Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Сидоренко А.В., к.е.н . Тульчинська С.А.

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР

Актуальність теми обумовлена необхідністю пошуків нових шляхів стійкого розвитку і стабільного функціонування економіки України та ефективного розподілу капіталу. Вихід держави з кризи, стабілізація економічного становища, успішне функціонування економіки в умовах ринку, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого й стійкого ринку цінних паперів. З аналізу останніх досліджень [7], ринок цінних паперів України має значний потенціал розвитку та є перспективними для приватних вітчизняних та іноземних інвесторів. Розвиток ринку має місце за умови використання відповідних ефективних методів комплексного підходу в рамках державно-приватного партнерства.

Інтеграція економічного розвитку всіх сторін сучасної господарської діяльності диктує відповідні вимоги, кількісні та якісні параметри для української економіки. Відповідність української економіки світовим стандартам потребує створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних і закордонних інвесторів. Створення такого інвестиційного клімату передбачає політичну і законодавчу стабільність, формування економічно обґрунтованої податкової політики, вмикання економіки у світові господарські комунікації, розвиток в Україні повного комплексу інфраструктури фондового ринку. Формування відповідних умов для інвестиційної діяльності є важливим напрямком державної політики.

В Україні ринок цінних паперів функціонує з 1991 року (з часу незалежності держави) [12]. Найбільш дієвими ліцензованими організаторами торгів цінними паперами є Українська біржа та біржа ПФТС. На даний час ринок цінних паперів України знаходиться на стадії розвитку. До основних тенденцій розвитку ринку цінних паперів в Україні можна віднести [8]: розширення спектра фондових інструментів, які знаходяться в обігу; становлення інфраструктури його обслуговування; цілеспрямоване формування адекватної сучасним потребам нормативно-правової бази функціонування фондового ринку. Розвиток економіки нашої країни залежить від ступеня розвитку фондового ринку, що сприяє мобілізації фінансових ресурсів і спрямуванню їх до інвестиційно-інноваційної сфери.

В Україні є досить великі можливості для розвитку іноземного бізнесу та інвестицій, а саме: наявність відносно розвиненої інфраструктури; низька вартість ресурсів; сприятливе географічне положення; висока якість і дешевизна робочої сили; ненасичений вітчизняний ринок. Сучасна глобалізація торгівлі цінними паперами створює можливості для маневрування вільними фінансовими ресурсами.

Одними з найбільш актуальних є проблеми інтегрування у світовий фінансовий простір. Замкнута в собі економіка чи економіка, що не виходить на світові ринки, або виходить на них лише сировинною товарною масою, означає економічну відсталість країни і, як наслідок, її економічну і політичну залежність від інших країн чи міжнародних організацій.

Оборот на нових ринках цінних паперів зростає в багато разів швидше, ніж обсяг операцій на товарних ринках i на традиційних ринках комерційного та банківського кредиту. Процес розвитку ринку цінних паперів стимулюють наступні фактори: активна приватизація; діяльність державних інститутів, спрямована на збільшення обсягів ринку облігацій внутрішньої державної позики та вдосконалення його організаційно-економічного механізму; створення позабіржової фондової торговельної системи; поява інституту незалежних реєстраторів; вихід України на міжнародний ринок капіталів. Світова практика розвинутих країн з ринковою економікою свідчить, що процес переходу – від хаотичності й роздрібненості до цілісності, централізації та досить жорсткого державного регулювання є невід’ємним для усієї фінансової системи ринкових економічних відносин.

Фондовий ринок у фінансово-економічній ситуації, яка склалася в Україні, має надзвичайно важливу роль. Українські компанії на даному етапі мають потребу у позиковому та акціонерному капіталі. Останнім часом дедалі більше українських підприємств розглядають зарубіжні фондові ринки як джерело залучення капіталу. Проте кількість випадків виходу емітентів на ринок цінних паперів залишається незначною. Найрозповсюдженіші способи виходу вітчизняних компаній на зовнішні ринки — публічне розміщення акцій та випуск єврооблігацій і боргових паперів. Якщо 2010 року випуск внутрішніх корпоративних паперів був швидше виключенням, то в 2011 спостерігається випуск облігацій десятками емітентів [8]. Цьому сприяють і ринкова ситуація, і наявність надлишкової ліквідності в банків, які доки кредитують лише вузький круг якісних позичальників. Банківський кредит для юридичних осіб через високі відсотки є недосяжним для переважної більшості підприємств, тому використання важелів фондового ринку для залучення «дешевих» коштів є найбільш раціональним вирішенням цієї проблеми. Сьогодні на фондовому ринку України спостерігається позитивна макроекономічна динаміка. Найважливішим джерелом залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів залишається випуск акцій та облігацій.

Аналізуючи динаміку фондової торгівлі в Україні, можна побачити, що фондовий ринок України розвивається, а саме зростають значення індексів цінних паперів.

Таблиця 1 . Динаміка індексу ПФТС

Рік

Значення індексу

Темп росту

Темп приросту

початкове

100

1997

80,05

-19,95%

-19,95%

2009

572,91

90,07%

472,91%

2010

975,08

70,20%

875,08%

30.05.2011

968,2

-0,71%

868,20%

Макс.

1161,93

235,04%

1061,93%

Мін.

22,72

-74,06%

-19,95%

Серед.

306,92

42,74%

221,69%

Рис. 1 . Динаміка індексу ПФТС

Таблиця 2. Динаміка індексу UX (УБ)

Рік

Значення індексу

Темп росту

Темп приросту

початкове

500

2009

1455,75

191,15%

191,15%

2010

2443,7

67,87%

388,74%

30.05.2011

2499,46

2,28%

399,89%

Макс.

2443,7

191,15%

388,74%

Мін.

500

67,87%

49,93%

Серед.

1466,48

129,51%

289,95%

Рис. 2. Динаміка індексу UX (УБ)

Загалом український ринок цінних паперів вже має досить добре розвинені систему обігу та контролюючі органи і органи захисту прав акціонерів, але ак­тивність у цьому сегменті економіки дуже незначна. Але існує ряд перешкод для ефективнішого розвитку, як внутрішнього, так і іноземного інвестування на ринку цінних паперів. Загальні проблеми ринку цінних паперів України: низька ліквідність значної долі цінних паперів, домінуючий вплив спекулятивних операцій, різка зміна тенденцій, інформаційна непрозорість, неоднорідність характеру функціонування, невелика кількість інструментів для залучення і розподілу коштів, істотне значення політичних і макроекономічних чинників, велика волатильність .

За даними українських учених, для забезпечення нормального процесу відтворення з урахуванням інноваційної складової державі потрібно 400—450 млрд. грн. [15]. Звісно, економіка потребує залучення інвестицій, і ринок цінних паперів в даному разі є дієвим інструментом, але інвестор зацікавиться лише тоді, коли відчує позитивні зрушення в економічному житті країни. Від досконалості роботи фондового ринку залежить здатність держави і господарюючих суб'єктів акумулювати вільні грошові кошти для інвестицій у виробничу і соціальну сферу, здатність підвищити життєвий рівень громадян за рахунок доходів від володіння коштовними паперами.

Одним із основних чинників ефективного розвитку ринку цінних паперів в Україні повинно бути формування прогресивної нормативної та законодавчої бази, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату та економічному зростанню економіки в цілому. Загальним завданням побудови державності України та її ринкової соціально зорієнтованої моделі, прискорення радикального оновлення національної економіки є ефективна інтеграція до світового економічного простору. Держава повинна активізувати продаж контрольних пакетів акцій великих підприємств із залученням висококваліфікованих фахівців у галузі інвестиційного менеджменту та консалтингу. Ці заходи дозволять: структурувати і упорядкувати розкриття інформації, а також ввести уніфіковані вимоги до емітентів; збільшити капіталізацію; підвищити ліквідність і прозорість фондового ринку; удосконалити інфраструктуру, механізми держрегулювання , нагляд і захист прав інвесторів і стимулювати подальший розвиток.

Принцип цілісності ринку потребує впровадження єдиних підходів до функціонування організованих ринків на всій території України. Створення чітко зрозумілої і прозорої системи законодавчого регулювання, концентрація капіталу, зменшення кількості акціонерних товариств і зростання їхньої рентабельності, централізація Національної депозитарної системи разом з розвитком і концентрацією біржової і позабіржової торгівлі, розумна достатність державного регулювання та податкового впливу – важливий комплекс мір для підйому ринку цінних паперів в Україні. Стандартизація обліку прав власності на цінні папери Національним депозитарієм України має стати практичним кроком щодо гармонізації законодавства України з світовими і Європейськими нормами.

Перш за все треба враховувати, що ринок цінних паперів існує в конкретній економічній системі. І якою б досконалою не була законодавча база, яка регулює ринок цінних паперів, якою розгалуженою не була його інфраструктура, який би не був сприятливий податковий клімат для суб’єктів ринку цінних паперів, без загального розвитку економіки, без підйому виробництва, без зростання загальної заможності населення, він неспроможний розвиватися та вдосконалюватися.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 01.01.2011 р. Документ 3480-15 [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 12.03.2011 р. Документ 1560-12 [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

3. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 27.07.2010 р. Документ 2299-14 [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 15.01.2011 р. Документ 448/96-вр [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

5. Загорський В.С. Фінанси: підруч . / В.С. Загорський. – К.: Знання, 2008.

6. Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста: посіб . / С.М. Гончаров . – К.: Центр учбової літератури, 2009.

7. ДКЦПФР. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – К.: 2010.

8. Українська біржа. UX Review // Квартальний журнал Української біржі. – 2010. – №1.

9. Протасов К. Інвестиції на фінансових ринках України: посіб . / К. Протасов . – К.: « Інконеон », 2010.

10.   Українська біржа [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://www.ux.ua

11.   Біржа ПФТС [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http:// www.pfts.com

12.   Українська фондова біржа [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http:// www.ukrse.kiev.ua

13.   Інформаційний інвестиційний портал [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://investfunds.ua

14.   Інформаційний ресурс фондового ринку України [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://fundmarket.ua

15.   Інформаційний інвестиційний портал про гроші [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http://finance.ua