Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Суржко С.І.

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Луганськ, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ системи національнОЇ БЕЗПЕКИ в економіці України

Сьогодні проблема економічної безпеки стає надзвичайно актуальною не тільки для України, але й для країн усього світу. Що обумовлюється, в першу чергу, зростаючою глобалізацією світового господарства. Тому дуже важливо визначитися за допомогою яких саме чинників її можна досягти, враховуючи , що економічна безпека є підґрунтям національної безпеки. Найважливішим чинником, на наш погляд, є економічна роль держави, її вплив на внутрішній та зовнішні ринки. Пошук вирішення проблем забезпечення економічної безпеки української економіки , на погляд автора, вимагає вдосконалення засобів державного регулювання. У зв’язку з чим логічним є залучення західного досвіду використання механізмів державного регулювання. В Україні в період проведення ринкових реформ відмова від державного регулювання економіки і перебільшення ролі ринкового саморегулювання призвели до тривалої економічної і трансформаційної кризи, а разом з тим і до послаблення не тільки економічної, але і національної безпеки України. Світова практика свідчить, що держави, які не здатні забезпечити економічну безпеку, нерідко потрапляють не тільки в економічну, але і політичну залежність від розвинених країн.

В Україні питанню національної безпеки приділено недостатньо уваги. На державному рівні вперше перелік загроз економічній безпеці сформульовано у Концепції національної безпеки України, яка була ухвалена Верховною Радою України в січні 1997 р. [1], лише на сьомий рік незалежності.

Розглянемо деякі трактування економічної безпеки. Вітчизняний дослідник О. Бєлов визначає економічну безпеку як стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, суспільства та держави [ 2 ].

На думку О. Белькова, економічна безпека – це такий стан економіки країни, який, з погляду суспільства, бажано зберегти або розвивати в прогресуючих масштабах [ 3 ].

Академік Л.І. Абалкін вважає, що економічна безпека – це стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні завдання і при якому держава має можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну політику [4].

Сьогодні, на нашу думку, українська держава недостатньо вміло використовує свої ресурси по впливу на економічну сферу життя суспільства. Під впливом ліберальних західних ідей незалежна Україна здійснила перехід до ринкової економіки. Такі важливі держані функції як протекціоністська політика, зокрема захист та підтримка національного виробника, митні обмеження імпорту, підтримка підприємств, які виробляють кінцеву продукцію та спрямовані на зовнішні ринки, не виконуються в повному обсязі та залишаються поза увагою української держави. На наш погляд, цінності ринкової економіки є безперечно важливими, але не можна забувати, що дуже часто в країнах, що розвиваються, національний виробник потребує державної допомоги. Така допомога може проявлятись як у формі надання пільгового кредиту, так і в формі митного контролю за конкуруючою імпортною продукцією. Деякі прибічники вільного ринку виступають за повну свободу конкуренції, коли виробник, який може запропонувати якісніший товар за нижчою ціною перемагає у конкурентній боротьбі за право співпраці із споживачем. Звісно що перемогу отримає більш економічно та технічно розвинений виробник. Але в інтересах національної економічної безпеки – перемога вітчизняного виробника, навіть якщо якість виробленої ним продукції нижча, а ціна вища ніж у імпортного конкурента. На допомогу вітчизняному виробнику має прийти держава, яка за допомогою механізмів митного регулювання забезпечить більш високу ціну на імпортну конкуруючу продукцію. В обмін на зобов’язання протегованого підприємства покращувати якість продукції для внутрішнього та зовнішнього ринків, та поступово, з ростом об’ємів виробництва та реалізації продукції, і технічним вдосконаленням виробничого процесу, знижувати ціну. Додатково це сприятиме, також, появі нових робочих місць та посиленню вітчизняного виробника на світовому ринку, що може спричинити зростання об’ємів експорту держави.

Ефективна система забезпечення національних інтересів в економіці – питання виживання та економічного добробуту будь-якої країни. Це надзвичайно важливо для сьогоденної України, яка прагне зайняти гідне місце в світовому геополітичному і економічному просторі. Зрозуміло, що економічна безпека країни багато у чому залежить від обраного політичного і економічного курсу.

В сучасних умовах необхідно підвищувати надійність системи національної безпеки в економіці, шляхом залучення елементів, здатних своєчасно активно впливати на стратегічні негативні виклики і запобігати їх переростанню в реальні загрози розвитку економіки і суспільства.

Список використаних джерел:

1. Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 року // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 3.

2. Бєлов О.Ф. Економічна безпека України: пріоритети та механізми забезпечення [ Електронний ресурс] / О.Ф. Бєлов. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/book/belov/6.html

3.   Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности / О.А. Бельков // Безопасность. – 1994. – № 3. – С. 91-94.

4. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4-13.