Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

Суліма О. М.

Запорізький національний технічний університет, Україна

ЕПОХА ТЕХНОЛОГІЙ: ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНИХ РЕСУРСІВ (ЛИВАРНИЦТВО)

Розвиток сучасної індустріальної цивілізації призвів, як відомо, до планетарної кризи, яка охоплює різноманітні аспекти людської діяльності. Безперервне поглиблення кризових явищ у багатьох сферах світового розвитку наприкінці ХХ століття спричинило необхідність корекції його цілей і пріоритетів, обґрунтування нових ціннісних та морально-етичних критеріїв, формування нового світогляду.

За часів Античності та Середньовіччя людина використовувала надане природою, але знаходячись у відносній гармонії з природою, за відсутності промислового виробництва та шкідливих технологій.

Наприклад, ливарне виробництво ? один з головних напрямків забруднення атмосфери промислових підприємств. При традиційному ливарництві на кожну тону відливок із сплавів чорних металів виділяється – 50 кг . пилу, 250 кг . окису вуглецю, 1,5- 2 окису сірки.

Прогрес в енергетиці, як зазначили науковці [1, с. 2], машинобудуванні і приладобудуванні нерозривно пов'язаний з вдосконаленням сталеплавильного виробництва, найважливішим завданням якого є підвищення надійності та довговічності деталей машин і конструкцій.

Заради досягнення сталого розвитку та більш високої якості життя для всіх людей необхідно скоротити і ліквідувати нераціональне виробництво та споживання.

На думку Шульте [2, с. 8], у ливарництві намічалася тенденція до збільшення виробництва виливків з економно легованих сталей, переважно марганцевих, марганцекремністих і хромомарганцекремністих . Раціональне застосування легованих сталей замість вуглецевих дозволяло істотно поліпшити комплекс властивостей, надійність і довговічність машин і конструкцій. Економічна ефективність такої заміни була очевидна.

Після вуглецевих друге місце з виробництва виливків (більше 15%) займало, як зазначав фахівець [2, с. 8], зносостійка високо легована аустенітна сталь, широко застосовувана в металургійному та гірському обладнанні, тракторобудуванні і залізничному транспорті.

Створення умов інноваційного розвитку економіки потребує пошуку механізмів залучення перспективного ресурсу. Методи сінергетики дають можливість увести в традиційні гуманітарні сфери нові поняття.

Сьогодні серед наявних різноманітних способів обробки металів порошкова металургія займає своє особливе місце, тому що дозволяє не тільки робити вироби різних форм і призначень, але і створювати принципово нові матеріали, одержати які іншим шляхом украй важко або взагалі неможливо. Порошкова металургія успішно конкурує з литтям, обробкою тиском, різанням та іншими методами, доповнюючи або заміняючи їх.

В умовах виникнення інноваційних напрямів формування стійкості суспільної системи на рівні держави виникає питання про її єдність, нероздільність, щоб вона могла виконувати всі притаманні стійкої системі функції для забезпечення демократичних перетворень. Для державно-політичної системи такий фактор має назву консолідації. Історичний досвід засвідчує, що факторами національної консолідації можуть бути етнічні, релігійні, культурні, расові, територіальні та експансіоністські фактори або ж їх поєднання у найрізноманітніших модифікаціях. Для консолідації необхідно, щоб суспільство мало спільну мету, задля досягнення якої йому потрібно мобілізувати свої зусилля.

Ресурсозбереження ? це діяльність (організаційна, економічна, технічна, наукова, практична, інформаційна), методи, комплекс організаційно-технічних заходів, які супроводжують всі стадії життєвого циклу об’єктів та спрямовані на раціональне використання та економне використання ресурсів.

Реалії сьогодення свідчать про те, що на зміну інформаційному суспільству приходить суспільство, засноване на знаннях, яке вимагає від науки конкретних результатів: виникає необхідність виділення концентрованих регіональних промислових комплексів (Запорізький регіон), які поєднані проблемами розвитку ливарного виробництва з науковою базою. Проте екологічні проблеми, які виникають внаслідок промислового виробництва цілком можливо розуміти як складову етики життя людини.

До тог ж екологічні норми несуть в собі інформацію про проблеми науки і техніки: де роль дослідження правових явищ не варто принижувати.

Список використаних джерел:

1. Шульте Ю.А. Пути совершенствования плавки стали для фасонного литья / Ю.А. Шульте // Литейное производство. ? 1970. ? №4. ? С. 8-11.

2. Шульте Ю.А. Технический прогресс в поизводстве стали для отливок / Ю.А. Шульте // Литейное производство. ? 1973. ? №4. ? С. 2-4.