Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н . Малютін О.К.

Сумський національний аграрний університет, Україна

ЗМІСТ ТА ЄМНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Питанням вивчення значення категорії «економічна безпека» приділена велика увага в наукових дослідженнях українських вчених.

Так, у наукових дослідженнях фахівців-економістів, очолюваних В.   Гейцем , обґрунтований висновок, що основним критерієм економічної безпеки країни є «здатність її економіки зберігати або, принаймні, швидко поновлювати критичний рівень суспільного відтворення в умовах припинення зовнішніх поставок або кризових явищ внутрішнього характеру» [1, с. 5].

Б. Губський розуміє під економічною безпекою спроможність держави забезпечувати захист національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, здійснювати поступальний розвиток економіки з метою підтримання стабільності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких умов і варіантів розвитку подій [2].

Позиція Я. Жаліло полягає в тому, що економічна безпека є «складною багатофакторною категорією, що характеризує здатність національної економіки до розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання» [3].

В. Шлемко та І. Бінько вважають: «Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз …» [4, с. 8].

А. Сундук розуміє дану категорію як «стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери при достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження» [5].

І. Чорнодід в своїй роботі пропонує визначати економічну безпеку як «інтегральну категорію та особливість її стану в національній господарській системі у вигляді системної сукупності негативних чинників, розв’язання яких вимагає використання комплексу дій інституційного нормативно-правового та організаційно-економічного характеру, заходів спрямованих на збалансоване і стабільне зростання економіки держави, що покращує конкурентоспроможність національної економіки та включає механізм захисту національних економічних інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз» [6].

І. Мішина обґрунтовано заявляє, що економічна безпека повинна досліджуватися як система економічних відносин, як горизонтальних, так і вертикальних, між державою, регіонами, фірмами та окремими індивідами з приводу досягнення такого рівня економічного розвитку, при якому забезпечується ефективне задоволення потреб і гарантований захист інтересів всіх суб’єктів економіки, навіть при несприятливих умовах розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів [7].

Г. Дарнопих підійшов до розгляду економічної безпеки держави як найважливішої якісної характеристики економічної системи, що відображає здатність підтримувати послідовну реалізацію національно-державних інтересів, стійку дієздатність господарчих суб’єктів, адекватні умови життєдіяльності людини [8].

О. Власюк зазначає, що економічна безпека потребує «дослідження, виявлення закономірностей розвитку і занепаду соціально-економічних систем в минулому з їх проекцією на сучасність і майбутнє» [9, с. 42].

Існуючі трактовки терміну «економічна безпека» можуть розглядатися за різними схожими ознаками, що об’єднує їх у відповідні групи за рівнем економічної безпеки. Так, до першої групи можна віднести авторів, які трактують економічну безпеку з точки зору глобального фактору. Автори другої групи розглядають економічну безпеку з позиції захисту національних інтересів. Науковці, які представляють третю групу, зазначають, що економічна безпека носить більш локальний характер, який визначається станом регіонів та галузей національної економіки.

Як показує проведене дослідження «економічна безпека» є багатокомпонентним поняттям, тому виникає необхідність її дослідження з позиції різних підходів. При дослідженні проблеми економічної безпеки національної економіки необхідно комплексне та повне врахування вищезазначених категорій. Синтез поняття «економічна безпека» повинен враховувати її ключові аспекти, які зустрічаються в усіх визначеннях даної категорії, а саме: поняття інтересів та загроз в економічній сфері.

Список використаних джерел:

1. Концепція економічної безпеки України / Ін-т економіки і прогнозування, кер . проекту В.М. Геєць . – К.: Логос, 1999. – 56 с.

2. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія / Б.В. Губський – К.: Укрархбудiнформ , 2001. – 122 с.

3. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2003. – 368 с.

4. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко , І.Ф. Бінько . – К.: НІСД, 1997. – 120 с.

5. Сундук А.М. Економічна безпека України в регіональному вимірі: автореф. дис … канд. екон . наук: 08.10.01 / А.М. Сундук; НАН України. Рада по вивч . продукт. сил України. – К., 2006. – 20 с.

6. Чорнодід І.С. Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці: автореф. дис ... канд. екон . наук: 08.01.01 / І.С. Чорнодід ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2006. – 18 с.

7. Мішина І.Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій: автореф. дис ... канд. екон . наук: 08.00.01 / І.Г. Мішина ; Донец . нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 20 с.

8. Дарнопих Г.Ю. Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис ... канд. екон . наук: 08.01.01 / Г.Ю. Дарнопих ; Харк . держ . ун-т. – Х., 1999. – 22 с.

9. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк; Нац. ін-т пробл . міжнар . безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.