Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.е.н . Драган І.В.

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Для підвищення еколого-економічної ефективності суспільного виробництва необхідно проведення державою певної економічної політики. Безумовно, ця політика повинна бути стимулюючою, тобто спрямованою на економічне зростання, бо тільки в цьому випадку формуються умови для розширеного відтворення всіх факторів, у тому числі й природного середовища. Однак стимулююча економічне зростання політика може впливати на стан навколишнього середовища. Тому важливо розглянути й урахувати як позитивний, так і негативний досвід взаємозв’язків проведеної загальноекономічної політики, стану навколишнього середовища й природоохоронної політики.

На сучасному етапі розвитку в Україні спостерігається погіршення екологічної ситуації внаслідок непослідовності в здійсненні заходів екологічного регулювання, відходу від основ, закладених на початку реформ. І тому в цей час дуже важливим моментом є аналіз помилок й узагальнення накопиченого за ці роки позитивного досвіду з метою подальшого розвитку механізму економічного стимулювання природоохоронної діяльності.

У сукупності економічних інструментів одне із центральних місць посідали платежі за забруднення навколишнього середовища. Сформована в Україні система платежів за забруднення припускала виконання таких функцій: забезпечення фінансування природоохоронних заходів територіального значення; стимулювання зниження шкідливих викидів за допомогою диференціації ставок платежів за забруднення з урахуванням відносної шкідливості викидів і ступеня виконання встановлених лімітів.

Останнім часом вітчизняною економічною наукою висунутий цілий ряд принципових положень з вдосконалення економічного механізму природокористування, зокрема, платності природокористування, механізму перерозподілу доходів, акумулювання й витрати коштів на екологічні цілі, однак у законодавстві спостерігається процес згортання й спрощення економічних інструментів [1, с. 12].

Розглядаючи тенденції практики правового регулювання можна констатувати: не склалися механізми надання кредитних пільг, заохочення виробництва екологічно чистої продукції (ціноутворення, сертифікація, маркування, реклама), не введені спеціальне оподатковування екологічно шкідливої продукції й продукції, що випускається із застосуванням екологічно небезпечних технологій [2, с. 256]. Співвідношення екологічного й іншого галузевого законодавства таке, що для застосування подібних стимулюючих заходів попередньо потрібне внесення змін у податкове, бюджетне, банківське, інвестиційне, митне або інше законодавство. Але внесення будь-яких виправлень у подібні документи, і особливо – дохідні статті бюджету, що скорочують, завжди пов’язано з великими труднощами. Згодом були скасовані навіть ті невеликі податкові пільги, які були надані на початку 90-х років.

Отже, на сучасному етапі в Україні не тільки не розвивається економічне стимулювання природоохоронної діяльності, але спостерігається поступовий відхід від цього принципу.

Завдання полягає в тому, щоб розвиток системи економічного й фінансового регулювання екологічної безпеки в Україні здійснювався еволюційним шляхом, спирався на наявні в інших країнах розробки, базувався на реальних можливостях економіки.

Список використаних джерел:

1. Богачёв В. Необходимость повышения экологической безопасности в Украине / В. Богачёв // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 12–13.

2. Бордюк А.В. Фіскальні аспекти економічного природокористування: монографія / А.В. Бордюк. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 507 с.