Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Дзюбіна А.В.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Існує значна кількість методик оцінювання інноваційного потенціалу підприємства [1-6], об’єднувальною характеристикою яких є розчленування даної економічної категорії на складові з подальшим деталізованим розрахунком відповідних показників і узагальненням результатів в інтегральний показник.

Існуючі методики дозволяють досить повно оцінити рівень інноваційного потенціалу підприємства, враховують велику кількість показників і є доволі трудомісткими.

Для оцінювання рівня інноваційного потенціалу підприємства , на думку автора, необхідно обрати найбільш вагомі і доступні з позиції отримання інформації показники в межах складових існуючих методик.

Експрес оцінювання інноваційного потенціалу підприємства пропонується проводити за критерієм достатності певних показників у кожній складовій (табл. 1).

 

Таблиця 1. Показники оцінювання інноваційного потенціалу

Складова інноваційного потенціалу

Параметри оцінювання складової за критерієм достатності

Кадрова

кадрів задіяних в інноваційному процесі на підприємстві

готовності кадрів до змін, спричинених інноваційною діяльністю

періодичності процесу підвищення кваліфікації

відповідності освіти посадам, що обіймаються

відповідності кваліфікації виконуваним роботам

Наукова

витрат на власні наукові дослідження і розробки

кадрів з науковим ступенем

витрат на замовлення сучасних наукових досліджень і розробок на стороні

Виробничо-технологічна

виробничих потужностей для здійснення інноваційної діяльності

оновлення основних фондів, задіяних у виробництві інноваційної продукції

гнучкості виробничої структури до потреб інноваційної діяльності

прогресивності методів залучення засобів праці у виробництво інноваційних продуктів

рівня технології на підприємстві найновішим світовим рішенням в даній галузі

Фінансова

власного оборотного капіталу для здійснення інноваційної діяльності

фінансових ресурсів для здійснення НДДКР

фінансових ресурсів для замовлення НДДКР на стороні

фінансових ресурсів для придбання нематеріальних активів

фінансових ресурсів для придбання основних виробничих фондів, що використовуються у виробництві інноваційних продуктів

фінансових ресурсів для оплати праці персоналу, задіяного в інноваційному процесі на підприємстві

Маркетингова

питомої ваги інноваційних товарів у загальних продажах

конкурентоспроможності інноваційних товарів

часток ринку інноваційних товарів

ефективності рекламної стратегії

ефективності каналів розподілу інноваційних товарів

Матеріально-технічна

матеріальних ресурсів для здійснення інноваційної діяльності

технічної оснащеності підприємства для потреб інноваційної діяльності

Інформаційна

інформаційного забезпечення для здійснення інноваційної діяльності

ефективності функціонування системи комунікацій на підприємстві

Рівень достатності показника пропонується вимірювати за шкалою від нуля до одиниці експертним методом (відповідно одиниця – стовідсоткова достатність параметру).

Отримані рівні достатності сумують за кожною складовою оцінювання інноваційного потенціалу, знаходять усереднене значення і перемножують на коефіцієнти вагомості, отримані експертним методом.

Інтегральний показник інноваційного потенціалу ( ІП ) пропонується розраховувати таким чином:

           (1)

де n – кількість складових інноваційного потенціалу (в даній методиці n=7 );

q i вагомість і -ї складової в інтегральному показнику інноваційного потенціалу;

d i усереднений рівень достатності і -ї складової інноваційного потенціалу.

                                                                                           (2)

де d ij – достатність j - го параметру i -ї складової інноваційного потенціалу;

m i – кількість параметрів i -ї складової інноваційного потенціалу.

Дана експрес-методика дозволяє здійснити оцінювання інноваційного потенціалу підприємства на основі експертних оцінок топ-менеджменту і є відносно простою у використанні.

Список використаних джерел:

1. Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / А.В. Гриньов // Проблеми науки. – 2003. – № 12. – С. 12-17.

2. Калініченко Л.Л. Кількісна оцінка інноваційного потенціалу підприємств / Л.Л.  Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 30. – 2010. – С. 107-112.

3. Князь О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Князь, Ю.А.  Андріанов // Регіональна економіка, 2007. – №3. – С. 219-227.

4. Станіславік О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств України : монографія / О.В. Станіславік ; під. ред. С.В. Філиппової . – О.: ТЕС, 2007. – 140 с.

5. Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка / В.Г. Чабан // Фінанси України. – 2006. – № 5.– С. 14.

6. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: монографія / Н. Чухрай. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2002. – 314 с.