Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.е.н . Сорока М.П.

Чорноморський державний університет імені П . Могили, м. Миколаїв, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

В сучасних умовах перманентних якісних змін, викликаних глобалізаційними процесами у світовій економіці, загостренням конкурентної боротьби на мікро- , мезо- та макрорівнях економічна потужність і стійкість держави все більше визначається конкурентоспроможністю її регіонів та регіональних господарських комплексів.

Слід відзначити, що в теоретичному плані категорія конкурентоспроможності господарського комплексу на регіональному рівні, особливо її міжнародного аспекту, є недостатньо розробленою проблемою. В даний час відсутній єдиний підхід до семантичного трактування даного поняття, що породжує фрагментарність в дослідженні цієї складної комплексної проблеми.

На нашу думку, регіональний господарський комплекс (РГК) слід розглядати як складну, динамічну систему, яка є організованою сукупністю підприємств і виробництв, розташованих на території відповідного регіону, та пов’язаних між собою економічними, фінансовими, організаційними та технологічними зв’язками у ринковому просторі.

К онкурентоспроможність регіонального господарського комплексу, на наш погляд, це загальний комплексний показник стійкості функціонування підприємств та галузей комплексу на внутрішньому та зовнішньому ринках, які здатні виробляти високий рівень доходу та зайнятості у регіоні на довгостроковій основі в умовах глобальної конкуренції.

При забезпеченні конкурентоспроможності РГК слід враховувати нові конкурентні умови розвитку світової економіки, обумовлені глобалізацією: економічні, політичні, науково-технічні, соціокультурні, демографічні, екологічні.

Врахування означених чинників вимагає розробки основних напрямів глобального позиціювання національної та регіональної економіки та визначення стратегічних факторів, що формують макроконкурентоспроможність і забезпечують стійкі конкурентні переваги й конкурентоспроможність РГК. При цьому найважливішими передумовами успішності даного процесу виступають безумовне відстоювання національних і регіональних інтересів та забезпечення економічної та політичної стабільності.

Ефективний розвиток РГК та можливість підвищення його міжнародної конкурентоспроможності пов’язано з конкурентними перевагами регіону та наявністю результативних міжрегіональних економічних зв’язків.

Загалом у структурі конкурентних переваг РГК можна виділити такі їх види:

ресурсні – володіння специфічними за видами ресурсами, які визначаються конкретним регіональним середовищем;

потенційні – ступінь та ефективність використання наявних ресурсів та можливостей;

стратегічні – наявність відповідної стратегії розвитку суб’єкта конкуренції та її якість.

На сьогодні в умовах розвитку глобального конкурентного середовища саме стратегічні конкурентні переваги стають все більш складними та важливішими для забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання та підвищення їх конкурентоспроможності, особливо міжнародної. Створення таких переваг повинно здійснюватися шляхом розробки стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності РГК. Слід також враховувати специфічні ефекти глобалізації, зокрема перетворення міжнародних господарських зв’язків в інструмент перерозподілу ресурсів та підвищення ефективності виробництва у глобальному масштабі. Світові тенденції визначають напрями розвитку регіональних господарських комплексів та підходи до підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності.

В свою чергу, на регіональному рівні поширюються процеси регіональної інтеграції країн, де процеси інтернаціоналізації, проходять більш інтенсивно, ніж у світі в цілому.

Очевидно, що в таких умовах формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональних господарських комплексів вимагає врахування всіх аспектів процесу глобалізації і більш чіткого позиціонування регіону в цій новій системі, перш за все, з політико-правових і економіко-технологічних позицій. Найбільш важливим з цієї точки зору є питання укріплення та створення нових стратегічних конкурентних переваг регіону та РГК шляхом досягнення таких взаємопов’язаних цілей :

підвищення конкурентоспроможності РГК на внутрішньому і світовому ринках і забезпечення структурного маневру у бік підвищення долі галузей, що виробляють продукцію з високим ступенем переробки, а також галузей сфери послуг;

усунення накопичених структурних деформацій в економіці і розробка пріоритетних напрямів розвитку МЕД регіону відповідно до наявних ресурсів та потенціалу;

стимулювання інноваційних механізмів розвитку регіональної економіки, формування ефективно функціонуючих товарних і фінансових ринків на основі реалізації відповідних державних програм розвитку, що враховують особливості сучасного етапу розвитку світового господарства;

забезпечення відповідності розвитку регіональної економіки тенденціям загальносвітової економічної трансформації і посилення глобальних і регіональних інтеграційних процесів на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Список використаних джерел:

1. Бурдяк О.В. Конкурентоспроможність регіонів як необхідна передумова зростання конкурентоспроможності країни / О.В. Бурдяк // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова». Частина 3. – К . , 2007. – С. 22-24.