Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.філол.н. Дибчинська Я.С.

Запорізький національний університет, Україна

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Проблеми соціальної відповідальності бізнесу, ефективності взаємодії з місцевою громадою, роль у соціально-економічному розвитку країни сьогодні вважаються актуальними і знаходяться в центрі уваги цілої низки наукових доробок як вітчизняних, так і зарубіжних авторів . Проте в Україні ще не затвердилося розуміння соціальної відповідальності бізнесу як важливого внеску у розвиток суспільства, що зумовлено с уперечливими поглядами на сутність цього соціокультурного феномена.

З одного боку, вважається, що вирішення нагальних соціальних проблем, наприклад таких, як забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, СНІД, ліквідація неграмотності й бідності тощо – це прерогатива держави. Щодо бізнесу, то головне призначення вбачається в отриманні якнайбільших доходів задля створення привабливого іміджу передусім перед інвесторами, для яких максимальна прибутковість компанії і є відповідним сигналом для ухвалення рішення щодо інвестування в ту або іншу бізнес-корпорацію. З цим звичайно не погоджується ані в лада, ані суспільство, наполягаючи на обов'язковій участі компаній у соціальних заходах. Така позиція владних структур іноді призводить до того, що добровільна участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем суспільства перетворюється на додатковий соціальний податок.

Попри вищевикладені взаємовиключні підходи до розуміння сутності соціальної відповідальності бізнесу, вважаємо, що ці позиції можуть розглядатися як взаємодоповнюючі. Так, соціально-відповідальна поведінка бізнесу може виступати супроводжуючим чинником поміркованих управлінських рішень. Наприклад, як соціально-відповідальними, так і прибутковими для компанії є дії, спрямовані на поліпшення освітнього рівня починаючих працівників. Дійсно, інвестиції в їхнє навчання знижують ризик неефективності виробництва. Ще один приклад: ділова організація, що опікується вирішенням екологічних проблем, може бути привабливою для освічених і талановитих працівників, а це сприятиме зростанню її прибутковості.

Ідея корпоративної соціальної відповідальності полягає у тому, що бізнес-організація, поряд з економічними зобов'язаннями перед власниками або акціонерами, згідно норм закону або статей контракту, має також певні зобов'язання перед суспільством. С оціально-відповідальна поведінка бізнесу передбачає усвідомлення того, як його дії впливають на зовнішнє середовище. Тому в широкому сенсі соціальна відповідальність корпорації – це вплив бізнесу на суспільство [ 2 ] . Зазначимо, що феномен соціальної відповідальності бізнесу виявляється на різних рівнях . Базовий рівень полягає у своєчасній оплаті податків, виплаті заробітної платні, створенні нових робочих місць. Наступний, д ругий – спрямований на забезпечення працівників адекватними умовами не тільки роботи, але і життя шляхом підвищення рівня кваліфікації працівників, профілактичного лікування, будівництва житла, розвиток соціальної сфери. Третій, вищий, рівень передбачає добродійну діяльність, спонсорство, сприяння охороні навколишнього середовища, взаємодію з локальною спільнотою і місцевою владою, готовність брати участь у кризових ситуаціях, відповідальність перед споживачами товарів і послуг [3].

Сьогодні бізнес починає усвідомлювати, що, поряд з ефективним використанням активів компанії, успішною інвестиційною політикою, набуває значущості й нефінансові чинники, такі, як репутація компанії. Її складовими виступають: ставлення її контрагентів до організації, чітко окреслена місія, стратегічне управління. Саме відчуття з боку корпорації відповідальності перед соціумом, чуйність до гострих соціальних проблем, орієнтація на різні верстви населення, опікування екологічними проблемами, іноді навіть за рахунок безпосередніх інтересів компанії, – все це безумовно сприяє створенню позитивного іміджу соціально-зорієнтованої бізнес-організації [4].

Отже, соціальна відповідальність бізнесу – це система багатобічних відносин, в якій і очікування, і види відповідальності, при всій їхній конфліктності, мають взаємний характер. Розуміння сутності соціальної відповідальності дозволяє бізнесу не тільки раціонально ставитися до існуючих у суспільстві очікувань, але і активно вибудовувати відповідний системний відгук на ці очікування. Економічно неефективний бізнес не може бути соціально-відповідальним за визначенням. Тому без відповідних зусиль держави як специфічного суспільного інституту, сприяючих розвитку бізнесу, можливості розбудови соціальної відповідальності істотно обмежуються.

Корпоративна відповідальність перед суспільством – це філософія поведінки компанії, орієнтирами якої виступають: виробництво якісної продукції і послуг для споживачів; створення привабливих робочих місць, виплата легальних зарплат і інвестиції в професійний розвиток співробітників; неухильне виконання вимог законодавства (податкового, трудового, екологічного тощо); розбудова добросовісних стосунків з усіма зацікавленими сторонами; ефективне ведення бізнесу, орієнтоване на створення доданої економічній вартості і зростання добробуту своїх акціонерів; урахування громадських очікувань і загальноприйнятих етичних норм у практиці ведення справ; внесок у формування громадянського суспільства через партнерські програми і проекти розвитку місцевого співтовариства; розвиток програми соціальних інвестицій.

Список використаних джерел:

1. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект / п од общ. ред. Беляевой И.Ю., Эскиндарова М.А. – М.: КноРус, 2008. – 503 с.

2. Кричевский Н.А. Корпоративная социальная ответственность / Н.А. Кричевский, С.Ф. Гончаров. – М.: Дашков и Ко, 2007. – 216 с.

3. Carroll A.B.. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders / A.B. Carroll // Business Horizons. – 1991. – № 34 (4). – Р. 39–48.

4. Drucker P.F. The new meaning of corporate social responsibility/ P.F. Drucker // California Management Review. – 1984. – № 26 (2). – Р. 53–63.