Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Судак Г.В.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

Формування соціально-економічних умов

розвитку МАЛОГО підприємництва на селі

Вирішення проблем соціального та економічного розвитку будь-якої держави неможливе без функціонування різноманітних видів підприємницької діяльності. Досвід індустріально розвинутих країн світу незаперечно доводить, що саме завдяки малому підприємництву створюються нові робочі місця, знижується рівень безробіття, знімається соціальна напруга в одній з найважливіших сфер економічної життєдіяльності людей – соціально-трудових відносинах, відбувається активізація інноваційних процесів, розвивається досконала конкуренція, а відтак зростає добробут населення.

За роки реформ в Україні закладено підвалини для розвитку малого підприємництва. Відбулися законодавчі зміни статусу, функцій і ролі малих підприємств, формується інституціональна інфраструктура їх розвитку і підтримки, вдосконалюється податкове законодавство та механізми спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Разом з тим, економічне середовище функціонування малого бізнесу не можна вважати завершеним ні організаційно, ні функціонально. В першу чергу це стосується сільського вектора підприємництва. Саме на селі внаслідок прорахунків і помилок, допущених у процесі ринкової трансформації аграрного сектора економіки, склалася гостра напруга в сфері зайнятості, рівні життя, спостерігається занепад соціальної інфраструктури. В сільській місцевості не сформована ефективна система взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємцями, відсутня розвинута інфраструктура малого бізнесу, немає дієвого механізму його фінансової підтримки, не запрацювала система соціального партнерства.

Дослідження цієї проблеми знаходиться на початковій стадії, багато методичних та організаційних аспектів, пов’язаних з формуванням економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі, належним чином не розкриті. Принципово нового підходу вимагає формування мотиваційних механізмів залучення сільського населення до активної підприємницької діяльності. Окремої уваги потребує теоретичне обґрунтування та практичне доведення існування в аграрній сфері специфічних для галузі довгострокових і короткострокових проблем, які впливають на ефективність малого підприємництва та забезпечення зайнятості на селі, що об’єктивно вимагає активної підтримки вказаних процесів з боку держави.

Загалом процес формування соціально-економічних умов розвитку малого підприємництва на селі має базуватися на результатах досліджень за такими напрямами:

І. Розвиток теоретичних підходів до вивчення проблеми ф ормування соціально-економічних умов розвитку підприємництва та забезпечення на цій основі зайнятості в сільській місцевості.

ІІ. Дослідження функціонування підприємництва в різних секторах сільської економіки та обґрунтування пріоритетних сфер їх розвитку.

ІІІ. Обґрунтування сутності загальнодержавної та регіональної політики формування економічного середовища розвитку і підтримки підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості на селі.

ІV. Обґрунтування методичних підходів до формування економічного середовища функціонування малого підприємництва з врахуванням регіональних факторів його розвитку.

V. З’ясування суті, передумов, об’єктів, суб’єктів та інституціональних факторів розвитку економічного середовища діяльності суб’єктів малого підприємництва та забезпечення зайнятості на селі.

Для стимулювання розвитку малого підприємництва необхідні створення передумов, формування інституціональних засад та структурно-функціональних підсистем підтримки малого бізнесу з урахуванням регіональних факторів впливу на підприємницьку діяльність, розробка критеріальних оцінок ефективності функціонування економічного середовища розвитку і підтримки малого бізнесу та визначення принципів формування регіональних програм розвитку малого підприємництва та забезпечення зайнятості.

Механізми розвитку інституціонально-функціональної інфраструктури малого підприємництва та забезпечення зайнятості передбачають формування функціональних, обслуговуючих та спеціальних підсистем, розробку пропозиції щодо вдосконалення грошово-кредитної політики підтримки суб’єктів малого підприємництва. Це стане основою для теоретико-методологічних і прикладних досліджень розвитку і підтримки малого підприємництва, формування економічного середовища його ефективного функціонування, інституціонально-функціональної інфраструктури, принципів розробки територіальних програм розвитку підприємницької ініціативи; розробки рекомендацій, спрямованих на підвищення ролі органів місцевого самоврядування у стимулюванні ділової активності сільського населення та забезпечення його зайнятості.

Політика розвитку малого підприємництва на селі має забезпечити функціонування активного партнерського інформаційно-комунікаційного процесу в системі «державна влада – місцеве самоврядування – наука – бізнес – сільське населення» з метою вироблення реальних дієвих механізмів щодо стимулювання розвитку малого бізнесу на селі та забезпечення на цій основі ефективної зайнятості сільського населення. Доцільним є ініціювання створення регіональних інформаційно-консультаційних центрів, які займатимуться питаннями надання сільським жителям (як безпосередньо, так і через відповідні районні, сільські та селищні ради) комплексу інформаційних, консультаційних і освітніх послуг з метою визначення ними правильного напрямку в започаткуванні власної справи. Сприяння самозайнятості і розвитку підприємницької діяльності на селі не тільки створюватиме, прямо чи опосередковано ініціюватиме появу додаткових робочих місць, але й розширить поле ділової активності, залучаючи до трудової діяльності і тих громадян, які не мають високої конкурентоздатності на ринку праці. Все це стане важливою складовою у вирішенні соціальних проблем сільського населення.