Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Наука в информационном пространстве" (29-30 сентября 2011г.)

К.е.н. Крупін В.Є.*, Кусмина Ю.Є.**

*Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів;

**Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ: ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Забезпечення населення сільських територій сучасними за якістю та адекватними за обсягами медичними послугами є однією з основних проблем розвитку соціальної інфраструктури більшості країн світу. В Україні ця проблема набрала особливої гостроти в останніх десятиліттях внаслідок різкого скорочення фінансування державного сектора національного господарства та неспроможності підтримувати надання медичних послуг бюджетними установами на належному рівні. Враховуючи це, на даний час важливим є пошук напрямів підвищення якості та ефективності медичного забезпечення мешканців сільських територій, зокрема шляхом аналізу досвіду економічно розвинутих країн, розгляду їх проблем, особливостей та заходів розвитку систем медичного обслуговування населення на сільських територіях.

Складність створення та функціонування ефективної системи медичних послуг на сільських територіях спричинена, передусім, низькою щільністю населення та значною віддаленістю від основних об’єктів медичної інфраструктури, відсутністю фінансових заохочень для роботи висококваліфікованого медичного персоналу на сільських територіях. На даний час на багатьох сільських територіях України кількість населення на одного лікаря перевищує законодавчо встановлені нормативи у 2–3 рази, у той час як площа розселення цих мешканців є великою. Кількість ліжко-місць у районних та обласних лікарнях постійно зменшується, а технічна забезпеченість лікарень вже декілька десятиліть тому перейшла поріг застарілості.

Безперечно, що найбільшою проблемою та причиною неефективності медичного забезпечення в Україні є недостатній рівень фінансування. На даний час медицина фінансується, передусім, з державного та місцевого бюджетів, причому левова частка коштів надходить саме з місцевих бюджетів.

У проекті Державного бюджету на 2012 р. заплановано видатків на потреби охорони здоров ’ я по загальному фонду (всі відомства) на 56,1 млрд. грн., з них з державного бюджету – 16,6 млрд. грн., з місцевих бюджетів – 39,5 млрд. грн. Відтак, частка витрат на охорону здоров’я у структурі ВВП відповідно до проекту бюджету становить 3,7%, а на одну особу населення України припадає фінансування на 156 дол. США. Водночас, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, неможливо очікувати ефективної та стабільної роботи галузі охорони здоров’я, якщо витрати на неї становлять менше від 5% ВВП [ 1 ] . Отже, у 2012 році очікується суттєве недофінансування потреб системи охорони здоров ’ я України.

Разом з тим, найбільш негативним аспектом даного бюджету для медицини сільських територій є те, що у ньому не передбачено видатків на запровадження доплати тим медичним працівникам, які працюють у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу (надбавка у розмірі 50% до посадового окладу). Орієнтовна сума доплат для таких працівників, а їх є в Україні майже 149 тис. осіб, складала би 1,79 млрд. грн., що дало б можливість підвищити престижність праці медичних працівників, які працюють у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також зменшити дефіцит медичних кадрів у закладах охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу [1]. Враховуючи такі тенденції, неможливо очікувати суттєвого покращення медичного забезпечення сільських територій у найближчих роках.

Водночас потрібно зауважити, що значна частка економічно-розвинутих країн досвідчують подібні проблеми, з тією лише відмінністю, що порівняно з Україною суттєво відрізняються обсяги фінансування системи охорони здоров’я. Для аналізу розглянуто дані деяких країн (як економічно розвинутих, так і таких, що розвиваються) з врахуванням обсягів їх ВВП, величини наявного населення, а також рівня витрат на охорону здоров’я (табл. 1).

Таблиця 1. Витрати окремих країн на охорону здоров ’ я у 2009 році

Країни

Витрати

на охорону здоров ’ я,

% від ВВП

Витрати

на охорону здоров ’я, млрд. дол. США

Витрати на охорону здоров ’ я, в розрахунку на 1 особу, дол. США

Австрія

11,0

40,3

4914,6

Великобританія

9,3

210,0

3360,0

Канада

10,9

170,6

5092,5

Китай

4,6

264,3

198,7

Німеччина

11,3

373,6

4539,5

Ізраїль

7,6

15,3

2067,6

Японія

8,3

447,5

3529,2

Польща

7,1

31,2

810,4

Швеція

9,9

44,0

4888,9

США

16,2

2 368,4

7635,1

Складено та розраховано на основі [ 2; 3 ] .

Проблеми адекватного медичного забезпечення населення сільських територій існують у всіх країнах, так само як і у всіх країнах його рівень значно нижчий, аніж в густонаселених урбанізованих системах. Незалежно від цього, державне регулювання повинно зосереджувати увагу на підвищенні якості медичного обслуговування сільських мешканців, що є забезпеченням виконання конституційних прав громадян України. І найбільш актуальним завданням у розвитку системи охорони здоров ’ я на даний час є пошук джерел та виділення адекватного фінансування для забезпечення медичного обслуговування населення, як у містах, так і сільських місцевостях. Лише достатнє фінансування, разом з ефективним його використанням, дасть змогу забезпечити населення сільських територій необхідними медичними послугами відповідної якості.

Список використаних джерел:

1. Устінов О. Бюджет 2012: доплата сільським медикам не передбачена [Електронний ресурс] / О. Устінов // Український медичний часопис. – Режим доступу: www.umj.com.ua/article/17634/byudzhet-2012-doplata-silskim-medikam-ne-peredbachena

2. Health financing, Health expenditure ratios [Електронний ресурс] / World Health Organization . – Режим доступу: http:// www .who.int

3. World Factbook Download 2010 [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/download/download-2009/index.html