте значення показника темпу приросту кількості зайнятих у регіоні у 2009 році відносно 2003 року відображає зниження загальної кількості трудових ресурсів. Варто відмітити, що структурні зміни, які відбулися в економіці області (скорочення матеріального виробництва і розширення сфери послуг), вплинули на зниження кількості зайнятих у промисловості, сільському лісовому господарствах. Закривалися великі підприємства, натомість починав свою діяльність малий та середній бізнес, розвивалася сфера нематеріального виробництва: приріст робочих місць спостерігався для таких видів економічної діяльності: торгівля, операції з нерухомим майном, державне управління та, зокрема, фінансова діяльність.

Стан зайнятості у фінансовій сфері відрізняється від ситуації загальнорегіональної. Адже зниження кількості працівників фінансової діяльності спостерігалося тільки у 2009 році, при тому, що темпи приросту кількості працюючих порівняно з базовим 2003 роком приймали виключно позитивні значення. Крім того у загальній структурі зайнятості зросла частка працівників фінансової сфери з 0,71% у 2003 році до 1,25% у 2008 році. Дане зростання було спричинене не тільки розширенням діяльності установ сектору, але й загальним скороченням зайнятості в регіоні. Проте у 2009 році ситуація в аналізованому секторі дещо змінилася: кількість зайнятого населення знизилася із 6,9 тис. осіб у 2008 році до 6,3 тис. осіб у 2009 році або на 8,7 %. [2-5]

Скорочення чисельності персоналу фінансового сектору у 2009 році, на нашу думку, є наслідком кількох пов’язаних чинників.

По перше, реакцією на фінансову кризу було обмеження кредитування (постанова НБУ № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків»). Як наслідок, кредитний портфель банків почав поступово зменшуватися (рис.1).

Рис. 1. Динаміка наданих кредитів та залучених депозитів комерційними банками Закарпатської області у 2006-2010 роках, млн. грн. [6]

Крім того, цією ж постановою НБУ зобов’язав банки «виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів» [1], тобто дострокове зняття коштів зі строкових рахунків не допускалося. Неповернення депозитів, з одного боку, в черговий раз підірвало довіру до банків, а з іншого – «заморозило» вкладення страхових фірм, падіння попиту на страхові та банківські послуги.

У 2009 році порівняно з 2008 роком сума залучених банками депозитів знизилася на 12,5% (в абсолютному виразі на 364 млн. грн.), зате у 2010 р. порівняно з 2009 р. зросла на 23,4%, перевищивши, на відміну від обсягу наданих кредитів, докризовий рівень. (Рис.1) Після втрати чинності 319-ої Постанови Нацбанку зростання курсу долара обмежило попит на доларові кредити зі сторони осіб, що одержували дохід у гривні. З іншого боку попит на гривневі кредити був обмежений високими відсотковими ставками.

По-друге, мало місце зниження платоспроможності, банкрутство та закриття кредитних спілок та зниження кількості їх членів (табл. 1).

Таблиця 1 Кредитні спілки в Україні та Закарпатській області 2007-2010 роки [7]

Показники

2007

2008

2009

2010

Кількість зареєстрованих кредитних спілок (на кінець періоду)

в цілому по Україні

800

829

755

659

в Закарпатській області

23

25

22

22

Кількість членів КС, осіб

в цілому по Україні

2 391614

2 669411

2 190317

1 570343

в Закарпатській області

96068

116127

120114

112755

По-третє, відбувається оптимізація філійної мережі банків та страхових компаній, що пов’язане як і з зниженням попиту на послуги та насиченням ринку, так і з трансформацією організаційної структури установ в напрямку централізації. В Закарпатській області у 2006 році на ринку існувало 42 філії та 7 дирекцій страхових компаній, а у 2009 році – 39 філій та 5 дирекцій. [7] Крім того, зменшилася кількість філій комерційних банків в регіоні у 2009 році порівняно з 2007 роком на 23,07% (їх кількість становила у 2007 році 39, а у 2009 – 30).

Варто зазначити, що закриття філій та відділень і скорочення персоналу не обов’язково призводить до зниження банківських витрат. Так, відповідно до статистики НБУ, загальноадміністративні витрати банківського сектора у 2009 році навіть збільшилися, в тому числі й витрати на утримання персоналу (що становлять більше половини загальних адміністративних витрат).

З метою визначення ступеню впливу кризи на зайнятість населення було проаналізовано динаміку зайнятості за видами економічної діяльності [4; 5].

Значення показника темпу зниження зайнятості у фінансовому секторі у 2009 році порівняно з 2008 роком складає – 13,6% і є не просто нижчим від загально-регіонального, а й найнижчим з усіх видів економічної діяльності регіону. Тобто, можемо зробити висновок, що, у відносному вираженні, на зайнятість у фінансовій діяльності криза вплинула найбільше.

Вплив кризи на зайнятість фінансового сектору відобразив його високу чутливість до процесів що відбуваються в економіці та певну неефективність кадрової політики. В зв’язку з цим потребують подальшого дослідження питання систем підбору персоналу, його оцінки, підготовки та перепідготовки, розрахунку оптимальної кількості працюючих.

Список використаних джерел:

1. Про додаткові заходи щодо діяльності банків . Затверджено постановою правління НБУ № 319 від 11 жовтня 2008р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB08014.html

2. Праця у Закарпатській області. Статистичний збірник. – Ужгород, 2009. – 115 с.

3. Праця у Закарпатській області. Статистичний збірник. – Ужгород, 2008. – 120 с.

4. Праця у Закарпатській області. Статистичний збірник. – Ужгород, 2006. – 112 с.

5. Праця у Закарпатській області. Статистичний збірник. – Ужгород, 2005. – 110 с.

6. Сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . bank . gov . ua

7. Сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua