Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н. Музичка О.М.

Львівська комерційна академія, Україна

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Для сучасного етапу функціонування вітчизняної банківської системи характерним є посилення її ролі і місця в інтеграційних процесах України та пошуку дієвих механізмів виходу з економічної кризи. Як засвідчив досвід минулих років, проблеми у фінансовому секторі можуть підірвати ефективність грошово-кредитної політики, поглибити економічний спад, і втрату капіталу та створити значні фінансові труднощі, пов'язані з порятунком проблемних фінансових установ. Подолання кризових явищ у вітчизняній економіці, стабілізація банківської діяльності й подальший економічний розвиток перебувають у тісному взаємозв’язку з поступовим нарощенням капіталу, яке може відбуватися не лише за рахунок залучення коштів акціонерів, але й в результаті реорганізації банків шляхом їх злиття чи приєднання. Такі інтеграційні тенденції є актуальними з огляду на зниження за рахунок цього системного ризику та підвищення фінансової стійкості.

Об’єктивні процеси глобалізації знаходять свій вияв у тенденції до лібералізації доступу на фінансові ринки, тому основою зміцнення банківської системи України, підвищення її надійності та стійкості до криз є достатній рівень капіталізації. З огляду на це, не так важливим є збільшення кількості банків і розпорошення капіталу, скільки укрупнення та подальше нарощування в існуючих масштабах, що дасть можливість таким чином розвивати й збільшувати капітал існуючих банків.

В Україні за станом на 01.01.2011р. з 194 зареєстрованих банків функціонувало 176, з них 55 з іноземним капіталом (20 зі 100-відсотковим іноземним капіталом), частка іноземного капіталу в статутному капіталі становила 40,6%, що на 4,8% порівняно з попереднім роком. Необхідно відмітити, що процес проникнення іноземного капіталу відбувається доволі активно: кількість банків з 100-відсотковим капіталом за станом на 01.01.2010р. становила 18, на 01.01.2009 р. – 17, на 01.01.2008р. – 17 і на 01.01.2007р. –   13 [1].

Стосовно напрямів та ефективності розміщення банківських ресурсів, на основі проведеного нами дослідження, доцільно виділити такі основні тенденції: 1) основними напрямами розміщення ресурсів банками України залишаються надання кредитів, вкладення в цінні папери, зберігання коштів у високоліквідній формі ? такій, як кошти в НБУ, готівка в касі, розміщення фінансових ресурсів в інших банках; 2) переважне спрямування кредитів, наданих банківськими установами суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, у ті види, які стабільно розвиваються, мають швидкий оборот капіталу і забезпечують своєчасне повернення кредитів; 3) зниження величини процентних ставок за кредитами в національній та іноземній валюті в період фінансової стабільності та підвищення процентних ставок у період кризових явищ у фінансовій сфері України; 4) зростання розриву незабезпеченості кредитних вкладень депозитними зобов’язаннями, що значно посилює ризикованість банківських операцій, обумовлюючи необхідність пошуку інших джерел (окрім власного капіталу) покриття даного розриву, зокрема запозичення ресурсів на міжбанківському ринку; 5) зниження обсягу ресурсного забезпечення довгострокового кредитування, що обумовлює зростання ризиків незбалансованої ліквідності та неплатоспроможності банків; 6) кризові явища в банківській системі України негативно вплинули на зміну показників ефективності, про що свідчить зниження показників прибутковості активів і прибутковості капіталу й зростання співвідношення між витратами та доходами банків.

Оскільки прибуткова діяльність є необхідною передумовою фінансової надійності, основними шляхами подолання негативних тенденцій у банківській системі та напрямами забезпечення стабільної прибуткової діяльності банків у перспективі, на нашу думку, повинні бути: 1) зростання та поліпшення якості й структури активів за рахунок збільшення частки саме дохідних активів, що сприятиме збільшенню доходів і зниженню рівня банківських витрат, насамперед за рахунок загальних адміністративних витрат; 2) диверсифікація дохідних джерел (ефективних напрямів розміщення ресурсів); 3) розробка заходів щодо зменшення ризиків активних операцій банків, нарощування обсягу власного капіталу та поліпшення його якісних характеристик.

Поряд з цим, необхідно відмітити системний характер заходів Національний банку України, який, поряд із виконанням своєї основної конституційної функції – забезпечення стабільності національної грошової одиниці вживав заходів для сприяння якнайшвидшому виходу України з кризи та забезпеченню стійкості фінансової системи держави, зокрема було: 1) забезпечено подальше уповільнення інфляції – індекс споживчих цін у 2010 році знизився до 109,1 порівняно зі 112,3% у 2009 році; 2) забезпечено зовнішню стабільність грошової одиниці України – стабілізовано роботу валютного ринку; 3) дотримано кількісні критерії ефективності програми «Стенд-бай»; 4) стабілізовано роботу банківської системи; 5) створено умови для відновлення банками кредитування реального сектору економіки [2].

У подальшому, на нашу думку, лише процес консолідації капіталу й укрупнення банків дозволить створити в Україні банківську систему, спроможну витримувати конкуренцію на вітчизняному ринку поряд з іноземними банками. Разом з тим, потрібно удосконалити законодавчу та нормативну базу, створивши жорсткіші обмеження входу на вітчизняний ринок іноземних банків та їх філій шляхом встановлення допустимого рівня присутності іноземного капіталу в банківському секторі України, який би не загрожував економічній безпеці держави. Подальший процес формування і розміщення банківських ресурсів за умови збереження та покращення сучасних тенденцій розвитку банківського ринку України сприятиме формуванню повноцінної банківської системи ринкового типу, орієнтованої на підтримку й розбудову вітчизняної економіки, формування інноваційно-інвестиційної моделі її розвитку.

Список використаних джерел:

1. Основні показники діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2. Річний звіт Національного банку України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua