Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н. Барський Ю.М.

Луцький національний технічний університет, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ

Збалансована соціалізація держави можлива лише за умови, коли ефективна економіка і соціальна політика, сильна влада і суспільні інститути знаходитимуться в постійному конструктивному діалозі. Узагальнення теоретичних розробок стосовно соціальної орієнтації економіки свідчить про відсутність чіткої методологічної бази, щодо її формування, функціонування та розвитку. Вкрай недостатньо розробленими є питання фінансового забезпечення соціально орієнтованої ринкової економіки на регіональному рівні. При державному регулюванні соціальної орієнтації економіки регіону вирішальною складовою є соціальна і економічна ефективність його діяльності.

Питання регіональних фінансів, практики управління фінансами і фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку території місцевими органами державної влади і самоврядування висвітлюються в численних публікаціях вітчизняних і зарубіжних авторів. Проблеми місцевих фінансів України досліджували Л.М. Калашнікова, В.І. Кравченко. Методичні підходи до формування фінансових ресурсів регіону, його фінансового потенціалу сформульовані в публікаціях Н. Колесникової, Ю. Молодожена, І. Чуницької, Л. Тугая, С. Шумської. Питанням фінансової політики в регіоні присвятили свої публікації З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. Т.В. Дороніна, А.Л. Коломієць і А.Д. Мельник. К.В. Павлюк, В.І. Пакань, С.П. Ярошенко у своїх публікаціях намагаються сформулювати концептуальні основи фінансової незалежності, фінансової автономії місцевого самоврядування, поєднання національних і регіональних інтересів у фінансово-кредитній сфері.

На сучасному етапі розвитку фінансової науки більшість вчених, що займаються проблематикою функціонування та управління регіональними фінансовими потоками, виділяють значну кількість методів їх оцінки, серед яких найбільшої уваги заслуговують наступні [1]:

1. Методи оцінки потоків у часі. Основною концепцією цих методів є врахування того, що вартість фінансових ресурсів з часом змінюється з урахуванням норми прибутку на фінансовому ринку, за яку, як правило, виступає норма позикового відсотка. При цьому найбільш розповсюдженим підходом є застосування дисконтного множника.

2. Методи оцінки фінансових потоків в умовах інфляції. Концепція врахування фактора інфляції полягає у врахуванні дійсної вартості фінансових ресурсів та забезпеченні можливих втрат, які обумовлені інфляцією. При цьому основу розрахунків складає модель Фішера, яка пов’язує реальну відсоткову ставку із номінальною відсотковою ставкою з урахуванням інфляції.

3. Методи оцінки рівномірності та синхронності руху грошових, матеріальних та фінансових потоків. Концепцію цих методів складає визначення взаємозв’язку між грошовими, матеріальними та фінансовими потоками.

Проблематика регіональних фінансово-економічних взаємовідносин є надзвичайно актуальною для України. Через відсутність обґрунтованої фінансової політики регіонального розвитку, відбувається наростання поляризації та загострення соціально-економічних диспропорцій в регіонах нашої держави.

У вітчизняній економічній літературі відсутні методологічні розробки з аналізу фінансового забезпечення соціально орієнтованої ринкової економіки. Це створює труднощі у зборі і оброблені даних про наявний механізм формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні регіонів. Ще більші проблеми пов’язані з оцінюванням чинної регіональної системи фінансового регулювання. Існуючі методики полягають в обмеженні поняття «фінансові ресурси» тими чи іншими фінансовими засобами, які пов’язані з певною територією. Ці методики можна систематизувати в такі підходи до аналізу фінансової бази регіону (рис.1) [2 - 4].

Рис.1. Підходи до аналізу фінансового забезпечення регіону

Найбільшого застосування набули методики оцінки фінансового розвитку макро- та мікрорівня, тоді як фінансове забезпечення регіонів оцінюється, як правило, за показниками виконання місцевих бюджетів.

Одним із перших кількісні показники визначення рівня фінансової забезпеченості місцевих органів влади запропонував Кравченко В.І. На думку автора, рівень фінансової забезпеченості залежить від обсягів фінансової компетенції місцевих органів влади. Наведена система показників фінансової забезпеченості включає такі кількісні показники [5]:

- показник питомої ваги видатків на реалізацію власних повноважень;

- показник питомої ваги обов’язкових видатків;

- показник питомої ваги видатків для забезпечення делегованих повноважень;

- показник питомої ваги власних доходів;

- показник питомої ваги власних і переданих (закріплених) доходів;

- показник питомої ваги доходів від місцевих податків і зборів та незв’язаних субсидій;

- показник залежності від окремих доходних джерел;

- коефіцієнт податкоспроможності окремої адміністративно-територіальної одиниці чи територіального колективу.

Вище згадані кількісні показники фінансової забезпеченості місцевих органів влади, були розроблені до прийняття 21 червня 2001 року Бюджетного кодексу і не враховували зміни, які було привнесено в частині місцевих бюджетів.

Для розробки кількісних критеріїв оцінки стійкості бюджету російський економіст Поляк Р. запропонував здійснювати через наступні показники [6]:

- розмір власних й закріплених прибутків;

- розмір регульованих прибутків;

- додаткові джерела, що послабляють бюджетну напруженість – це кошти позабюджетних фондів, позичкові кошти;

- сума заборгованості (дефіциту) бюджету;

- сума видатків місцевого бюджету.

Українські науковці Т. Дороніна й В. Гришин доповнюють ці критерії розрахунком фінансових коефіцієнтів (зокрема, співвідношення податкових і неподаткових надходжень, прибутків і видатків бюджету), а також показників обсягу прибутків місцевого бюджету в розрахунку на душу населення.

Місцеві бюджети в умовах надання їм більшої самостійності, мають відіграти головну роль в розвитку території, забезпечити її фінансову, економічну та соціальну збалансованість та спроможність і така роль може бути найбільш повно розкрита тільки за допомогою системного та комплексного підходу.

Список використаних джерел:

1. Присяжнюк А.Ю. Фінансові потоки в інноваційній діяльності: теоретичний аспект / А.Ю. Присяжнюк // Інвестицій: практика та досвід. – 2007. – № 21.– С. 28-30.

2. Сенгачов В.К. Фінансові ресурси народного господарства / В.К. Сенгачов. – М.: Финансы та статистика , 1982. – 437 с.

3. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком : навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – К.: Вища шк., 2000. – 223 с.

4. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятий: учеб . для студ. ВУЗов / Л.Н. Павлова. – М.: Банки и биржа, ЮНИТИ, 1995. – 400 с.

5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / В.І. Кравченко. – К.: Знання, КОО, 1999. – 487 с.

6. Алмазов С.Г. Управление финансовой устойчивостью местных бюджетов / С.Г. Алмазов // Сб. науч. тр. СевКавГТУ. – (Серия: Экономика). – 2006. – №4. – С. 25 - 28.